งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการสังเกตการณ์กิจกรรมมูลนิธิเมาไม่ขับ เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาทิศทางการลดปัญหาอุบัติเหตุอันเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการสังเกตการณ์กิจกรรมมูลนิธิเมาไม่ขับ เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาทิศทางการลดปัญหาอุบัติเหตุอันเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการสังเกตการณ์กิจกรรมมูลนิธิเมาไม่ขับ เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาทิศทางการลดปัญหาอุบัติเหตุอันเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย คณะทำงานวิจัยและประเมินผลโครงการรณรงค์ เกี่ยวกับการขับขี่ยวดยานพาหนะภายหลังการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ( เมาไม่ขับ ) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 23-24 เมษายน 2549

2 ผลการสังเกตการณ์กิจกรรมมูลนิธิเมาไม่ขับ กิจกรรมรณรงค์ ช่วงเทศกาล กิจกรรมพัฒนาภาคีพันธมิตร สืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมใส่ใจ เมาไม่ขับ ปีใหม่ไปให้ถึง ลอยกระทงเมาไม่ขับ ร่วมใจขออภัยแม่คงคา เมาไม่ขับเทศกาลตรุษจีน กิจกรรมผลักดันนโยบาย ประชาพิจารณ์เมาแล้วขับ กับความรับผิดชอบต่อ เหยื่อผู้สูญเสีย เมาไม่ขับสัญจร : สร้างวินัย ในตนเอง อบรมผู้นำเครือข่ายเหยื่อ เมาแล้วขับ

3 กรณีรณรงค์ช่วงเทศกาล : ประเด็นสำคัญที่ค้นพบ 1. การเลือกช่วงเวลา – เป็นช่วงเวลาแห่งการ “ เฉลิมฉลอง ” + เกี่ยวข้องกับการเดินทาง / การบริโภคสุราในอัตราสูง 2. การเลือกสถานที่ – เป็นสถานที่ซึ่งมีผู้คนสัญจรผ่านไปมามาก เช่น หัวลำโพง วัดเล่งเน่ยยี่ ถนนข้าวสาร / ถนนพระอาทิตย์ หรือเป็นสถานที่ของภาครัฐซึ่งสามารถประสานงานกับสื่อมวลชน ได้สะดวก เช่น ทำเนียบรัฐบาล ที่ว่าการกทม. 3. รูปแบบกิจกรรม – เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าข่าว ( เช่น มีการปรากฏตัวของบุคคลสำคัญ ) เรียกร้องความสนใจจากผู้เกี่ยวข้องได้สูง และให้ความบันเทิงควบคู่กับสาระ 4. รูปแบบสื่อ – เน้นกิจกรรม + สื่อสิ่งพิมพ์ ( ต้นทุนไม่สูง ) + สื่อสนับสนุนจากพันธมิตร 5. ลักษณะบุคคล / องค์กรพันธมิตรสนับสนุน – หลากหลาย + แตกต่างกันไปตามลักษณะของ กิจกรรม ( นักการเมือง – ภาครัฐ – สื่อมวลชน – และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง / สนใจ ( ยกเว้นธุรกิจ แอลกอฮอล์ )

4 กรณีผลักดันนโยบาย : ประชาพิจารณ์เมาแล้วขับกับความรับผิดชอบต่อเหยื่อผู้สูญเสีย 1. การเลือกประเด็น - เป็นประเด็นที่แรง เป็นรูปธรรม และนำไปสู่ win-win ในเชิงประโยชน์ ร่วมที่ทุกฝ่ายจะได้รับ 2. การออกแบบกิจกรรม – สะท้อนการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการ ผลักดันให้ข้อสรุปนำไปสู่การรับรู้ขององค์กรภาครัฐ การเมือง และสื่อมวลชน 3. บุคคล / องค์กรที่เกี่ยวข้อง – สะท้อนให้เห็นความหลากหลาย และความเกี่ยวข้องกับมาตรการ 4. คำถาม - จำเป็นต้องมีมาตรการสนับสนุนอื่นๆ หรือไม่ / เพียงใด หากต้องการผลักดันให้เกิด กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

5 กรณีกิจกรรมพัฒนาภาคีพันธมิตร : เมาไม่ขับสัญจร / เครือข่ายผู้นำ 1. การเลือกประเด็น – เป็นประเด็นที่พันธมิตรต้องการ / จำเป็นต่อการพัฒนาพันธมิตร 2. การออกแบบกิจกรรม – เน้นการให้ความรู้ที่สำคัญกับพันธมิตร และการพยายาม ออกแบบที่จะกระตุ้นความสนใจ ควบคู่ไปกับการทำความเข้าใจกับสาระสำคัญ 3. บุคคลที่เกี่ยวข้อง – ด้านวิทยากร – เป็นบุคคลที่มีความรู้ / เกี่ยวข้องกับประเด็น ด้านผู้เข้าร่วม - เป็นกลุ่มบุคคลที่สามารถเป็น “ แกนหลัก ” ในการให้ข้อมูลกับสังคมได้ดี หากใส่ใจอย่างจริงจัง 4. คำถาม – ทำอย่างไรให้ภาคีพันธมิตรเข้มแข็ง / ขยายความร่วมมือได้อย่างรวดเร็ว


ดาวน์โหลด ppt ผลการสังเกตการณ์กิจกรรมมูลนิธิเมาไม่ขับ เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาทิศทางการลดปัญหาอุบัติเหตุอันเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google