งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Gotoknow.org

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Gotoknow.org"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Gotoknow.org
โดย สุคนธ์ ประดุจกาญจนา ภาควิชาพยาธิ คณะแพทยศาสตร์ 6 กุมภาพันธ์ 2550

2 3. เกี่ยวข้องกับท่านอย่างไร
ประเด็นชวนคุย วันนี้ 1. Gotoknow คืออะไร 2. มีประโยชน์อย่างไร 3. เกี่ยวข้องกับท่านอย่างไร 4. ท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของ Gotoknow ได้อย่างไร

3 What is Gotoknow ? ผู้พัฒนาระบบ
มีความฝัน อยากมีเว็บไซด์เพื่อคนไทย ที่มี ความคิดดี ๆ อยากแบ่งปันให้คนอื่น ให้มีช่องทางในการแบ่งปัน ดร.จันทวรรณ น้อยวัน ผศ.ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ ตั้งชื่อว่า Knowledge Volution โดยได้รับการ สนับสนุนจาก สคส. (สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม)

4 พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้(เสมือน)
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.) นำมาใช้เป็นเครื่องมือ(Tool) ในการกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดการความรู้โดยการบันทึกความรู้ในงานที่ทำ นำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge)

5 ใน Gotoknow.org Blog “สมุดบันทึกแห่งการเรียนรู้ ของแต่ละคน” ประกอบด้วย
มาจากคำว่า Webblog เป็นเครื่องมือหรือเทคโนโลยีแห่งการเรียนรู้ที่ใช้ในการบันทึก สิ่งต่างๆ นำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

6 Link ผู้ใช้ในมหาวิทยาลัย

7 2. มีประโยชน์อย่างไร โลกแห่งการเรียนรู้ที่เกิดจากตนเอง

8 ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
สามารถเป็นสมุดบันทึกแยกเรื่องได้..เช่นเรื่องงาน เรื่องทั่วไป มีบุคคลหลายอาชีพ หลายวัยมาใช้บันทึกเรื่องราวการทำงานประสบการณ์ในเรื่องที่ตนถนัด สนใจ

9 มีแพลนเน็ต ที่เชื่อมโยงใยจาก blog สู่ blog ที่ตนเองสนใจ เช่น สามารถสร้างนิสัยบันทึกประสบการณ์ความรู้...ทัศนคติที่ดีต่อการบันทึก เกิดเป็นค่านิยม ความคุ้นชินในการบันทึกความรู้ของตนเผยแพร่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดกันไป

10 เป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในตัวเราการเรียนรู้จากผู้อื่น ...เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากเราอยากรู้...(ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด) เป็นการสื่อสารสองทาง สามารถปรับใช้ได้ตามบริบทของตัวเอง ขององค์กร เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่เป็นความรู้จากการปฏิบัติจริง สามารถเข้าไปค้นคว้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

11 มอง Blog ในแง่การพัฒนาตนเอง
ฝึกทักษะการสื่อสาร ทั้งการสื่อสารที่เป็นลักษณะการโต้ตอบกับความคิดของตัวเอง และการเรียบเรียงให้ผู้ที่เข้ามาอ่านเข้าใจ

12 มอง Blog ในแง่กระบวนการทางสังคม
การติดต่อสื่อสารที่นำไปสู่การสร้างสัมพันธ์ระหว่างกัน บันทึกที่พิมพ์เกิดการแปลงสภาพจากความรู้ การปฏิบัติของคนคนเดียวสู่กลุ่มกลายเป็นความรู้ของกลุ่ม...เมื่อโอกาสผ่านตาผู้อ่านมากๆเข้า กระจายสู่สังคม เกิดเป็นกระแสให้คนในสังคมได้มีโอกาส มีเวทีในการออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกื้อกูลการทำงานกัน

13 Communication Platform เพื่อการสื่อสารในองค์กร Share.psu.ac.th
มหาวิทยาลัย เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ เห็นประโยชน์จากการใช้ “เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนที่เกิดระหว่างบุคลากร” นำมาประยุกต์ใช้เป็น Communication Platform เพื่อการสื่อสารในองค์กร Share.psu.ac.th

14 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ปัจจุบัน)
(วงภายนอก) http//gotoknow.org (วงภายใน) จะเปลี่ยนเป็น

15 3. เกี่ยวข้องกับท่านอย่างไร
งานนำร่อง ในการใช้วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้(share.psu.ac.th) ภายใน 3 งาน และหลายชุมชนแนวปฏิบัติ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย งานประชาสัมพันธ์

16 รายละเอียดกันวางแผน ทางสำนักประกันจะคุยเรื่องนี้กับท่าน ในโอกาสถัดไป

17 4. เป็นส่วนหนึ่งของGotoknow อย่างไร
http//gotoknow.org

18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Learning Organization


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Gotoknow.org

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google