งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 To flow of information and knowledge between villagers.  To receive opinion from villagers.  To increased public awareness of natural resource management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " To flow of information and knowledge between villagers.  To receive opinion from villagers.  To increased public awareness of natural resource management."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  To flow of information and knowledge between villagers.  To receive opinion from villagers.  To increased public awareness of natural resource management in the marine.  To develop a village network.

3 TILS’s staff illustrated the project

4 Introduction to participatory natural resource conservation

5

6 Conflict between large-scale and small-scale fishery is the same serious problem in both village.

7

8

9

10

11  Conclusion › ปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร › Increasing awarness and knowledge for natural resource conservation. › หาแนวทางแก้ปัญหาเรือพานิชย์ให้ลากอวนห่างฝั่ง มากขึ้น › To find method to solve conflict between commercial and coastal fishery. › ให้มีการประสานงานการสร้างแนวปะการังเทียมให้ ชุมชนได้มีส่วนร่วม › Authority should cooperate with local community to find appropriate area for Artificial Reefs installation. › หาเจ้าภาพที่แท้จริงในการแก้ปัญหาเรืออวนลาก › Find the host who have power to force illegal commercial fishery boat. › จัดหางานสร้างรายได้ทดแทนช่วงฤดูมรสุมที่ออกเรือ ไม่ได้ › To provide selective job in moonsoon season.

12  Conclusion › พัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เชื่อมระหว่างกัน ตั้งแต่บนเขาถึงชายฝั่ง › Villager need to develop Conservation tourism from mountain to coastal. › ทั้งชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ › All villager must attend to natural conservation activity. › ทำกิจกรรมสร้างความสามัคคีในชุมชน › Promote unity in community › ให้หน่วยงานวิจัยทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ สัตว์น้ำตามฤดูกาล › Research station should study seasonal change in aquatic animal.

13 ลำดับที่ชื่อ - สกุล Name ตำแหน่ง Position 1 นายสุทน เผือกผุด Mr..Suthon Puekput ชาวบ้านชุมชนทับเหนือ 2 นายอับดุลย่าหมัน เด่น มาลัย Mr.Aubdulyaman Denmalai ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง 3 นายสุทิน เผือกผุด Mr.Suthin Puekput รองประธานกลุ่มออม ทรัพย์ 4 นายอนุชิตร เพงสวัสดิ์ Mr.Anushit Pengsawat ชาวบ้านชุมชนทับเหนือ 5 นายสมนึก สุวรรณฉวี Mr.Somnuk Suwanchawi ชาวบ้านชุมชนทับเหนือ 6 นายอำพล คลองยวน Mr.Ampon Klongyuan ชาวบ้านชุมชนทับเหนือ 7 นายดนย่าสาก มาโนช Mr.Donyasark Manoch ชาวบ้านชุมชนทับเหนือ 8 นายสมชาย พงประเสริฐ Mr.Somchai Pongprasert ชาวบ้านชุมชนทับเหนือ 9 นายจำลอง มากมูล Mr.Chamlong Makmul ชาวบ้านชุมชนทับเหนือ 10 นายก้อลาหลี สำลี Mr.Korlalee Samlee ชาวประมง 11 นายสมาตร อินตัน Mr.Sommart Intan ชาวประมง 12 นายประลินทร์ ไกรวิชัย Mr.Pralin Kraiwichai จนท. พัสดุ 13 นายเดชา ดวงนามล Mr.Decha Doungnamol

14 ลำดับที่ชื่อ - สกุล Name ตำแหน่ง Position 1414 นายมนตรี สาลี Mr.Montri Salee เจ้าหน้าที่โครงการอียู 15 นายธเนศ อินตัน Mr.Thanes Intan เจ้าหน้าที่โครงการอียู 16 นายสะมาแอ ตางาม Mr.Samair Tangam ชาวบ้านชุมชนบ้านชัยพัฒนา หมู่ 9 17 นายหมาดเส็น ตางาม Mr.Madsen Tangam ชาวบ้านชุมชนบ้านชัยพัฒนา หมู่ 9 18 นายดนร่าหมาน วิเศษ Mr.Donrarmarn wised ชาวบ้านชุมชนบ้านชัยพัฒนา หมู่ 9 19 นายรัฐการ พวงมณี Mr.Rathakarn Puangmanee ชาวบ้านชุมชนบ้านชัยพัฒนา หมู่ 9 20 นายรัชชานนท์ มะตะ พัน Mr.Ratchanon Matapan ชาวบ้านชุมชนบ้านชัยพัฒนา หมู่ 9

15

16

17  Our trainee form Burapha University  Villager from Tab Naeu and Ban Triem


ดาวน์โหลด ppt  To flow of information and knowledge between villagers.  To receive opinion from villagers.  To increased public awareness of natural resource management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google