งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสนับสนุนโครงการวิจัย ของ สวทช. รศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสนับสนุนโครงการวิจัย ของ สวทช. รศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสนับสนุนโครงการวิจัย ของ สวทช. รศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย” กรมวิชาการเกษตร 25 กรกฎาคม 2550 ณ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ

2 ระดับ นโยบายชาติ ระดับสนับสนุน และจัดการวิจัย ระดับ ปฏิบัติการวิจัย ผลักดัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฐานความรู้ทาง ว & ท ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาคน ออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน วิจัยและพัฒนา วิศวกรรม ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ และคุณภาพชีวิตที่ดี ผลักดัน สวทช. ดำเนินการและสนับสนุน จัดตั้งขึ้นตาม พรบ. พัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ. ศ. 2534 ให้มีหน้าที่

3 วิสัยทัศน์ “สวทช. มุ่งมั่น เป็นพันธมิตร และกำลังสำคัญที่นำประเทศไทยสู่ สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” พันธกิจ สวทช. มุ่งสร้าง การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขัน อย่างยั่งยืนของประเทศ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรม ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร และการ เสริมสร้างโครงการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิผลสูงสุด

4 R&D Goals Good system to respond to country’s needs. R&D management Excellence –Excellent product development pipeline –Good relationship with stakeholder Delivering R&D and knowledge products

5 กิจกรรมการวิจัยของสวทช. โครงการวิจัย โปรแกรมวิจัย กลุ่มโปรแกรม หรือ คลัสเตอร์

6 การจัดกลุ่มและโปรแกรมการวิจัยภายใน สวทช. คลัสเตอร์การแพทย์ และสาธารณสุข คลัสเตอร์อาหาร และการเกษตร คลัสเตอร์ยานยนต์ และขนส่ง คลัสเตอร์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม กลุ่มโปรแกรมชุมชน ชนบทและผู้ด้อยโอกาส คลัสเตอร์ซอฟต์แวร์ ไมโครชิปและ อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มโปรแกรม Platform Technology คลัสเตอร์สิ่งทอ และเคมีภัณฑ์

7 แผนการ แพทย์และ สาธารณสุข ประเทศ แผน S&T ประเทศ แผนสวทช สปสช ก สาธารณสุข มหาวิทยาลัย ธุรกิจ เอกชน สมาคมวิชาชีพ ( ที่เกี่ยวข้อง ) หน่วยงานให้ ทุนวิจัย แผน Capacity Building (ศูนย์แห่งชาติ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนห้อง Lab in house (ศูนย์แห่งชาติ) แผน S&T ของคลัสเตอร์ (สวทช) แผนโปรแกรมวิจัย แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคม ฉบับที่ 10

8 การประเมิน ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น

9 ปี 2549 สวทช. เริ่มประยุกต์แนวทางการบริหารจัดการแบบใหม่ ในลักษณะ Program base NSTDA Strategic Area Products Technology Patents Know-how Group B National Clusters Group C Essential Programs Group D Internal Management Group A Strategic Sub Clusters NSTDA Management Programs NSTDA Deliverability RDDE / TT / HRD / Infra / Internal Mgt. NSTDA RDE Operating Model TMCBIOTECMTECNECTECNANOTEC Model TMCModel BIOTEC Model MTEC Model NECTECModel NANOTEC แนวทางการบ ริ หารการ วิจั ย - สวทช.

10 การประเมินก่อนเริ่มดำเนินการ: ถึงแม้จะมีทรัพยากรพอเพียง ความสำเร็จของการวิจัยขึ้นกับปัจจัย สามฐาน Input Materials Money, HR Output Products Processes Infrastructure Management

11 การติดตามประเมินระหว่างดำเนินการ นำผลสำเร็จไปใช้โดยเร็ว เพื่อตรวจหาปัญหาโดยเร็วและแก้ไข ยุติโครงการเมื่อจำเป็น

12 การติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุด โครงการ ผลผลิต ผลผลิต จากโครงการวิจัย ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ จากโครงการวิจัย ผลกระทบ ผลกระทบ จากโครงการวิจัย โครงการ พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย จากโรงงานผลิต แป้งมันสำปะหลัง ได้ “ เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย ” โรงงานแป้งมันฯ นำเทคโนโลยี ไปใช้ ก่อให้เกิดการลดน้ำเสีย และมีพลังงานกลับมาใช้ได้ ขยายผลโดยการนำเทคโนโลยี ไปใช้ใน อุตสาหกรรมแป้งฯ ตัวอย่าง

13 ผลผลิตจากโครงการวิจัยเป็นสิ่งที่ตกลง กันในข้อเสนอโครงการวิจัย และเป็นสิ่ง ที่ประเมิน องค์ความรู้ (KPI เช่น Publications) ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีใหม่ (KPI เช่น สิทธิบัตร) กำลังคน (KPI เช่น นักศึกษาหรือพนักงานที่ร่วม ในโครงการ) โครงสร้างพื้นฐาน (KPI เช่นการได้รับการรับรอง มาตรฐาน)

14 ผลลัพธ์ของโครงการเป็นสิ่งที่นักวิจัย คาด แต่สัญญาไม่ได้เนื่องจากมีปัจจัย อื่นๆเกี่ยวข้องมาก มักจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ หน่วยงานลงมือจัดการ ธุรกิจ/รายได้ การให้บริการ การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

15 ผลกระทบของโครงการวิจัยเป็นสิ่งที่ คาดเดาได้ยาก มีข้อมูลต่อต้านการกีดกันทางการค้า เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ได้รับงบประมาณเพิ่ม

16 หลักเกณฑ์การสนับสนุน โครงการอยู่ในขอบเขตการสนับสนุนของแต่ละ ศูนย์ฯ ต้องผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและ คณะกรรมการเทคนิคและกรรมการบริหาร หน่วยงานที่เสนอโครงการ ต้องมีโครงสร้าง พื้นฐานเพียงพอรองรับการดำเนินการวิจัย และ พัฒนา ระยะเวลาโครงการ โดยทั่วไป 1-3 ปี งบประมาณ - ดูตามเนื้องาน โครงการนี้เคยยื่นขอรับทุนจากหน่วยงานอื่น หรือไม่

17

18 ระบบ คุณภาพ ISO 9002 Version 2000 ดำเนินการใน พ. ศ 2546 1994 เริ่มใช้พ. ศ. 2538

19 รายงานความก้าวหน้า 1 และ 3 ส่งผู้เชี่ยวชาญ ประเมิน คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ เฉพาะด้าน อนุมัติ เงินปีที่ 2 (3) พิจารณาเบื้องต้น 1 เดือน 2 2 ผ่าน ไม่ผ่าน การติดตามประเมินผลโครงการวิจัย ผ่าน ไม่ ยุติ

20 เมื่อโครงการเสร็จสิ้น ผลงานวิจัยเป็นกรรมสิทธิ์ของนักวิจัย การจัดสรรผลประโยชน์ทางทรัพย์สิน ทางปัญญา จะแบ่งเป็น นักวิจัย : หน่วยงานต้นสังกัด : สวทช. ครุภัณฑ์ในโครงการจะเป็นของผู้รับทุน (หน่วยงานรัฐ) ประเมิ น การใช้ ประโยชน์ 2 ปี เผยแพ ร่ FR TIA C เฉพาะของ BIOTEC

21 ข้อเส นอ โครงก าร ปัญหาที่พบ (BIOTEC) เป้าหมาย – โจทย์วิจัย ไม่ชัดเจน แผนงาน – วิธีการ ไม่เหมาะสม การพัฒนา ข้อเสนอ โครงการ จัดประชุมโต๊ะ กลม / จัด ประชุมหารือ

22 การให้ความรู้ เกี่ยวกับ ทรัพย์สินทาง ปัญญา ปัญหาที่พบ (BIOTEC) ความรู้เกี่ยวกับ ทรัพย์สินทาง ปัญญา นักกฎหมายด้าน สิทธิบัตร การเสนอผลงาน ก่อนการยื่นจด ทรัพย์สินทาง ปัญญา การเขียนใบคำขอ เพื่อยื่นจด ทรัพย์สินทาง ปัญญา

23 ความ เชี่ยวชาญ /Career Path นักวิจั ย ปัญหาที่พบ (BIOTEC) เปลี่ยน Field ใน การทำงานวิจัยบ่อย โดยไม่มีเหตุผล ระบบพี่เลี้ยง / เครือข่าย ไม่มีประสบการณ์ใน งานวิจัยด้านนั้นๆ

24 ต้น สังกัด ปัญหาที่พบ (BIOTEC) ไม่สนับสนุนการวิจัย เท่าที่ควร หารือกับต้นสังกัด ระบบการบริหาร งบประมาณไม่เอื้อ

25 การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของ ข้อเสนอโครงการ ข้อเสนอ โครงการ ปัญหาการทำงานของ (BIOTEC) การพัฒนา ฐานข้อมูล งานวิจัยรวมของ ประเทศ ?

26 คำถามที่พบบ่อย การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมีกำหนด เมื่อไร ? วงเงินที่สามารถขอทุนการวิจัยได้? สวทช.สนับสนุนแต่โครงการที่นำไปสู่ การพาณิชย์เท่านั้น และไม่สนับสนุน การวิจัยพื้นฐาน? ระยะเวลาในการพิจารณาข้อเสนอ โครงการวิจัย? โครงการนี้ อยู่ในขอบเขตการสนับสนุน ของสวทช.หรือไม่

27 คลัสเตอร์ อาหารและการเกษตร พืชและสัตว์ เศรษฐกิจ นวัตกรรมเพื่อ อุตสาหกรรมอาหาร และการเกษตร บรรจุภัณฑ์และ วิทยาการหลัง การเก็บเกี่ยว แปรรูป พันธุ์ ปลูก-เลี้ยง เก็บเกี่ยวและ บรรจุภัณฑ์ Upstream Downstream บรรจุภัณฑ์ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ กุ้ง เมล็ดพันธุ์

28 โปรแกรมวิจัยและพัฒนาคลัสเตอร์กุ้ง ผลิตสินค้ากุ้งที่ ปลอดภัยได้ มาตรฐาน และเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มผลผลิตและ ประสิทธิภาพการ ผลิตกุ้ง * พัฒนาพ่อแม่พันธุ์กุ้งจาก การเลี้ยง * วิจัยและพัฒนาเพื่อ ป้องกันโรคกุ้ง * วิจัยและพัฒนาอาหารกุ้ง สำหรับลูกกุ้งระยะต่าง ๆ * การปรับปรุงพันธุ์โดยการ คัดเลือกสายพันธุ์กุ้ง เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต กุ้งและผลิตภัณฑ์เพื่อ การส่งออก * การวิจัยและ พัฒนาเพื่อ รักษา สิ่งแวดล้อม * การจัดทำระบบ Traceability ตลอด ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม * การพัฒนา เทคโนโลยีหลังการ เก็บเกี่ยว และ แปรรูป * การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่

29 การพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ โดยเน้นพืชตระกูลแตงกวา พริก มะเขือเทศ ข้าวโพด และให้ภาคเอกชนสามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป เทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์ และสารเคลือบเมล็ดพันธุ์จากธรรมชาติ(จาก พืชหรือจุลินทรีย์) เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคพืชทางเมล็ดพันธุ์ ระบบโรงเรือนที่เหมาะสมกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย เครื่องจักรกล ต้นแบบด้าน seed processing สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม - หน่วยบริการตรวจวินิจฉัยโรคและหน่วย screening - หน่วยบริการด้านเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ (BIOPARK) : อุทยาน วิทยาศาสตร์ประเทศไทย - หน่วยบริการเก็บรักษาเชื้อโรคพืช : อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และกรมวิชาการเกษตร - หน่วยเก็บรักษาและบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมพืช รวมถึงฐานข้อมูล สร้างนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โปรแกรมวิจัย “เมล็ดพันธุ์”

30 การวิจัยข้าว การวิจัยอ้อย การวิจัย มันสำปะหลัง การพัฒนา เทคโนโลยี ชีวภาพเพื่อ ปรับปรุงพันธุ์ พืชและสัตว์ โปรแกรมวิจัยและพัฒนาพืชและสัตว์เศรษฐกิจ * พัฒนาสายพันธุ์ข้าวโดยเทคโนโลยีชีวภาพให้มีลักษณะดีต่างๆ * ทดสอบสายพันธุ์ข้าวร่วมกับกรมวิชาการเกษตร เกษตรกร * ศึกษาตำแหน่งยีนและหน้าที่ของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่สำคัญและพัฒนาโมเลกุล เครื่องหมายให้ใกล้ตำแหน่งยีนที่ควบคุมลักษณะที่ต้านทานโรค แมลง สภาพแวดล้อม คุณภาพการหุงต้ม ปริมาณน้ำมัน เป็นต้น * แปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่จากข้าว * ประเมินเชื้อพันธุกรรม สร้างฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม จัดกลุ่มพันธุ์อ้อยตามลักษณะที่ สำคัญ รวมถึงการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมในระยะยาว * ทดสอบพันธุ์อ้อย เพื่อกำหนด zoning พันธุ์อ้อยที่เหมาะสมตามแหล่งปลูกทั่วประเทศ / GIS / รวมถึงการกระจายท่อนพันธุ์ดีสู่ระดับเกษตรกร * ปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์อ้อย โดยเทคโนโลยีชีวภาพให้มีลักษณะดีต่างๆ * พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจโรคใบขาว การตรวจสอบคุณภาพน้ำอ้อย * การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในโรงงาน * ศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลไกการสร้างแป้ง (Starch biosynthesis & Biochemistry) * พัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายเพื่อช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ * เทคโนโลยีการแปรรูป / modified starch เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร (Food) และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มิใช่อาหาร (Non Food) * เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์เพื่ออาหาร * เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพืชพลังงาน * ทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงไม้ดอกไม้ประดับ * เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพืชสำหรับสิ่งแวดล้อม * เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพืชวัสดุและเยื่อใย

31 โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม อาหารและการเกษตร ปลูกเลี้ยง  วิจัยเพื่อพัฒนา สารทดแทน ในอาหารสัตว์ เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะในการผลิตสัตว์  ศึกษา Risk Assessment โดยเน้นทางด้าน Microbial Chemical-MRLs และ Physicals  พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการศึกษา Risk Assessment  พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนระบบ GAP COC และ HACCP เก็บเกี่ยวและ บรรจุภัณฑ์  พัฒนาเทคนิค วิธีการตรวจสอบสารตกค้าง สารเคมีและสิ่งปนเปื้อน  ศึกษา Risk Assessment โดยเน้นทางด้าน Microbial Chemical-MRLs และ Physicals แปรรูป  พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อ และเทคโนโลยีการชะลอการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ เป็น ต้น  พัฒนาเทคนิค วิธีการตรวจสอบสารตกค้าง สารเคมีและสิ่งปนเปื้อน  ศึกษา Risk Assessment โดยเน้นทางด้าน Microbial Chemical-MRLs และ Physicals  พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนระบบ GMP และ HACCP มาตรฐานและ ระบบ คุณภาพ  วิจัยมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

32 คลัสเตอร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีเพื่อการ จัดการพลังงานและ สิ่งแวดล้อม การจัดการและ ใช้ประโยชน์ จากทรัพยากร ชีวภาพ เทคโนโลยี ชีวมวล/ พลังงาน ชีวภาพ พลังงานทางเลือก (Alternative Energy)

33 1.พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชนิดไร้อากาศเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ไปสู่การใช้งานในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และฟาร์มปศุ สัตว์ 2.เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียที่ผลิตก๊าซชีวภาพด้วย Hybrid reactor เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตแบบ Zero discharge ในโรงงานอุตสาหกรรม 3.ผลักดันเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการใช้พลังงาน ทดแทนจากระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง เพิ่มมากยิ่งขึ้น โปรแกรมวิจัย Biomass-Bioenergy (Biogas) ของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

34 ทรัพยากร การประเมิน มูลค่า เก็บรักษา พันธุกรรม ผลิตภัณฑ์ ใช้ประโยชน์ สูงสุด “การจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ” โปรแกรมวิจัย “การจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ”

35 โปรแกรมวิจัย Platform Technology ของประเทศ Genomics and Systems Biology * การหาลำดับเบสสิ่งมีชีวิต * Comparative Genomics * DNA Microarray * Proteomics * Interactomics * Metabolomics * Systems Biology * Bioinformatics * High performance computing * Database สนับสนุนให้เกิดการสร้างความสามารถด้าน Genomics, Systems Biology และ Bioinformatics เพื่อเป็นฐานสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด้าน ต่างๆ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ

36 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ แห่งชาติ ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ. พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3430-3450 โทรสาร 0 2564 6704 web site : www.biotec.or.th

37 ขอบคุณครับ

38 มิติการติดตามและประเมินผลเรื่องที่ต้องประเมิน ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ ผลกระทบ โปรแกรม หน่วยงาน ( สวทช., ศูนย์แห่งชาติ, หน่วยเครือข่าย ฯลฯ ) พันธกิจ โครงการ คลัสเตอร์

39 คณะอนุกรรมการ กำกับหน่วยฯ ปีละ ~ 3 ครั้ง คณะกรรมการประเมินผล การดำเนินงานของหน่วยฯ ประเมินผลการ ดำเนินงาน เมื่อครบ 3 ปี แผนและทิศทาง การดำเนินงาน 5 ปี เสนอแนะการดำเนินงานและ ติดตามผลการดำเนินงาน ของหน่วยฯ หน่วยปฏิบัติการวิจัย การติดตามประเมินผลหน่วยวิจัย สวทช.

40 สร้างผลงานวิจัย วิจัยเชิงวิชาการ > Excellence ความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างองค์ความรู้ใหม่ (ผลงานตีพิมพ์) นวัตกรรมใหม่ (สิทธิบัตร) Plan DoDoCheck Act วิจัยเชิงประยุกต์ > Relevance นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยตรง บริหารจัดการให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์/สาธารณประโยชน์ ตั้งแต่ระหว่างทางของการวิจัย  สิ้นสุดการวิจัย


ดาวน์โหลด ppt การสนับสนุนโครงการวิจัย ของ สวทช. รศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google