งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณธรรม จริยธรรม หัวใจ การพัฒนา มนุษย์. กลุ่มธรรมปริทรรศน์ 1. พระอาลง แก้วอุดม 5114831199 1. พระอาลง แก้วอุดม 5114831199 2. พระมหาเตชินท์ อามาตย์เสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณธรรม จริยธรรม หัวใจ การพัฒนา มนุษย์. กลุ่มธรรมปริทรรศน์ 1. พระอาลง แก้วอุดม 5114831199 1. พระอาลง แก้วอุดม 5114831199 2. พระมหาเตชินท์ อามาตย์เสนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณธรรม จริยธรรม หัวใจ การพัฒนา มนุษย์

2 กลุ่มธรรมปริทรรศน์ 1. พระอาลง แก้วอุดม 5114831199 1. พระอาลง แก้วอุดม 5114831199 2. พระมหาเตชินท์ อามาตย์เสนา 5114831187 2. พระมหาเตชินท์ อามาตย์เสนา 5114831187 3. นางสาวสุรีย์พร หล่ออุดมทรัพย์ 5114830039 3. นางสาวสุรีย์พร หล่ออุดมทรัพย์ 5114830039 4. นายนนทพร เชื้อกรุง 5114830260 5. นางวาสนา ทองสม 5114830303 6. นายสมชาย มนตรีศรีศักดิ์ 5114830316 7. นางสาวอณิชภัทร สิทธิดำรงค์ 5114830749 8. นางสาวประภาภรณ์ ชมภู่ 5114830928 9. นางยุวดี ดีงามเลิศ 5114831014

3 ประเด็นการ นำเสนอ 3 ส่วน 1. ความหมาย 2. เนื้อหา / ทฤษฎี / การ ประยุกต์ 3. สรุป / วิเคราะห์ ( โฟน อิน )

4 ส่วนที่ 1 ความหมาย คุณธรรม ( คุณทำ )= คุณ + ธรรม คุณ = คุณค่า, คุณประโยชน์, คุณงามความดี ธรรม = สิ่ง, สภาพ, กฎเกณฑ์, หลัก

5 ความหมายโดยสรุป คุณธรรม คือ สิ่งหรือ สภาพที่ เกิดขึ้นในจิต มีผลทำ ให้จิตอยู่ใน ภาวะที่ดีงามและพร้อมที่ จะสร้างสรรค์ แต่สิ่งที่เป็นคุณและ ประโยชน์

6 จริยธรรม = จริย + ธรรม จริย = ความ ประพฤติ, พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ธรรม = สิ่ง, สภาพ, กฎเกณฑ์, หลัก

7 ความหมายโดยสรุป จริยธรรม คือ สภาพ ของความ ประพฤติ หรือพฤติกรรม การแสดงออกที่ พึงประสงค์

8 พัฒนาภาษาบาลี วัฒนา ภาษาอังกฤษ Development แปลว่าความเจริญ หมายถึง การทำสิ่ง ใดสิ่งหนึ่งให้ เจริญขึ้น, กระบวนการที่ เปลี่ยนแปลง ไม่หยุดนิ่ง

9 สโลแกนของบารัค โอ บาม่า ในการหา สโลแกนของบารัค โอ บาม่า ในการหา เสียงคือ Change ( การ เปลี่ยนแปลง ): We can believe it. ( เรา เชื่อมั่นได้ ) พุทธศาสนาพูดถึง อนิจจัง พุทธศาสนาพูดถึง อนิจจัง ( ความไม่เที่ยง = เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป )

10 มนุษย์ = มนะ + อุษยะ มนะ หรือ มโน = ใจ อุษยะ = สูง ความหมายโดยสรุป มนุษย์หมายถึง ผู้มีใจ สูง, ผู้ที่ฝึกได้, ผู้มีเหตุผล, ผู้ที่พัฒนา ได้

11 ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย ผู้ ประเสริฐ คือผู้ที่ฝึกแล้ว คน = ชน ( เกิดมา ) ความหมายโดยสรุป คน หมายถึง ผู้ที่ สักว่าเกิดมา ( ผู้มีใจต่ำ, ยุ่ง )

12 ส่วนที่ 2 เนื้อหา / ทฤษฎี / การ ประยุกต์

13 ลักษณะคุณธรรม ศาสนธรรม ศาสนธรรม จริยธรรม จรรยา จริยธรรม จรรยา นิติธรรม ( กฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ) นิติธรรม ( กฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ) หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล วัฒนธรรม ค่านิยม วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม / คำสอนประจำ ตระกูล คุณธรรม / คำสอนประจำ ตระกูล

14 องค์ประกอบของ จริยธรรม เป็นความประพฤติ เป็นความประพฤติ สะท้อนความนึกคิดและ จิตสำนึก สะท้อนความนึกคิดและ จิตสำนึก เกิดการกระทำดี ไม่มุ่งให้ เกิดผลร้าย เกิดการกระทำดี ไม่มุ่งให้ เกิดผลร้าย สร้างผลดีแก่ตนเองและ ผู้อื่น สร้างผลดีแก่ตนเองและ ผู้อื่น

15 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริการกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี พ. ศ. ๒๕๔๒ หลักคุณธรรม หลักความ โปร่งใส หลักการมีส่วน ร่วม หลักความ รับผิดชอบ หลักความ คุ้มค่า หลักนิติธรรม

16 การพัฒนา 2 อย่าง 1. พัฒนาวัตถุ คือ ปัจจัย ๔ อยู่ดี กินดี 2. พัฒนาจิตใจ คือ คุณภาพ อยู่เย็น เป็นสุข

17 บัว 4 เหล่า 1. 1. พวกที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียว ( อุคฆฏิตัญญู ) 2. 2. พวกที่มีสติปัญญาปานกลาง ( วิปจิตัญญู ) 3. 3. พวกที่มีสติปัญญาน้อย ( เนยยะ ) 4. 4. พวกที่ไร้สติปัญญา ( ปทปรมะ )

18 โลกธรรม ( โลกกระทำ ) 8 ธรรมดาของโลก, เรื่องของ โลก 1. มีลาภ 2. เสื่อมลาภ 3. มียศ 4. เสื่อมยศ 5. มีสุข 6. มี ทุกข์ 7. มีสรรเสริญ 8. มี นินทา

19 สัปปุริสธรรม 7 สัปปุริสธรรม 7 ธรรมของสัตบุรุษ, คนดี, ธรรมของมนุษย์ผู้มี ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ 1. รู้เหตุ 2. รู้ผล 3. รู้ตน 4. รู้ ประมาณ 5. รู้กาล 6. รู้ บุคคล 7. รู้ชุมชน ( บริษัท )

20 การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์

21 การประยุกต์

22

23 8 กระบวน คุณธรรมพื้นฐานสำหรับมนุษย์

24 ๑. ขยัน ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายาม ทำหน้าที่การงาน อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ อดทน ความขยันต้องปฏิบัติ ควบคู่กับการใช้สติ ปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลสำเร็จ

25 ๒. ประหยัด ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของแต่พอควร พอประมาณ ให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย

26 ๓. ซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลำเอียง หรืออคติ 1. ลำเอียงเพราะชอบ 2. ลำเอียงเพราะชัง 3. ลำเอียงเพราะหลง 4. ลำเอียงเพราะกลัว

27 ๔. มีวินัย มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเอง และวินัยต่อสังคม

28 ๕. สุภาพ สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม กิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ ( ย ว ท ) ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

29 ๖. สะอาด สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และ สภาพแวดล้อม ความผ่องใสเป็นที่เจริญตาทำให้ เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น

30 ๗. สามัคคี สามัคคี คือ ความพร้อมเพียงกันความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงาน ไม่ทะเลาะวิวาท

31 ๘. มีน้ำใจ มีน้ำใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเอง หรือ เรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจเห็นคุณค่าในเพื่อน มนุษย์ มีความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทร เกื้อกูลกันและกัน

32 ส่วนที่ 3 สรุป / วิเคราะห์

33 ความรู้คู่คุณธรรม / คุณธรรมนำความรู้ คุณธรรม = สิ่งที่ควรมี จริยธรรม = สิ่งที่ควร ประพฤติ อริสโตเติ้ล นักปราชญ์ชาว กรีก กล่าวว่า “ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ”

34 คุณเป็นมนุษย์ ประเภทไหน “ อันสตรี ไม่มีศีล ก็ สิ้นสวย บุรุษด้วย ไม่มีศีล ก็ สิ้นศรี อันนักบวช ไม่มีศีล ก็ สิ้นดี ข้าราชการ ศีลไม่มี ก็ เลวทราม ”

35 ถามตัวเอง / ตอบ ตัวเอง เราเป็นมนุษย์ประเภท ไหน เราเป็นมนุษย์ประเภท ไหน เราเป็นมนุษย์ที่พัฒนา แล้วหรือยัง เราเป็นมนุษย์ที่พัฒนา แล้วหรือยัง เราต้องการเห็นสังคม มนุษย์แบบไหน เราต้องการเห็นสังคม มนุษย์แบบไหน เราเป็นจะช่วยพัฒนา สังคมมนุษย์อย่างไร เราเป็นจะช่วยพัฒนา สังคมมนุษย์อย่างไร

36 จบบริบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt คุณธรรม จริยธรรม หัวใจ การพัฒนา มนุษย์. กลุ่มธรรมปริทรรศน์ 1. พระอาลง แก้วอุดม 5114831199 1. พระอาลง แก้วอุดม 5114831199 2. พระมหาเตชินท์ อามาตย์เสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google