งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือสำหรับการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Gotoknow.org โดย สุคนธ์ ประดุจกาญจนา ภาควิชาพยาธิ คณะแพทยศาสตร์ 6 กุมภาพันธ์ 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือสำหรับการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Gotoknow.org โดย สุคนธ์ ประดุจกาญจนา ภาควิชาพยาธิ คณะแพทยศาสตร์ 6 กุมภาพันธ์ 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือสำหรับการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Gotoknow.org โดย สุคนธ์ ประดุจกาญจนา ภาควิชาพยาธิ คณะแพทยศาสตร์ 6 กุมภาพันธ์ 2550

2 ประเด็นชวนคุย วันนี้ 1. Gotoknow คืออะไร 2. มีประโยชน์อย่างไร 3. เกี่ยวข้องกับท่านอย่างไร 4. ท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของ Gotoknow ได้อย่างไร

3 What is Gotoknow ? ดร. จันทวรรณ น้อยวัน ผศ. ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ ผู้พัฒนาระบบ มีความฝัน อยากมีเว็บไซด์ เพื่อคนไทย ที่มี ความคิดดี ๆ อยากแบ่งปันให้ คนอื่น ให้มี ช่องทางในการ แบ่งปัน ตั้งชื่อว่า Knowledge Volution โดยได้รับการ สนับสนุนจาก สคส. ( สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม )

4 พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( เสมือน ) สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อ สังคม ( สคส.) นำมาใช้เป็นเครื่องมือ (Tool) ในการกระตุ้นให้เกิดการ ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ โดยการบันทึกความรู้ในงานที่ ทำ นำไปสู่การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge)

5 Blog “ สมุดบันทึกแห่งการเรียนรู้ ของแต่ละคน ” มาจากคำว่า Webblog เป็นเครื่องมือหรือเทคโนโลยีแห่งการเรียนรู้ที่ใช้ในการบันทึก สิ่งต่างๆ นำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน Gotoknow.org ประกอบด้วย

6 http://gotoknow.org/home http://gotoknow.org/blog/qapsu/70847 http://gotoknow.org/blog/km-psu http://gotoknow.org/blog/karn1 Link ผู้ใช้ในมหาวิทยาลัย

7 2. มีประโยชน์อย่างไร โลกแห่งการเรียนรู้ที่ เกิดจากตนเอง

8 ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเป็นสมุดบันทึกแยกเรื่องได้.. เช่น เรื่องงาน เรื่องทั่วไป มีบุคคลหลายอาชีพ หลายวัยมาใช้ บันทึกเรื่องราวการทำงานประสบการณ์ ในเรื่องที่ตนถนัด สนใจ

9 มีแพลนเน็ต ที่เชื่อมโยงใยจาก blog สู่ blog ที่ตนเองสนใจ เช่น สามารถสร้างนิสัยบันทึก ประสบการณ์ความรู้... ทัศนคติที่ ดีต่อการบันทึก เกิดเป็นค่านิยม ความคุ้นชินใน การบันทึกความรู้ของตน เผยแพร่เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ต่อยอดกันไป

10 เป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในตัวเราการเรียนรู้ จากผู้อื่น... เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจาก เราอยากรู้...( ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ที่ดี ที่สุด ) เป็นการสื่อสารสองทาง สามารถปรับใช้ได้ตามบริบทของ ตัวเอง ขององค์กร เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่เป็นความรู้จาก การปฏิบัติจริง สามารถเข้าไปค้นคว้า ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

11 การเขียน blog เป็นห้วงเวลาและโอกาสใน การประมวลตนเองออกมาเป็นข้อเขียน ได้ เรียบเรียงตัวเองเป็นระยะ ฝึกทักษะการสื่อสาร ทั้งการสื่อสารที่เป็น ลักษณะการโต้ตอบกับความคิดของตัวเอง และการเรียบเรียงให้ผู้ที่เข้ามาอ่านเข้าใจ มอง Blog ในแง่การพัฒนาตนเอง

12 การติดต่อสื่อสารที่นำไปสู่การ สร้างสัมพันธ์ระหว่างกัน บันทึก ที่พิมพ์เกิดการแปลงสภาพจาก ความรู้ การปฏิบัติของคนคน เดียวสู่กลุ่มกลายเป็นความรู้ของ กลุ่ม... เมื่อโอกาสผ่านตาผู้อ่าน มากๆเข้า กระจายสู่สังคม เกิด เป็นกระแสให้คนในสังคมได้มี โอกาส มีเวทีในการออกมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่ เกื้อกูลการทำงานกัน มอง Blog ในแง่กระบวนการทางสังคม

13 มหาวิทยาลัย เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ เห็นประโยชน์จากการใช้ “ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนที่เกิด ระหว่างบุคลากร ” นำมาประยุกต์ใช้เป็น Communication Platform เพื่อการสื่อสารในองค์กร Share.psu.ac.th

14 ( วงภายใน ) http://km.psu.ac.thhttp://km.psu.ac.th จะเปลี่ยนเป็น http://Share.psu.ac.th การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( ปัจจุบัน ) ( วงภายนอก ) http//gotoknow.org http//gotoknow.org

15 3. เกี่ยวข้องกับท่านอย่างไร งานนำร่อง ในการใช้วงแลกเปลี่ยน เรียนรู้ (share.psu.ac.th) ภายใน 3 งาน และหลายชุมชนแนว ปฏิบัติ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย งานประชาสัมพันธ์

16 รายละเอียดกันวางแผน ทางสำนักประกันจะคุยเรื่องนี้กับ ท่าน ในโอกาสถัดไป

17 4. เป็นส่วนหนึ่งของ Gotoknow อย่างไร http//gotoknow.org

18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Learning Organization


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือสำหรับการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Gotoknow.org โดย สุคนธ์ ประดุจกาญจนา ภาควิชาพยาธิ คณะแพทยศาสตร์ 6 กุมภาพันธ์ 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google