งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบของการรายงานผลการ ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2549/ ปีงบประมาณ 2549 1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ภายใน 2. ข้อมูลของคณะ / หน่วยงาน ( โดยสังเขป ) 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบของการรายงานผลการ ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2549/ ปีงบประมาณ 2549 1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ภายใน 2. ข้อมูลของคณะ / หน่วยงาน ( โดยสังเขป ) 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบของการรายงานผลการ ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2549/ ปีงบประมาณ 2549 1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ภายใน 2. ข้อมูลของคณะ / หน่วยงาน ( โดยสังเขป ) 3. วัตถุประสงค์ 4. วิธีการ 5. แผนการประเมินคุณภาพภายใน ( ระบุวัน เวลา กิจกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ) 6. บทสรุปผู้บริหาร

2 รูปแบบของรายงานผลการประเมิน คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2549/ ปีงบประมาณ 2549 ( ต่อ ) รูปแบบของรายงานผลการประเมิน คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2549/ ปีงบประมาณ 2549 ( ต่อ ) 7. ผลการประเมินรายมาตรฐาน และ รวมทุกมาตรฐาน 8. ผลการประเมินรายมาตรฐาน และตัว บ่งชี้ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค กลยุทธ์ / แผนพัฒนา 9. แนวทางการพัฒนาและผลการ พัฒนาตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ภายใน / ภายนอกของ ปีที่ผ่านมา ( มีความครบถ้วน เพียงใด )

3 รูปแบบของรายงานผลการประเมิน คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2549/ ปีงบประมาณ 2549 ( ต่อ ) รูปแบบของรายงานผลการประเมิน คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2549/ ปีงบประมาณ 2549 ( ต่อ ) 10. ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้พัฒนา เร่งด่วนอย่างน้อย 3 อันดับแรก ( ที่คณะ / หน่วยงาน สามารถดำเนินการ เองได้ ) 11. แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 12. สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ Stakeholder 13. ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย รับทราบ

4 รูปแบบของรายงานผลการประเมิน คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2549/ ปีงบประมาณ 2549 ( ต่อ ) รูปแบบของรายงานผลการประเมิน คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2549/ ปีงบประมาณ 2549 ( ต่อ ) 14. ความคิดเห็นของ คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ภายในต่อการประเมินครั้งนี้

5


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบของการรายงานผลการ ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2549/ ปีงบประมาณ 2549 1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ภายใน 2. ข้อมูลของคณะ / หน่วยงาน ( โดยสังเขป ) 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google