งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเอกสาร คุณภาพ ระบบเอกสาร คุณภาพ เนาวรัตน์ เสียงเสนาะ สอิด QMR ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเอกสาร คุณภาพ ระบบเอกสาร คุณภาพ เนาวรัตน์ เสียงเสนาะ สอิด QMR ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเอกสาร คุณภาพ ระบบเอกสาร คุณภาพ เนาวรัตน์ เสียงเสนาะ สอิด QMR ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 Quality The Ultimate Goal of ISO9000 is to Provide CONSISTENT PROCESSES Documented Systems Provide For CONSISTENCY RESPONSIBILITIES Defined Periodic Internal & External Audits Ensure Systems are Working

3 ความสำคัญของระบบเอกสาร ในการพัฒนาระบบคุณภาพ ช่วยให้หน่วยงานนั้นบรรลุ เป้าหมายที่กำหนด เป็นแนวทางสำหรับการตรวจ ติดตามระบบ เป็นกลไกสำคัญในการรักษา ระบบคุณภาพไว้...

4 วัตถุประสงค์ในการทำเอกสารของ หน่วยงาน เป็นหลักฐานในการตรวจติดตามคุณภาพ ใช้ประกอบ การเขียน SAR ป้องกันปัญหาในการทำงาน ต้องการคุณภาพในการทำงาน ต้องการ ให้เป็นกลไกในการพัฒนาระบบคุณภาพ

5 เอกสารที่ใช้ในหน่วยงาน เอกสารในระบบ คุณภาพ เอกสารนอกระบบ คุณภาพ ระบบ เอกสาร มีการควบคุม เอกสาร ต้นฉบับ สำเนาควบคุม รู้ จำนวน เหมือนของจริง สำเนาไม่ควบคุม

6 ลำดับชั้นของเอกสาร คู่มือ คุณภาพ ระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏิบัติงาน แบบฟอร์มและบันทึก เอกสารสนับสนุน

7 เริ่มสร้างระบบเอกสารของ หน่วยงาน (1) สำรวจ เอกสารที่มีอยู่แล้ว ความต้องการของ ระบบมาตรฐาน ความต้องการของหน่วยงาน ความต้องการการประกันคุณภาพจาก ลูกค้า

8 เริ่มสร้างระบบเอกสารของ หน่วยงาน (2) วิเคราะห์ ประเมินความเป็นไปได้ ของการจัดทำ เอกสารที่สำรวจมา ความสัมพันธ์ของเอกสารที่สำรวจมา ได้

9 การเริ่มต้นเขียนระเบียบ ปฏิบัติ (Procedure) เขียนกระบวนรวมของหน่วยงาน (Flow Chart) แตกกระบวนการเหล่านั้นเป็น กิจกรรมย่อย – กำหนดขอบเขตของระเบียบปฏิบัตินั้น – ความต่อเนื่องของกิจกรรมเชื่อมโยง กับกิจกรรมใดบ้าง – สนองตอบนโยบายคุณภาพ

10 การเริ่มต้นเขียนระเบียบ ปฏิบัติ (Procedure) ทำรายการ Procedure ที่จะจัดทำพร้อม ระบุผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารเหล่านั้นกับ ข้อกำหนด ระบบมาตรฐาน เพิ่มเติมรายละเอียดเอกสาร / Procedure ที่ต้องทำให้ครบตามข้อกำหนด ( อาจมี ประเด็นเรื่องความเสี่ยงร่วมด้วย ) กำหนดรูปแบบ Procedure รายละเอียด ที่ต้องมี เงื่อนไขในการสร้างเอกสาร กำหนดวิธีควบคุมเอกสาร

11 การบังคับใช้เอกสาร คุณภาพ ตรวจสอบเอกสาร อนุมัติใช้ ฝึกอบรม นำไปปฏิบัติ ปรับปรุง แก้ไข ให้ เหมาะสม

12 ระเบียบปฏิบัติ (Procedure) หัวข้อที่ควรจะมี วัตถุประสงค์ ( ของ procedure ฉบับนี้ ) ขอบข่าย ตัวบ่งชี้การ ทำงาน คำจำกัดความ หน้าที่ รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง ขั้นตอนการ ปฏิบัติ แบบฟอร์มที่ เกี่ยวข้อง ภาคผนวก

13 วิธีปฏิบัติ (Work Instruction) เรื่อง ผู้รับผิดชอบ วิธีการทำงาน

14 สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการทำเอกสาร ความแตกต่างระหว่าง PD/WI เขียนในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่เขียน ไม่ควรเขียนในสิ่งที่คาดว่าจะทำหรือควร ทำ แต่ไม่สามารถทำได้จริง เอกสารต้องมีความยืดหยุ่น สามารถ ปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้อง กับการปฏิบัติตามสภาพความเป็นจริง นอกจากเอกสารที่ทำเกี่ยวกับการทำงาน ของแต่ละงานยังมีเอกสารที่ทำเพื่อเป็น กลไกของระบบคุณภาพ

15 คำถาม ????

16 กิจกรรมต่างๆในแต่ละ ขั้นตอน การตรวจสอบ อนุมัติ ที่ ต้องการตัดสินใจ ลูกศรใช้เชื่อมโยงกิจกรรม ต่างๆเข้าด้วยกัน ตัวเชื่อมต่อ Flow Flow chart


ดาวน์โหลด ppt ระบบเอกสาร คุณภาพ ระบบเอกสาร คุณภาพ เนาวรัตน์ เสียงเสนาะ สอิด QMR ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google