งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของข้อมูล ประเภทของข้อมูล แหล่งของข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล ประโยชน์ของข้อมูล ออกจากโปรแกรม ผู้จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของข้อมูล ประเภทของข้อมูล แหล่งของข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล ประโยชน์ของข้อมูล ออกจากโปรแกรม ผู้จัดทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายของข้อมูล ประเภทของข้อมูล แหล่งของข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล ประโยชน์ของข้อมูล ออกจากโปรแกรม ผู้จัดทำ

3 ความหมาย ของข้อมูล ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงของ สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่า จะเป็น คน สัตว์ สิ่งของ หรือรายละเอียดซึ่ง อาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพ เสียง วิดีโอ ล้วน แล้วแต่เป็นข้อมูล ต่อไปกลับเมนู

4 ประเภทของ ข้อมูล ประเภทของข้อมูลอาจแบ่งออก ได้ 4 ประเภท ดังนี้  1. ประเภท ตัวเลข 2. ประเภทอักขระ ( ตัวอักษร )  3. ประเภทภาพ 4. ประเภทเสียง ต่อไปกลับเมนู

5 แหล่งของข้อมูล ใกล้ตัว  1. สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จดหมาย หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  2. วีดีโอ ภาพยนตร์  3. สถานที่ต่างๆ ห้องสมุด สถานที่ท่องเที่ยว  4. เทคโนโลยีต่างๆ ทีวี วิทยุ ระบบอินเทอร์เน็ต ต่อไปกลับเมนู

6 การเก็บรักษา ข้อมูล  1. แฟ้มเอกสาร  2. เทปบันทึก  3. ภาพถ่าย  4. วิดีโอภาพ  5. อุปกรณ์อื่น ๆ ต่อไปกลับเมนู

7 ประโยชน์ของ ข้อมูล  1. ด้านการสื่อสาร  2. ด้านการตัดสินใจ  3. ด้านการศึกษา  4. ด้านการประกอบอาชีพ  5. ด้านการวางแผน กลับเมนู

8


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของข้อมูล ประเภทของข้อมูล แหล่งของข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล ประโยชน์ของข้อมูล ออกจากโปรแกรม ผู้จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google