งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนิดของข้อมูล ตัวแปร และ ตัวดำเนินการ. โปรแกรมภาษา C# ตัวอักษรเล็ก / ใหญ่มีความสำคัญ ตัวอักษรเล็ก / ใหญ่มีความสำคัญ คำสั่งทุกคำสั่งต้องปิดท้ายด้วยเซมิโค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนิดของข้อมูล ตัวแปร และ ตัวดำเนินการ. โปรแกรมภาษา C# ตัวอักษรเล็ก / ใหญ่มีความสำคัญ ตัวอักษรเล็ก / ใหญ่มีความสำคัญ คำสั่งทุกคำสั่งต้องปิดท้ายด้วยเซมิโค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชนิดของข้อมูล ตัวแปร และ ตัวดำเนินการ

2 โปรแกรมภาษา C# ตัวอักษรเล็ก / ใหญ่มีความสำคัญ ตัวอักษรเล็ก / ใหญ่มีความสำคัญ คำสั่งทุกคำสั่งต้องปิดท้ายด้วยเซมิโค ลอน (;) คำสั่งทุกคำสั่งต้องปิดท้ายด้วยเซมิโค ลอน (;) จำนวนช่องว่าง ( ทั้งแนวตั้งแนวนอน ) ไม่มีผลต่อ การทำงาน จำนวนช่องว่าง ( ทั้งแนวตั้งแนวนอน ) ไม่มีผลต่อ การทำงาน ใช้เครื่องหมายปีกกา { } จับกลุ่มคำสั่ง ใช้เครื่องหมายปีกกา { } จับกลุ่มคำสั่ง ข้อความที่อยู่ระหว่าง /* */ หรือหลัง // ถือเป็น คอมเม้นต์ ซึ่งไม่มีผลต่อ การทำงานของโปรแกรม ข้อความที่อยู่ระหว่าง /* */ หรือหลัง // ถือเป็น คอมเม้นต์ ซึ่งไม่มีผลต่อ การทำงานของโปรแกรม

3 การตั้งชื่อตัวแปร ในภาษา C# มีกฎการตั้งชื่อดังนี้ ในภาษา C# มีกฎการตั้งชื่อดังนี้  ขึ้นต้นด้วยอักขระภาษาอังกฤษ (A-Z, a-z) หรือตัว ขีดเส้นใต้ (_)  ส่วนที่เหลือประกอบด้วยอักขระภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรือตัวขีดเส้นใต้  ความยาวสูงสุด 63 ตัวอักษร  ต้องไม่ซ้ำกับคำสงวน (reserved words) เช่น class, namespace ตัวอย่างชื่อที่ถูกกฎ ตัวอย่างชื่อที่ถูกกฎ   hEllO, E3_32ab, X_x_X022 ตัวอย่างชื่อที่ผิดกฎ ตัวอย่างชื่อที่ผิดกฎ   32ABC, A.2, C#Program, while

4 คำสงวน (reserved words) คำเหล่านี้ห้ามนำไปใช้เป็นชื่อใน ภาษา C# คำเหล่านี้ห้ามนำไปใช้เป็นชื่อใน ภาษา C#

5 ตัวแปร : ชื่อ ตัวแปรจะต้องมีชื่อ การตั้งชื่อจะต้องทำ ตามกฎง่าย ๆ ดังนี้ ตัวแปรจะต้องมีชื่อ การตั้งชื่อจะต้องทำ ตามกฎง่าย ๆ ดังนี้  ประกอบด้วย : ตัวเลข ตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรืออักษรขีดเส้นใต้  ตัวแรกต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือ ขีดเส้นใต้ (_)  ไม่ซ้ำกับชื่อสงวน (reserved words) ตัวพิมพ์เล็ก - ตัวพิมพ์ใหญ่ แตกต่างกัน ตัวพิมพ์เล็ก - ตัวพิมพ์ใหญ่ แตกต่างกัน ตัวอย่าง nameName _data 9point  class  class_A class_”A”  point9

6 การประกาศตัวแปร รูปแบบ ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร ; หรือ ประกาศตัวแปรพร้อมกำหนดค่า ให้กับตัวแปร หรือ ประกาศตัวแปรพร้อมกำหนดค่า ให้กับตัวแปร ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร = ค่าของตัว แปร ; ในกรณีที่มีตัวแปรหลาย ๆ ตัวและมีชนิดข้อมูลเดียวกัน กำหนดได้ดังนี้ ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร 1, ชื่อตัวแปร 2, ชื่อตัวแปร 3; ตัวอย่าง int num; int num=10; float value1,num,num1;

7 ตัวอย่าง การกำหนดค่าตัว แปร Num1 = 20 หมายถึง นำค่าจำนวนเต็ม 20 ไป ไว้ในตัวแปร Num1 Num2 = 30 หมายถึง นำค่าจำนวนเต็ม 30 ไป ไว้ในตัวแปร Num2 Total = Num1+Num2 หมายถึง คำนวณค่า ของนิพจน์ Num1+Num2 แล้วนำผลลัพ์ไปไว้ในตัวแปร Total ดังนั้น ตัวแปร Total จะมีค่า = 50 int width, height,Area; int; width = 10; height = 20; Area = width * height; int width, height,Area; int; width = 10; height = 20; Area = width * height;

8 การกำหนดค่าให้ตัวแปร เราสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัว แปรได้พร้อมกับการประกาศตัวแปร นั้นๆ ได้ทันที เราสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัว แปรได้พร้อมกับการประกาศตัวแปร นั้นๆ ได้ทันที ตัวอย่าง ตัวอย่าง int width = 10, height = 20; int Area; Area = width * height; int width = 10, height = 20; int Area; Area = width * height;

9 แบบชนิดข้อมูลพื้นฐานใน C TypeSizeDescriptionRange bool1 byteStore truth valuetrue / false char1 byteStore one charactercharacter code 0 – 255 byte1 byteStore positive integer0 – 255 short2 byteStore integer-32,768 -- 32,767 int4 byteStore integer-2.1 x 10 9 -- 2.1 x 10 9 long8 byteStore integer-9.2 x 10 18 -- 9.2 x 10 18 double16 byteStore real number± 5.0x10 -324 -- ± 1.7x10 308 stringN/AStore sequence of characters N/A

10 แบบข้อมูลที่สำคัญ ค่าตรรกะ bool ค่าตรรกะ bool  มีสองค่า คือ true และ false จำนวนเต็ม int จำนวนเต็ม int  เก็บค่าในขอบเขต 2.1 x 10 9 -- 2.1 x 10 9 จำนวนจริง double จำนวนจริง double  เก็บค่าในขอบเขต ± 5.0x10 -324 -- ± 1.7x10 308

11 11 ชนิดของข้อมูล Numeric ( เลขจำนวนเต็ม และเลข ทศนิยม ) Numeric ( เลขจำนวนเต็ม และเลข ทศนิยม ) Char ( ตัวอักษร ) Char ( ตัวอักษร ) String ( ข้อความ ) String ( ข้อความ ) Boolean ( บูลีน ) Boolean ( บูลีน ) Object Object

12 12 เลขจำนวนเต็ม Data type ขนาดค่าของข้อมูล sbyte (System.SByte)1 byte-128 ถึง 127 short (System.Int16)2 bytes-32,768 ถึง 32,767 int (System.Int32)4 bytes -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 long (System.Int64)8 bytes-2 63 ถึง (2 63 – 1)

13 13 เลขจำนวนเต็มบวก Data type ขนาดค่าของข้อมูล byte (System.Byte)1 byte0 ถึง 255 ushort (System.UInt16)2 bytes0 ถึง 65,535 uint (System.UInt32)4 bytes0 ถึง 4,294,967,295 ulong (System.UInt64)8 bytes0 ถึง 2 64 -1

14 14 เลขทศนิยม Data type ขนาดค่าของข้อมูล float (System.Single)4 bytes ±1.5 x 10 -45 ถึง ±3.4 x 10 38 ความแม่นยำของทศนิยมอยู่ที่ 7 ตำแหน่ง double (System.Double)8 bytes ±5.0 x 10 -324 ถึง ±1.7 x 10 308 ความแม่นยำของทศนิยมอยู่ที่ 15 ตำแหน่ง, มีช่วงของข้อมูลกว้างที่สุด decimal (System.Decimal)16 bytes ±1.0 x 10 -28 ถึง ±7.9 x 10 28 ความแม่นยำของทศนิยมอยู่ที่ 28 ตำแหน่ง, ช่วงข้อมูลแคบกว่า double แต่ให้ค่าละเอียดมากในส่วนของทศนิยม เหมาะกับการคำนวณเรื่องเงิน

15 15 ประเภทข้อมูลที่ไม่ใช่ Numeric Data type ขนาดค่าของข้อมูล char (System.Char) 2 bytes ตัวอักษรแบบ Unicode มีเครื่องหมาย ' (single quote) คร่อมตัวอักษร เช่น 'A', '1' string (System.String) ไม่แน่นอนตัวอักษรแบบ Unicode หลายตัวมารวมกัน มี เครื่องหมาย " (double quote) คร่อม เช่น "Hello" bool (System.Boolean) 1 bit มีค่าที่เป็นไปได้ 2 ค่า คือ true และ false

16 แบบข้อมูลที่สำคัญ ข้อความ string ข้อความ string  เขียนในเครื่องหมายคำพูดคู่เท่านั้น เช่น "Hello"  ถ้าต้องการเครื่องหมายคำพูด ให้ นำหน้าด้วย \ เช่น อักขระ char อักขระ char  แทนอักษรตัวเดียว เขียนใน เครื่องหมายคำพูดเดี่ยว s = "He says \"I love you.\""; Console.WriteLine(s); s = "He says \"I love you.\""; Console.WriteLine(s); He says "I love you."

17 การประกาศตัวแปร : ทบทวน จะต้องระบุแบบชนิด จะต้องระบุแบบชนิด สามารถกำหนดค่า เริ่มต้นไปพร้อมกันได้ สามารถกำหนดค่า เริ่มต้นไปพร้อมกันได้ int radius; string firstName; double GPA; int radius; string firstName; double GPA; int radius = 5; string firstName = "john"; double GPA = 2.4; int radius = 5; string firstName = "john"; double GPA = 2.4;

18 ลำดับตัวดำเนินการคำนวณ ลำดับ 1 ( ) ลำดับ 1 ( ) ลำดับ 2 *, /, % ลำดับ 2 *, /, % ลำดับ 3 +, – ลำดับ 3 +, – ถ้าลำดับที่เท่ากันให้ทำจาก ซ้ายไปขวา ถ้าลำดับที่เท่ากันให้ทำจาก ซ้ายไปขวา

19 19 ตัวดำเนินการทาง คณิตศาสตร์ (operator) Arithmetic Operators Arithmetic Operators  + - * / %  ++ --  = += -= *= /= %= String Operators String Operators  + Boolean Operators Boolean Operators  >= == !=  ! && || ^  A = 2+3;B = 4 % 3;  X++; ++X; X--; --X;  Y += 3;  Message = "Hello "+Name  If (A=5 && B>6) {…}

20 20 นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ (operator) Example Example  11 + 5  16  11 / 2  5.5  11 % 2  1  5.0 % 2.2  0.6 int width, height; width = 10 * 5 + (16 * 12)/5; height = (16 + 5) + 20 % 2;

21 21 ลำดับความสำคัญของ Operators  ( ) parentheses  *, /, %  + –  If equal precedence, left to right ตัวอย่าง int Width,High; Width=10*5+16*12/5; High= 16+5+20%2;


ดาวน์โหลด ppt ชนิดของข้อมูล ตัวแปร และ ตัวดำเนินการ. โปรแกรมภาษา C# ตัวอักษรเล็ก / ใหญ่มีความสำคัญ ตัวอักษรเล็ก / ใหญ่มีความสำคัญ คำสั่งทุกคำสั่งต้องปิดท้ายด้วยเซมิโค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google