งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง การประกันภัยความเสียหายจากการ ขนส่งวัตถุอันตราย พ. ศ. 2549 โดย นายธีระศักดิ์ พงศ์พนาไกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง การประกันภัยความเสียหายจากการ ขนส่งวัตถุอันตราย พ. ศ. 2549 โดย นายธีระศักดิ์ พงศ์พนาไกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง การประกันภัยความเสียหายจากการ ขนส่งวัตถุอันตราย พ. ศ. 2549 โดย นายธีระศักดิ์ พงศ์พนาไกร

3 การประกันความเสียหายจากการขนส่ง วัตถุอันตราย พ. ศ. 2549 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรค สาม มาตรา 20(1) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ. ศ. 2535 อันเป็น พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของ บุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดย ความเห็นชอบของคณะกรรมการวัตถุ อันตราย ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกันภัยความ เสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตรายไว้ ดังนี้

4 การประกันความเสียหายจากการขนส่ง วัตถุอันตราย พ. ศ. 2549 ( ต่อ ) ข้อ 1. ในประกาศนี้ “ การขนส่ง ” หมายความว่า การ ขนส่งวัตถุอันตรายทางบกด้วยรถ หรือพาหนะอื่นใด แต่ไม่หมายรวมถึงการขนส่งวัตถุ อันตรายทางรถไฟ ข้อ 2. ผู้ขนส่งวัตถุอันตรายในแท็งก์ติดตรึงถาวรกับตัวรถ (Fixed Tanks) แท็งก์ติดตรึงไม่ถาวรกับตัวรถ (Demountable Tanks) แท็งก์คอนเทนเนอร์ (Tank-Containers) แท็งก์สับเปลี่ยนได้ซึ่งผนัง โครงสร้างทำด้วยโลหะ (Tank Swap Bodies with Shells Made of Metallic Materials) รถติดภาชนะบรรจุก๊าซ เรียงกันเป็นตับ (Battery-Vehicles) แท็งก์ พลาสติกเสริมไฟเบอร์ (Fiber- Reinforced Plastics Waste Tanks) ต้องมีการ ประกันภัยความเสียหายในการ ขนส่งวัตถุอันตรายนอกเหนือการทำประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง 3 ผู้ประสบภัยจากรถ พ. ศ. 2535

5 การประกันความเสียหายจากการขนส่ง วัตถุอันตราย พ. ศ. 2549 ( ต่อ ) การประกันภัยตามวรรคแรกต้องเป็นการ ประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับ ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย การประกันภัยความเสียหายจากการขนส่ง วัตถุอันตราย ตามประกาศนี้ ให้คุ้มครองภัยอัน เป็นผลมาจากการรั่วไหล การระเบิด หรือการ ติดไฟของวัตถุอันตรายที่ทำการขนส่งทุกกรณี และเป็นผลให้เกิด (1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัยของบุคคลภายนอก เว้นแต่ บุคคลภายนอกนั้น เป็นผู้กระทำละเมิด

6 การประกันความเสียหายจากการขนส่ง วัตถุอันตราย พ. ศ. 2549 ( ต่อ ) (2) ความเสียหายต่อทรัพย์สินของ บุคคลภายนอก เว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นเป็น ผู้กระทำละเมิด (3) ค่าใช้จ่ายในการขจัด เคลื่อนย้าย บำบัด บรรเทาความเสียหาย รวมทั้งการฟื้นฟู ให้กลับสู่สภาพเดิม หรือสภาพใกล้เคียงกับ สภาพเดิม ซึ่งรวมถึงความเสียหายแก่ สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือทรัพย์ไม่มีเจ้าของ สำหรับขอบเขตการคุ้มครอง ให้เริ่มต้น ตั้งแต่รถบรรทุกวัตถุอันตรายที่ทำการขนส่ง วัตถุอันตราย เคลื่อนที่จนถึงที่หมาย

7 การประกันความเสียหายจากการขนส่ง วัตถุอันตราย พ. ศ. 2549 ( ต่อ ) ข้อ 3. จำนวนเงินคุ้มครองของกรมธรรม์ ประกันภัยตามประกาศนี้ต้องไม่ น้อยกว่าดังต่อไปนี้ (1) จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 2(1) ไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทต่อ หนึ่งคน และไม่ต่ำกว่าสามสิบล้านบาท สำหรับเหตุการณ์แต่ละ ครั้ง (2) ความคุ้มครองตามข้อ 2 รวมกันแล้ว ต้องไม่ต่ำกว่าสามสิบล้าน บาทต่อการเกิดเหตุการณ์หนึ่งครั้ง

8 การประกันความเสียหายจากการขนส่ง วัตถุอันตราย พ. ศ. 2549 ( ต่อ ) ข้อ 4. ผู้ขนส่งวัตถุอันตรายต้องแสดงต้นฉบับ ของกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับรถ หรือพาหนะที่ใช้ในการขนส่งแต่ ละคัน พร้อมทั้งส่ง มอบสำเนากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ เป็นหลักฐานต่อกรม โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ผู้ขนส่งวัตถุ อันตรายต้องจัดให้มีการ ประกันภัยตลอดเวลาที่ดำเนินกิจการ ข้อ. 5. การชดให้ค่าเสียหายตามประกาศนี้ ไม่ ตัดสิทธิผู้เสียหายในอันที่ จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ เสียหายอันเกิดจากการ ละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์

9 การประกันความเสียหายจากการขนส่ง วัตถุอันตราย พ. ศ. 2549 ( ต่อ ) ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2549 โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2549 เป็นต้นไป


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง การประกันภัยความเสียหายจากการ ขนส่งวัตถุอันตราย พ. ศ. 2549 โดย นายธีระศักดิ์ พงศ์พนาไกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google