งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่าย คอมพิวเตอร์ คืออะไร เอ่ย …?. ความ หมาย... เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือ การนำคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่าย คอมพิวเตอร์ คืออะไร เอ่ย …?. ความ หมาย... เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือ การนำคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่าย คอมพิวเตอร์ คืออะไร เอ่ย …?

2 ความ หมาย... เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือ การนำคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกัน โดย อาศัยตัวกลางในการสื่อสาร เพื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและ ใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน

3 วัตถุประสงค์ของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์... 1. เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หลายๆเครื่องเข้าหากัน 2. การใช้งาน ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกัน 3. ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง คอมพิวเตอร์จากระยะไกล 4. อำนวยความสะดวกในการ รับส่งข้อมูล 5. ลดต้นทุน 6. เพิ่มความน่าเชื่อถือและความ ปลอดภัยของระบบ

4 ชนิดเครือข่าย คอมพิวเตอร์... มีอะไรบ้าง เอ่ย …?

5 เครือข่ายส่วนบุคคล... หรือเครือข่ายแพน หรือเครือข่ายแพน (Personal Area Network:PAN) เป็นการเชื่อมโยงอุปกรณ์ระหว่าง คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้งาน เนื่องจากมีผู้ใช้งานครั้งละ 1 คน เท่านั้น การเชื่อมต่อเครือข่ายแพน สามารถ ทำได้ทั้งในรูปแบบของ เครือข่ายใช้สายและเครือข่ายแบบไร้สาย ซึ่งการเชื่อมต่อจะใช้ใน ระยะทางไม่เกิน 10 เมตร

6 เครือข่ายเฉพาะที่... หรือเครือข่ายแลน หรือเครือข่ายแลน (Local Area Network:LAN) เป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณ ใกล้เคียงกันหรือพื้นที่เดียวกัน เช่น ภายในบ้าน ภายในอาคาร ฯลฯ การเชื่อมต่อเครือข่ายแลน สามารถ ทำได้ทั้งในรูปแบบของ การเชื่อมต่อแบบใช้สายโดยใช้ฮับเป็นตัว กระจายสัญญาณ และ การเชื่อมต่อแบบไร้สายจะใช้แอก เซสพอยต์ช่วยกระจายสัญญาณ โดยจะต้องติดตั้งการ์ดเครือข่ายแบบไร้ สาย เพื่อทำหน้าที่รับส่ง สัญญาณ

7 เครือข่ายแลน... ต่อ ที่นิยมติดตั้งภายในห้องหรืออาคาร เดียวกันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. เครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer To Peer) การเชื่อมต่อในลักษณะนี้คอมฯ จะมี ประสิทธิภาพใกล้เคียง กัน ไม่มีคอมฯใดทำงานเป็นหลัก จุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันเท่านั้น

8 เครือข่ายแลน... ต่ออีกนิด 2. เครือข่ายแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ (Client Server) จะแยกการทำงานเป็น 2 ลักษณะ คือคอม ฯที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เรียกว่า เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) และ คอมฯที่มีประสิทธิภาพต่ำ ไม่สามารถประมวลข้อมูลได้ เรียกว่า เครื่องไคลเอนต์ (Client) เครือข่ายแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ (Client Server) จะมีการประมวลผลและเก็บข้อมูลด้วย เครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นหลัก ส่วนเครื่องไคลเอนต์จะทำหน้าที่รับ - ส่ง และแสดงผลข้อมูลเท่านั้น

9 เครือข่ายนครหลวง... หรือเครือข่ายแมน หรือเครือข่ายแมน (Metropolitan Area Network:MAN) เป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หรือแลน หลายๆ เครือข่าย ภายใน อาณาเขตของเมืองเดียวกันเข้าด้วยกัน การสื่อสารเครือข่ายแมนจะเน้นการใช้ งานร่วมกันเฉพาะกลุ่ม นิยมเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไคลเอนต์ เซิร์ฟเวอร์

10 เครือข่ายบริเวณกว้าง... หรือเครือข่ายแวน หรือเครือข่ายแวน (Wide Area Network:WAN) เป็นกลุ่มเครือข่ายคอมฯ ที่เชื่อมต่อกันแบบ ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง หรือระยะทางไกล ได้แก่ ภายในประเทศ ระหว่างประเทศ หรือทั้ง ทวีป มักใช้สื่อกลางการสื่อสารข้อมูลตั้งแต่ ระบบโครงข่ายโทรศัพท์ จนกระทั่งถึงดาวเทียม


ดาวน์โหลด ppt เครือข่าย คอมพิวเตอร์ คืออะไร เอ่ย …?. ความ หมาย... เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือ การนำคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google