งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2552 มาตรา 16 ประกอบอาชีพ (1) – (9) มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อ สำนักงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2552 มาตรา 16 ประกอบอาชีพ (1) – (9) มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อ สำนักงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2552 มาตรา 16 ประกอบอาชีพ (1) – (9) มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อ สำนักงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในกรณีเป็น ธุรกรรมที่ใช้ เงินสด เกินกว่าที่กำหนด หรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอัน ควรสงสัย ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 จัดให้ลูกค้า แสดงตนทุกครั้ง (KYC)ก่อนการทำธุรกรรม เว้นแต่ได้แสดงตนไว้ ก่อนแล้ว มาตรา 20 “(1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการ เป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้าย เงินทุนตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ สถาบันการเงินตามมาตรา 13 ”

2 2 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2552 มาตรา 20 / 1 ต้องกำหนดนโยบายรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยง ต้องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง มาตรา 22/1 มาตรา 62 ต้องเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงของลูกค้าเป็นระยเวลา ห้าปี นับแต่วันที่ปิดบัญชีหรือยุติ ความสัมพันธ์กับลูกค้า ฝ่าฝืนต้องโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 5,000 บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือจนกว่าปฏิบัติให้ถูกต้อง

3 ร่างกฎกระทรวง 3 (1) เงินสดตั้งแต่ 1.0 ล้านบาทหรือกว่านั้นขึ้นไป (2) การรายงานให้ใช้แบบ ปปง. 1-05-1 และ ปปง.1-05-2 (3) ต้องแสดงตน (KYC) และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) ต้องมีข้อมูลและหลักฐานตามประกาศของ ปปง.  ระหว่างวันที่ 1 ถึงสิ้นเดือน ไปยัง ปปง.ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้น เดือนที่มีธุรกรรมนั้น  เหตุอันสงสัยรายงานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีเหตุอันสงสัย การส่งเป็นการ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลด ppt 1 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2552 มาตรา 16 ประกอบอาชีพ (1) – (9) มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อ สำนักงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google