งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาทรงชีวิต พฤษภาคม 2011 “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน” ( มธ. 22,37)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาทรงชีวิต พฤษภาคม 2011 “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน” ( มธ. 22,37)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจาทรงชีวิต พฤษภาคม 2011

3 “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน” ( มธ. 22,37)

4 ในสมัยของพระเยซูเจ้า คำถามที่บรรดาผู้สอนศาสนาชาวยิว มักจะหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันก็คือ ในจำนวนบทบัญญัติ มากมายในพระคัมภีร์นั้น บัญญัติใดสำคัญที่สุด

5 พระเยซูเจ้าผู้ทรงได้รับยกย่องว่าเป็นอาจารย์ผู้หนึ่ง ก็ทรง ถูกถามเช่นกันว่า “บัญญัติข้อใดสำคัญที่สุด” พระองค์ทรง ตอบไม่เหมือนใครๆ โ ดยทรงเชื่อมความรักต่อพระเจ้า และความรักต่อเพื่อนพี่น้องเข้าด้วยกัน

6 สานุศิษย์ของพระองค์ไม่เคยแยกความรักทั้งสองนี้ออกจากกันได้เลย เหมือนที่พวกเขาไม่อาจจะแยกรากของต้นไม้ จากพวกใบของมันได้ หรือ อาจกล่าวอีกนัย(ยะ)หนึ่งว่า ยิ่งพวกเขารักพระเป็นเจ้ามากขึ้นเท่าไร ความ รักต่อเพื่อนพี่น้องของเขาก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นด้วย ยิ่งพวกเขารักเพื่อนพี่น้อง มากขึ้นเท่าไร ความรักต่อพระเป็นเจ้าของเขาก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นด้วย

7 พระเยซูเจ้าทรงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราต้องรักมากกว่าใครๆ และทรง ทราบว่าเราควรจะรักพระองค์อย่างไร เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็น พระบิดาของพระองค์และทรงเป็นบิดาของเรา ทรงเป็นพระเจ้าของ พระองค์ และพระเจ้าของเรา พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ผู้ทรงรักเราแต่ละ คนๆเป็นส่วนตัว ทรงรักฉัน ทรงรักเธอ ทรงเป็นพระเจ้าของฉัน และทรง เป็นพระเจ้าของเธอ (“จงรักพระเป็นเจ้าของท่าน”)

8 เราสามารถรักพระองค์ได้ เพราะพระองค์ทรงรักเรา ก่อน ฉะนั้นความรักที่ พระองค์ทรงสั่งให้เรารัก จึงเป็นการตอบรัก พระองค์ คือรักองค์พระผู้ เป็นเจ้านั่นเอง เราสามารถ เข้าหาพระองค์ด้วยความ มั่นใจและไว้วางใจ เหมือน ที่พระเยซูเจ้าทรงมีเมื่อ ทรงเรียกขานองค์พระผู้ เป็นเจ้าว่า “อับบา พ่อ”

9 เราก็เช่นเดียวกัน เราพูดกับพระองค์ได้บ่อยๆ บอก พระองค์ถึงความต้องการ ความตั้งใจ หรือโครงการ ต่างๆของเรา บอกพระองค์ซ้ำบ่อยๆ ว่าเรารักพระองค์

10 เราเฝ้าคอยอย่างใจจดใจจ่อถึงช่วงเวลาที่จะมีความสัมพันธ์ ลึกซึ้งกับพระองค์ด้วยการสวดภาวนา พูดคุย เป็นหนึ่งเดียว มีสัมพันธภาพที่ลึกซึ้งฉันมิตรกับพระองค์

11 ในช่วงเวลานั้นเราสามารถทุ่มเทความรักต่อพระองค์ กราบนมัสการ ถวาย เกียรติแด่พระองค์ ผู้ทรงประทับอยู่ทุกแห่งหนทั่วสากลจักรวาล สรรเสริญ พระองค์จากส่วนลึกแห่งห้วงหัวใจของเรา พระองค์ผู้ทรงประทับในตู้ศีล และคิดถึงพระองค์ผู้ทรงประทับอยู่ในทุกที่ที่เราอยู่ ในห้องของเรา ในที่ ทำงาน ในสำนักงาน เวลาที่เราพบปะกับผู้อื่น...

12 “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน”

13 พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้รัก อีกวิธีหนึ่ง สำหรับพระเยซูเจ้า แล้ว การรักก็คือการทำตามพระ ประสงค์ของพระบิดา ด้วยการ วางจิตใจ สติปัญญา พละกำลัง และชีวิตไว้ในอำนาจจัดการ ของพระองค์ เพราะพระเยซูเจ้า ทรงมอบพระองค์เองอย่าง สิ้นเชิงไว้กับแผนการที่พระบิดา เจ้าทรงมีสำหรับพระองค์

14 พระวรสารแสดงให้เราเห็นชัดว่าพระองค์ทรงหันไปหาพระบิดา อย่างสิ้นเชิง อยู่ในพระบิดาเสมอ มุ่งที่จะตรัสสอนเฉพาะสิ่งที่ ได้ยินมาจากพระบิดาเท่านั้น ทรงทำเฉพาะในสิ่งที่พระบิดาทรง บอกให้พระองค์ทำเท่านั้น

15 พระองค์ทรงขอสิ่งเดียวกันนี้จากเรา การรักหมายความถึง การทำตามพระประสงค์ของผู้ที่เรารักอย่างเต็มที่ ด้วยชีวิต ของเรา ไม่ใช่อย่างครึ่งๆกลางๆ “สุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญา

16 “เพราะความรักมิใช่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเท่านั้น” พระ เยซูเจ้าจะทรงถามผู้ที่รักแต่ปากว่า “ทำไมท่านจึงเรียกเราว่า ข้าแต่พระเจ้า ข้าแต่พระเจ้า และไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกเล่า”

17 “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน”

18 เราจะเจริญชีวิตตามบัญญัติของพระเยซูเจ้านี้ได้อย่างไร แน่นอน ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ฉันบุตร และความสัมพันธ์ฉันมิตรกับ พระเจ้า แต่ที่สำคัญ ด้วยการทำตามพระประสงค์ของพระองค์

19 มีท่าทีต่อพระเจ้าเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้า นั่นคือหันไปหา พระบิดาเสมอ รับฟังพระองค์ เชื่อฟังพระองค์ เพื่อที่จะทำ ให้งานของพระองค์สำเร็จไปเท่านั้น ไม่ใช่สิ่งอื่นใดทั้งสิ้น

20 เพื่อที่จะให้สิ่งนี้สำเร็จไป เราถูกเรียกให้เลือกและเจริญชีวิต อย่างถอนรากถอนโคน เพราะเราไม่อาจจะให้พระองค์น้อยกว่า ให้สิ่งอื่นๆได้ สุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญา หมายความ ว่า ทำสิ่งที่พระองค์ทรงขอจากเราอย่างดี อย่างครบถ้วน

21 การเจริญชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ และการปฏิบัติตน ตามพระประสงค์ของพระเจ้า บ่อยๆเรียกร้องให้เราเผาน้ำใจ ของเรา สละทุกอย่างที่เรามีในใจหรือในความคิดของเรา ซึ่ง ไม่อยู่ในขณะปัจจุบัน อาจจะเป็นความคิดเห็น ความรู้สึก ความคิด ความปรารถนา ความทรงจำ สิ่งของ บุคคล

22 ดังนี้ เราจะมุ่งไปที่การกระทำสิ่งที่เราต้องทำในขณะปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการพูดโทรศัพท์ การรับฟัง การช่วยเหลือผู้อื่น การ เล่าเรียน การสวดภาวนา การรับประทาน การนอนหลับพักผ่อน เจริญชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์โดยไม่วอกแวก

23 ทำกิจการต่าง ๆ อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ สุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญา มีเพียงความรักเท่านั้นเป็นแรงกระตุ้น เพื่อเราจะ สามารถพูดได้ในทุกขณะของแต่ละวันว่า

24 “พระเจ้าข้า พระเจ้าของลูก ในขณะนี้ ในกิจการนี้ ลูกรัก พระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจ สิ้นสุดชีวิตของลูก” โดยวิธีนี้ เท่านั้น เราจึงจะกล่าวได้ว่า เรารักพระเจ้า และเราตอบแทน ความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเรา

25 “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน”

26 การเจริญชีวิตตามพระวาจานี้ จะช่วยให้เราได้สำรวจตัวเอง บ่อยๆว่า พระเจ้ายังเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราอย่างแท้จริง หรือไม่

27 เราควรจะเจริญชีวิตอย่างไรในเดือนนี้

28 ตั้งปณิธานใหม่ว่า จะเลือกพระเจ้าเป็นอุดมการณ์เดียว ของเรา ให้พระองค์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรา ให้ พระองค์กลับมาเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรา เจริญชีวิตตาม พระประสงค์ของพระองค์ในปัจจุบันอย่างครบถ้วน

29 เราปรารถนาที่จะบอกพระองค์ด้วยความจริงใจว่า “ข้าแต่พระเจ้าของ ลูก พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งของลูก” “ลูกรักพระองค์” “ลูกเป็นของ พระองค์ทั้งครบ” “พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ทรงเป็นพระเจ้าของลูก พระเจ้าองค์ความรักหาขอบเขตมิได้ของลูก”

30 “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เมื่อเดือนตุลาคม 2002 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้ เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน สุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน”


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาทรงชีวิต พฤษภาคม 2011 “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน” ( มธ. 22,37)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google