งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
คืออะไรเอ่ย…?

2 ความหมาย... เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)
คือ การนำคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกัน โดยอาศัยตัวกลางในการสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน

3 วัตถุประสงค์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์...
1. เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเข้าหากัน 2. การใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกัน 3. ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์จากระยะไกล 4. อำนวยความสะดวกในการรับส่งข้อมูล 5. ลดต้นทุน 6. เพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบ

4 ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์...
มีอะไรบ้างเอ่ย…?

5 หรือเครือข่ายแพน (Personal Area Network:PAN)
เครือข่ายส่วนบุคคล... หรือเครือข่ายแพน (Personal Area Network:PAN) เป็นการเชื่อมโยงอุปกรณ์ระหว่างคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้งาน เนื่องจากมีผู้ใช้งานครั้งละ 1 คน เท่านั้น การเชื่อมต่อเครือข่ายแพน สามารถทำได้ทั้งในรูปแบบของ เครือข่ายใช้สายและเครือข่ายแบบไร้สาย ซึ่งการเชื่อมต่อจะใช้ใน ระยะทางไม่เกิน 10 เมตร

6 หรือเครือข่ายแลน (Local Area Network:LAN)
เครือข่ายเฉพาะที่... หรือเครือข่ายแลน (Local Area Network:LAN) เป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณ ใกล้เคียงกันหรือพื้นที่เดียวกัน เช่น ภายในบ้าน ภายในอาคาร ฯลฯ การเชื่อมต่อเครือข่ายแลน สามารถทำได้ทั้งในรูปแบบของ การเชื่อมต่อแบบใช้สายโดยใช้ฮับเป็นตัวกระจายสัญญาณ และ การเชื่อมต่อแบบไร้สายจะใช้แอกเซสพอยต์ช่วยกระจายสัญญาณ โดยจะต้องติดตั้งการ์ดเครือข่ายแบบไร้สาย เพื่อทำหน้าที่รับส่ง สัญญาณ

7 เครือข่ายแลน...ต่อ ที่นิยมติดตั้งภายในห้องหรืออาคารเดียวกันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. เครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer To Peer) การเชื่อมต่อในลักษณะนี้คอมฯ จะมีประสิทธิภาพใกล้เคียง กัน ไม่มีคอมฯใดทำงานเป็นหลัก จุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันเท่านั้น

8 เครือข่ายแลน...ต่ออีกนิด
2. เครือข่ายแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ (Client Server) จะแยกการทำงานเป็น 2 ลักษณะ คือคอมฯที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เรียกว่า เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) และคอมฯที่มีประสิทธิภาพต่ำ ไม่สามารถประมวลข้อมูลได้ เรียกว่า เครื่องไคลเอนต์ (Client) เครือข่ายแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ (Client Server) จะมีการประมวลผลและเก็บข้อมูลด้วยเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นหลัก ส่วนเครื่องไคลเอนต์จะทำหน้าที่รับ-ส่ง และแสดงผลข้อมูลเท่านั้น

9 หรือเครือข่ายแมน (Metropolitan Area Network:MAN)
เครือข่ายนครหลวง... หรือเครือข่ายแมน (Metropolitan Area Network:MAN) เป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หรือแลนหลายๆ เครือข่าย ภายใน อาณาเขตของเมืองเดียวกันเข้าด้วยกัน การสื่อสารเครือข่ายแมนจะเน้นการใช้งานร่วมกันเฉพาะกลุ่ม นิยมเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์

10 เครือข่ายบริเวณกว้าง... หรือเครือข่ายแวน (Wide Area Network:WAN)
เป็นกลุ่มเครือข่ายคอมฯ ที่เชื่อมต่อกันแบบครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง หรือระยะทางไกล ได้แก่ ภายในประเทศ ระหว่างประเทศ หรือทั้ง ทวีป มักใช้สื่อกลางการสื่อสารข้อมูลตั้งแต่ระบบโครงข่ายโทรศัพท์ จนกระทั่งถึงดาวเทียม


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google