งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Workshop on Planning, Coastal Resources and Sustainable Management in Laem Son National Park at Meeting Room of the Village (Ban Tayang, Tumbon Moungkrung,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Workshop on Planning, Coastal Resources and Sustainable Management in Laem Son National Park at Meeting Room of the Village (Ban Tayang, Tumbon Moungkrung,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Workshop on Planning, Coastal Resources and Sustainable Management in Laem Son National Park at Meeting Room of the Village (Ban Tayang, Tumbon Moungkrung, Ka-poe District) (Ban Ao Koey, Tumbon Moungkrung, Ka-poe District) April 4, 2008, 09.00 am – 04.00 pm

2 Registration and Opening of the Village Meeting By Mr. Montree and Wisai Ban Tayang at 09.00 am-12.00 am

3 Presentation and Introduction of the Project by Decha.

4 Dissemination of project information including a presentation on the status of coastal resources and the monitoring methods of the CBM manual

5 Sharing and exchanging ideas

6 Ban Ao Koei 1.00 pm-04.00 pm

7 Background of TILS and dissemination of information on the status of Coastal Resources and the use of the CBM manual for monitoring.

8 Separate group : Sharing and exchanging ideas

9 Conclusions Ban Tha Yang Mud Crabs are decreasing but a population bank has been established ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากปัญหาของปริมาณปูที่ลดลง ส่วนแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาคือ การเลี้ยงปูและการจัดหาบ้านให้ปู Phad Dok Daeng Group : because to decline of resources an NGO has promoted conservation activities and eco-tourism in the areas กลุ่มฝาดดอกแดง จัดตั้งขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นความเสื่อมโทรมของ ทรัพยากรป่าไม้ ดังนั้นภาระหน้าที่คือเพื่อดูแลรักษาพื้นที่และส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในพื้นที่ Fisher Folk : ชมรมประมงพื้นที่ ภาระหน้าที่คือดูแลชายฝั่ง There are many projects such as “To Return Wild Orchid to the Forest”, Artificial Coral Reef and Check Dam etc. นอกจากนี้ใน หมู่บ้านยังมีอีกหลายโครงการที่กำลังดำเนินการ อาทิ โครงการคืน กล้วยไม้ สู่ป่า โครงการสร้างปะการังเทียม โครงการสร้างฝายชลอน้ำ เป็นต้น Problem identified lack of direction ขาดองค์ความรู้สำหรับดำเนินกิจกรรม lack of expert input ผู้เชี่ยวชาญสำหรับให้คำแนะนำ Insufficient funds งบประมาณที่มีจำกัดและไม่ต่อเนื่อง Poor cooperation and support from the government ขาดการ ประสานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่สำหรับการให้ความช่วยเหลือ ความ ร่วมมือ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานในพื้นที่

10 Conclusion Ban Ao Koei Problems : The decline of coral reefs because of commercial fishing, and anchor damage ความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง เรืออวนลาก การทิ้งสมอเรือในแนว ปะการัง ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง รวมถึงการท่องเที่ยวใน พื้นที่ที่เป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชน The use of illegal fishing gear ปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดประเภท เครื่องมือที่ทันสมัย ส่งผลถึงการเร่งการใช้ทรัพยากรและปริมาณการจับที่มีมาก ขึ้น Resources are limiting การแย่งชิงทรัพยากรระหว่างคนในท้องถิ่นและคน ต่างถิ่นที่เข้ามาทำการประมงในพื้นที่ No support form the government การท่องเที่ยวในชุมชนไม่ได้รับการ ส่งเสริมเท่าที่ควร Insufficient Funds ความต่อเนื่องของการสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริม กิจกรรมของชุมชน Too few mooring buoys installed to prevent anchor damage การวางทุ่น เพื่อทำแนวเขตปะการัง Laws are not enforced. การใช้มาตรการและกฎหมายกับคนที่กระทำผิด Local people would like to promote and support ecotourism การส่งเสริม การท่องเที่ยวในพื้นที่และการฟื้นฟูกิจกรรม รวมถึงให้เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ มากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt Workshop on Planning, Coastal Resources and Sustainable Management in Laem Son National Park at Meeting Room of the Village (Ban Tayang, Tumbon Moungkrung,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google