งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเงินธุรกิจ BUSINESS FINANCE BY MANATSADA. 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ บริหารการเงิน ความสำคัญของการบริหาร การเงิน - การดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องใช้เงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเงินธุรกิจ BUSINESS FINANCE BY MANATSADA. 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ บริหารการเงิน ความสำคัญของการบริหาร การเงิน - การดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องใช้เงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเงินธุรกิจ BUSINESS FINANCE BY MANATSADA

2 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ บริหารการเงิน ความสำคัญของการบริหาร การเงิน - การดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องใช้เงิน ในการดำเนินงาน ดังนั้นจึงเป็น ภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งของผู้บริหาร องค์กรในการบริหารการเงิน เพื่อให้ สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่าง คล่องตัว ไม่เกินภาวะวิกฤติทาง การเงิน อันจะส่งผลเสียต่อการเติบโต ทางธุรกิจ

3 กำไรสูงสุดกับความมั่งคั่งสูงสุด กำไรสูงสุด - คือ เป้าหมายของธุรกิจ โดยคำนึงถึงกำไรรวมที่ธุรกิจสามารถ หามาได้สูงสุด โดยการบริหาร ทรัพยากร เพื่อก่อให้เกิดค่าทาง เศรษฐกิจสูงสุด ความมั่งคั่งสูงสุด - คือ การให้ ความสำคัญถึงความมั่งคั่งของผู้เป็น เจ้าของกิจการ ซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่ กว้างกว่ากำไรสูงสุด

4 หน้าที่ของผู้จัดการทางการเงิน 1. การวางแผนทางการเงิน 2. การจัดหาเงินทุน 3. การจัดสรรการใช้เงิน 4. การควบคุม

5 การวิเคราะห์อัตราส่วนทาง การเงิน สามารถเปรียบเทียบได้ 2 ลักษณะ คือ 1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ ดำเนินงานภายในธุรกิจของตนเอง ในอดีตและปัจจุบัน 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับธุรกิจ อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 2. การวิเคราะห์ทางการเงิน

6 ประเภทของอัตราส่วนทางการเงิน 1. อัตราส่วนที่แสดงถึงสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 2. อัตราส่วนที่วัดสภาพหนี้สิน (Debt or Leverage Ratios) 3. อัตราส่วนที่แสดงสมรรถภาพในการทำกำไร (Profitability Ratios) 4. อัตราส่วนที่แสดงสมรรถภาพในการ ดำเนินงาน (Efficiency or Ratios)

7 1. อัตราส่วนที่แสดงถึงสภาพคล่อง 1.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio = สินทรัพย์ หมุนเวียน ( เท่า ) หนี้สิน หมุนเวียน 1.2 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วหรือ อัตราส่วนทุนหมุนเวียน อย่างถึงแก่น Quick Ratio = สินทรัพย์หมุนเวียน - สินค้า - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า หนี้สินหมุนเวียน

8 อัตราส่วนที่แสดงถึงสภาพคล่อง 1.3 สภาพคล่องของลูกหนี้ 1.3.1 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ = ขาย เชื่อ ( รอบ ) ลูกหนี้ 1.3.2 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้ = ลูกหนี้ ( วัน ) ค่าขายเฉลี่ย ต่อวัน

9 อัตราส่วนที่แสดงถึงสภาพคล่อง 1.3.3 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้ ( ต่อ ) = ลูกหนี้ ยอดขาย /360 = ลูกหนี้ x360 ( วัน ) ยอดขาย

10 อัตราส่วนที่แสดงถึงสภาพคล่อง 1.4 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง = ต้นทุนสินค้า ขาย ( รอบ ) สินค้าคงคลัง โดยเฉลี่ย

11 2. อัตราส่วนวัดสภาพหนี้สิน 2.1 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม (%) ส่วนของ ผู้ถือหุ้น 2.2 อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อเงินทุน ระยะยาว = หนี้สินระยะยาว (%) เงินทุน ระยะยาว

12 2. อัตราส่วนวัดสภาพหนี้สิน 2.3 อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม = หนี้สินรวม (%) สินทรัพย์ รวม 2.4 ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย = กำไรจากการ ดำเนินงาน ดอกเบี้ยจ่าย = กำไรก่อนภาษี และดอกเบี้ย ( เท่า ) ดอกเบี้ยจ่าย

13 2. อัตราส่วนวัดสภาพหนี้สิน 2.5 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการ จ่ายค่าใช้จ่ายประจำ = กำไรก่อนหักภาษี และดอกเบี้ย ( เท่า ) ดอกเบี้ย + เงินต้น + เงิน ปันผล + เงินกองทุนจม (1- อัตรา ภาษีเงินได้ )

14 3. อัตราส่วนที่แสดงสมรรถภาพในการ ทำกำไร 3.1 อัตราส่วนกำไรเบื้องต้นต่อยอดขาย = กำไรเบื้องต้น ( เท่า ) ยอดขาย 3.2 อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขาย = กำไรสุทธิ ( เท่า ) ยอดขาย

15 3. อัตราส่วนที่แสดงสมรรถภาพในการ ทำกำไร 3.3 อัตราผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้น = กำไรส่วนของผู้ถือหุ้น สามัญ ( เท่า ) ส่วนของผู้ถือหุ้น สามัญ 3.2 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน = กำไรสุทธิหลังภาษี ( เท่า ) สินทรัพย์ที่มี ตัวตน

16 4. อัตราส่วนที่แสดงสมรรถภาพในการ ดำเนินงาน 4.1 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ ประจำ = ค่าขายสุทธิ ( เท่า ) สินทรัพย์ประจำสุทธิ โดยเฉลี่ย 3.2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม = ค่าขายสุทธิ ( เท่า ) สินทรัพย์รวมโดย เฉลี่ย


ดาวน์โหลด ppt การเงินธุรกิจ BUSINESS FINANCE BY MANATSADA. 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ บริหารการเงิน ความสำคัญของการบริหาร การเงิน - การดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องใช้เงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google