งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การออกแบบเน็ตเวิร์ก Network Dcsign. 6.1 แบบจำลองอีเทอร์เน็ต เบื้องต้น (Basic Ethernet Model) เหมาะสำหรับใช้งานในห้องทำงาน ขนาดเล็ก (Small Office)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การออกแบบเน็ตเวิร์ก Network Dcsign. 6.1 แบบจำลองอีเทอร์เน็ต เบื้องต้น (Basic Ethernet Model) เหมาะสำหรับใช้งานในห้องทำงาน ขนาดเล็ก (Small Office)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การออกแบบเน็ตเวิร์ก Network Dcsign

2 6.1 แบบจำลองอีเทอร์เน็ต เบื้องต้น (Basic Ethernet Model) เหมาะสำหรับใช้งานในห้องทำงาน ขนาดเล็ก (Small Office) ซึ่งเน็ตเวิร์กเพียง หนึ่งเซ็กเมนต์ เชื่อมต่อระหว่างเครื่อง Client และ Server รูปแสดงเน็ตเวิร์ก 1 เซ็กเมนต์

3 6.2 การเพิ่มเครื่องพิมพ์แม่ข่าย (Addition of a Print Server) หากต้องการเพิ่ม Printer ไปในเน็ตเวิร์ก ก็ สามารถทำได้โดยนำ Printer ที่มี Internal Print Server Card เป็นแบบ Coaxial Interface มาต่อเพิ่มเติมดังรูป แต่จะต้อง ระวังเรื่องความยาวของสายทั้งหมดจะต้อง ไม่เกิน 185 เมตร และต้องย้าย Terminal ที่อยู่บน BNC ของ Node ซ้ายสุด มาอยู่บน BNC ที่ต่ออยู่กับ Printer รูปแสดงเน็ตเวิร์ก 1 เซ็กเมนต์ที่เพิ่ม Print Server

4 6.3 การขยายเน็ตเวิร์ก (An Addition To The Network) จากเน็ตเวิร์กใน ที่ผ่านมา หากต้องการ ขยายเน็ตเวิร์ก ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากการเป็น ห้องทำงาน เราก็สามารถขยายขนาดของเน็ต เวิร์กได้ โดยมีสิ่งที่สำคัญในการพิจารณา คือ เรื่องความยาวของสายเคเบิ้ล ที่จะต้องไม่เกิน 185 เมตร มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังนี้ วิธีที่ 1 เพิ่ม Network Interface Coed บน เครื่อง Server แล้วเชื่อมต่อมายังเครื่อง Client ในห้องใหม่ ดังรูปซึ่งจะเป็นการ แบ่งแยกเซ็กเมนต์กันกับในห้องแรก

5 6.4 การเชื่อมต่อหลายเซ็ก เมนต์ (Joining Multiple Segrunts) เมื่อเน็ตเวิร์กมีการขายใหญ่ขึ้นมีจำนวน เซ็กเมนต์มาเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กมากขึ้น ควร จะมีการนำอุปกรณ์ Repeators เข้ามาใช้ ในเน็ตเวิร์ก ดังตัวอย่างในรูปที่ 6-5 และควรจะ มีการแยก Server ออกเป็น เซ็กเมนต์อิสระ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ เซ็กเมนต์ที่มี Server ได้ เช่นกัน

6 6.4 การเชื่อมต่อหลายเซ็กเมนต์ (Joining Multiple Segrunts) รูปการเชื่อมต่อหลายเซ็กเมนต์โดย ใช้ Repeater

7 6.5 แบบจำลองเน็ตเวิร์ก ภายในชั้นเดี่ยวกัน (Single-Floor Network Model) รูป แสดงการออกแบบเน็ตเวิร์ก ภายในชั้น เดี่ยวซึ่งใช้โทโพโลยีแบบ Star และสาย เคเบิ้ลชนิด 10 BaseT ซึ่งในการออกแบบมีสิ่ง ที่ต้องพิจารณา เช่น 1. การว่างตำแหน่งของอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก, สาย จะต้องไม่กีดขวางทางเดินหรือทางเข้าออก 2. การเดินสายระหว่าง Node กับ Hub ควรมี ระยะทางสั้นที่สุดและไม่เกิน 100 เมตร 3. การเดินสาย (Wiring) ไม่ควรเดินควบคู่ไป กับสายไฟ (Power Line) เพราะอาจมี สัญญาณรบกวนจากสายไปได้

8 6.5 แบบจำลองเน็ตเวิร์กภายใน ชั้นเดี่ยวกัน (Single-Floor Network Model) รูปแสดงการออกแบบเน็ตเวิร์ก ภายใน ชั้นเดี่ยว

9 6.6 แบบจำลองเน็ตเวิร์กหลาย ชั้น (Multiple Floor Network Model) ภาพแสดงตัวอย่างการออกแบบ เน็ตเวิร์กใน อาคารหลายๆ ชั้น

10 6.6 แบบจำลองเน็ตเวิร์กหลายชั้น (Multiple Floor Network Model) หากอาคารมีขนาดใหญ่หลายๆชิ้น การ ออกแบบเน็ตเวิร์กจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ ขึ้น รูปแสดงตัวอย่างการออกแบบ เน็ตเวิร์ก ในอาคารหลายๆ ชั้น โดยสิ่งที่ต้องจารณา ดังนี้อุปกรณ์ที่จะต้องใช้หากอาคารมีหลายชั้น และมีจำนวน Node มีเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ก มากนั้นแสดงถึงปริมาณการจราจรของข้อมูล (Traffic) ในเน็ตเวิร์กมกขึ้นด้วยอาจทำให้เกิด ปัญหาการดับดังของข้อมูลและการชนกันของ ข้อมูลมากขึ้นจากรูปได้มีการนำสาย Fiber Optic และอุปกรณ์ Switching Hub มาเป็น Backbone ในการเชื่อมเน็ตเวิร์กแต่ละชั้น นอกจากนี้อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็น Fast Ethernet (100 BASET) เทคโนโนยี หรือ Fat Pier

11 6.6 แบบจำลองเน็ตเวิร์กหลายชั้น (Multiple Floor Network Model) สิ่งที่ต้องพิจารณาในการออกแบบ 1. การเดินสายที่สั้นที่สุด (Wiring Closets) เช่นเดียวกันการออกแบบเน็ตเวิร์กภายใน ชั้น เดียว การวางจุดอุปกรณ์และ Node ต่างๆ ในเน็ตเวิร์กจะต้องทำให้การเดินสายสามารถ ได้ในระยะทางที่สั้นที่สุด 2. การวางอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก (Next Equipment Location) ซึ่งการว่างตำแหน่ง ของอุปกรณ์เน็ตเวิร์กไม่ว่างเป็น Switching Hub หรืออุปกรณ์อื่นๆ มีหล โดยตรงต่อการ เดินสาย นอกจากนี้การวางตำแห่นงของ Server ที่เหมาะสมจะช่วยลดปัญหา คอขวด ที่จะเกิดขึ้นในเน็ตเวิร์กได้

12 6.6 แบบจำลองเน็ตเวิร์กหลายชั้น (Multiple Floor Network Model) 3. การเดินสายไป (Power Line) ไม่ควรเดิน สายไฟในแนวเดียวกันกับสายข้อมูล โดยเฉพาะสายประเภท UTP หรือ Coaxial เพราะจะทำให้เกิดสัญญาณรบกวนได้ นอกจากนี่ควรจะมีระบบสำรวจไฟ (UTP) เมื่อ ป้องกับการเกิดปัญหาไฟกระชาก (Electric Shock) หรือไฟดับอย่างกระทันหันซึ่งสามารถ สร้างความเสียหาย ให้เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ เน็ต เวิร์ก ได้


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การออกแบบเน็ตเวิร์ก Network Dcsign. 6.1 แบบจำลองอีเทอร์เน็ต เบื้องต้น (Basic Ethernet Model) เหมาะสำหรับใช้งานในห้องทำงาน ขนาดเล็ก (Small Office)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google