งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนิดของข้อมูล ตัวแปร และ ตัวดำเนินการ. โปรแกรมภาษา C# ตัวอักษรเล็ก / ใหญ่มีความสำคัญ ตัวอักษรเล็ก / ใหญ่มีความสำคัญ คำสั่งทุกคำสั่งต้องปิดท้ายด้วยเซมิโค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนิดของข้อมูล ตัวแปร และ ตัวดำเนินการ. โปรแกรมภาษา C# ตัวอักษรเล็ก / ใหญ่มีความสำคัญ ตัวอักษรเล็ก / ใหญ่มีความสำคัญ คำสั่งทุกคำสั่งต้องปิดท้ายด้วยเซมิโค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชนิดของข้อมูล ตัวแปร และ ตัวดำเนินการ

2 โปรแกรมภาษา C# ตัวอักษรเล็ก / ใหญ่มีความสำคัญ ตัวอักษรเล็ก / ใหญ่มีความสำคัญ คำสั่งทุกคำสั่งต้องปิดท้ายด้วยเซมิโค ลอน (;) คำสั่งทุกคำสั่งต้องปิดท้ายด้วยเซมิโค ลอน (;) จำนวนช่องว่าง ( ทั้งแนวตั้งแนวนอน ) ไม่มีผลต่อ การทำงาน จำนวนช่องว่าง ( ทั้งแนวตั้งแนวนอน ) ไม่มีผลต่อ การทำงาน ใช้เครื่องหมายปีกกา { } จับกลุ่มคำสั่ง ใช้เครื่องหมายปีกกา { } จับกลุ่มคำสั่ง ข้อความที่อยู่ระหว่าง /* */ หรือหลัง // ถือเป็น คอมเม้นต์ ซึ่งไม่มีผลต่อ การทำงานของโปรแกรม ข้อความที่อยู่ระหว่าง /* */ หรือหลัง // ถือเป็น คอมเม้นต์ ซึ่งไม่มีผลต่อ การทำงานของโปรแกรม

3 การตั้งชื่อตัวแปร ในภาษา C# มีกฎการตั้งชื่อดังนี้ ในภาษา C# มีกฎการตั้งชื่อดังนี้  ขึ้นต้นด้วยอักขระภาษาอังกฤษ (A-Z, a-z) หรือตัว ขีดเส้นใต้ (_)  ส่วนที่เหลือประกอบด้วยอักขระภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรือตัวขีดเส้นใต้  ความยาวสูงสุด 63 ตัวอักษร  ต้องไม่ซ้ำกับคำสงวน (reserved words) เช่น class, namespace ตัวอย่างชื่อที่ถูกกฎ ตัวอย่างชื่อที่ถูกกฎ   hEllO, E3_32ab, X_x_X022 ตัวอย่างชื่อที่ผิดกฎ ตัวอย่างชื่อที่ผิดกฎ   32ABC, A.2, C#Program, while

4 คำสงวน (reserved words) คำเหล่านี้ห้ามนำไปใช้เป็นชื่อใน ภาษา C# คำเหล่านี้ห้ามนำไปใช้เป็นชื่อใน ภาษา C#

5 ตัวแปร : ชื่อ ตัวแปรจะต้องมีชื่อ การตั้งชื่อจะต้องทำ ตามกฎง่าย ๆ ดังนี้ ตัวแปรจะต้องมีชื่อ การตั้งชื่อจะต้องทำ ตามกฎง่าย ๆ ดังนี้  ประกอบด้วย : ตัวเลข ตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรืออักษรขีดเส้นใต้  ตัวแรกต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือ ขีดเส้นใต้ (_)  ไม่ซ้ำกับชื่อสงวน (reserved words) ตัวพิมพ์เล็ก - ตัวพิมพ์ใหญ่ แตกต่างกัน ตัวพิมพ์เล็ก - ตัวพิมพ์ใหญ่ แตกต่างกัน ตัวอย่าง nameName _data 9point  class  class_A class_”A”  point9

6 การประกาศตัวแปร รูปแบบ ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร ; หรือ ประกาศตัวแปรพร้อมกำหนดค่า ให้กับตัวแปร หรือ ประกาศตัวแปรพร้อมกำหนดค่า ให้กับตัวแปร ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร = ค่าของตัว แปร ; ในกรณีที่มีตัวแปรหลาย ๆ ตัวและมีชนิดข้อมูลเดียวกัน กำหนดได้ดังนี้ ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร 1, ชื่อตัวแปร 2, ชื่อตัวแปร 3; ตัวอย่าง int num; int num=10; float value1,num,num1;

7 ตัวอย่าง การกำหนดค่าตัว แปร Num1 = 20 หมายถึง นำค่าจำนวนเต็ม 20 ไป ไว้ในตัวแปร Num1 Num2 = 30 หมายถึง นำค่าจำนวนเต็ม 30 ไป ไว้ในตัวแปร Num2 Total = Num1+Num2 หมายถึง คำนวณค่า ของนิพจน์ Num1+Num2 แล้วนำผลลัพ์ไปไว้ในตัวแปร Total ดังนั้น ตัวแปร Total จะมีค่า = 50 int width, height,Area; int; width = 10; height = 20; Area = width * height; int width, height,Area; int; width = 10; height = 20; Area = width * height;

8 การกำหนดค่าให้ตัวแปร เราสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัว แปรได้พร้อมกับการประกาศตัวแปร นั้นๆ ได้ทันที เราสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัว แปรได้พร้อมกับการประกาศตัวแปร นั้นๆ ได้ทันที ตัวอย่าง ตัวอย่าง int width = 10, height = 20; int Area; Area = width * height; int width = 10, height = 20; int Area; Area = width * height;

9 แบบชนิดข้อมูลพื้นฐานใน C TypeSizeDescriptionRange bool1 byteStore truth valuetrue / false char1 byteStore one charactercharacter code 0 – 255 byte1 byteStore positive integer0 – 255 short2 byteStore integer-32, ,767 int4 byteStore integer-2.1 x x 10 9 long8 byteStore integer-9.2 x x double16 byteStore real number± 5.0x ± 1.7x stringN/AStore sequence of characters N/A

10 แบบข้อมูลที่สำคัญ ค่าตรรกะ bool ค่าตรรกะ bool  มีสองค่า คือ true และ false จำนวนเต็ม int จำนวนเต็ม int  เก็บค่าในขอบเขต 2.1 x x 10 9 จำนวนจริง double จำนวนจริง double  เก็บค่าในขอบเขต ± 5.0x ± 1.7x10 308

11 11 ชนิดของข้อมูล Numeric ( เลขจำนวนเต็ม และเลข ทศนิยม ) Numeric ( เลขจำนวนเต็ม และเลข ทศนิยม ) Char ( ตัวอักษร ) Char ( ตัวอักษร ) String ( ข้อความ ) String ( ข้อความ ) Boolean ( บูลีน ) Boolean ( บูลีน ) Object Object

12 12 เลขจำนวนเต็ม Data type ขนาดค่าของข้อมูล sbyte (System.SByte)1 byte-128 ถึง 127 short (System.Int16)2 bytes-32,768 ถึง 32,767 int (System.Int32)4 bytes -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 long (System.Int64)8 bytes-2 63 ถึง (2 63 – 1)

13 13 เลขจำนวนเต็มบวก Data type ขนาดค่าของข้อมูล byte (System.Byte)1 byte0 ถึง 255 ushort (System.UInt16)2 bytes0 ถึง 65,535 uint (System.UInt32)4 bytes0 ถึง 4,294,967,295 ulong (System.UInt64)8 bytes0 ถึง

14 14 เลขทศนิยม Data type ขนาดค่าของข้อมูล float (System.Single)4 bytes ±1.5 x ถึง ±3.4 x ความแม่นยำของทศนิยมอยู่ที่ 7 ตำแหน่ง double (System.Double)8 bytes ±5.0 x ถึง ±1.7 x ความแม่นยำของทศนิยมอยู่ที่ 15 ตำแหน่ง, มีช่วงของข้อมูลกว้างที่สุด decimal (System.Decimal)16 bytes ±1.0 x ถึง ±7.9 x ความแม่นยำของทศนิยมอยู่ที่ 28 ตำแหน่ง, ช่วงข้อมูลแคบกว่า double แต่ให้ค่าละเอียดมากในส่วนของทศนิยม เหมาะกับการคำนวณเรื่องเงิน

15 15 ประเภทข้อมูลที่ไม่ใช่ Numeric Data type ขนาดค่าของข้อมูล char (System.Char) 2 bytes ตัวอักษรแบบ Unicode มีเครื่องหมาย ' (single quote) คร่อมตัวอักษร เช่น 'A', '1' string (System.String) ไม่แน่นอนตัวอักษรแบบ Unicode หลายตัวมารวมกัน มี เครื่องหมาย " (double quote) คร่อม เช่น "Hello" bool (System.Boolean) 1 bit มีค่าที่เป็นไปได้ 2 ค่า คือ true และ false

16 แบบข้อมูลที่สำคัญ ข้อความ string ข้อความ string  เขียนในเครื่องหมายคำพูดคู่เท่านั้น เช่น "Hello"  ถ้าต้องการเครื่องหมายคำพูด ให้ นำหน้าด้วย \ เช่น อักขระ char อักขระ char  แทนอักษรตัวเดียว เขียนใน เครื่องหมายคำพูดเดี่ยว s = "He says \"I love you.\""; Console.WriteLine(s); s = "He says \"I love you.\""; Console.WriteLine(s); He says "I love you."

17 การประกาศตัวแปร : ทบทวน จะต้องระบุแบบชนิด จะต้องระบุแบบชนิด สามารถกำหนดค่า เริ่มต้นไปพร้อมกันได้ สามารถกำหนดค่า เริ่มต้นไปพร้อมกันได้ int radius; string firstName; double GPA; int radius; string firstName; double GPA; int radius = 5; string firstName = "john"; double GPA = 2.4; int radius = 5; string firstName = "john"; double GPA = 2.4;

18 ลำดับตัวดำเนินการคำนวณ ลำดับ 1 ( ) ลำดับ 1 ( ) ลำดับ 2 *, /, % ลำดับ 2 *, /, % ลำดับ 3 +, – ลำดับ 3 +, – ถ้าลำดับที่เท่ากันให้ทำจาก ซ้ายไปขวา ถ้าลำดับที่เท่ากันให้ทำจาก ซ้ายไปขวา

19 19 ตัวดำเนินการทาง คณิตศาสตร์ (operator) Arithmetic Operators Arithmetic Operators  + - * / %   = += -= *= /= %= String Operators String Operators  + Boolean Operators Boolean Operators  >= == !=  ! && || ^  A = 2+3;B = 4 % 3;  X++; ++X; X--; --X;  Y += 3;  Message = "Hello "+Name  If (A=5 && B>6) {…}

20 20 นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ (operator) Example Example   16  11 / 2  5.5  11 % 2  1  5.0 % 2.2  0.6 int width, height; width = 10 * 5 + (16 * 12)/5; height = (16 + 5) + 20 % 2;

21 21 ลำดับความสำคัญของ Operators  ( ) parentheses  *, /, %  + –  If equal precedence, left to right ตัวอย่าง int Width,High; Width=10*5+16*12/5; High= %2;


ดาวน์โหลด ppt ชนิดของข้อมูล ตัวแปร และ ตัวดำเนินการ. โปรแกรมภาษา C# ตัวอักษรเล็ก / ใหญ่มีความสำคัญ ตัวอักษรเล็ก / ใหญ่มีความสำคัญ คำสั่งทุกคำสั่งต้องปิดท้ายด้วยเซมิโค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google