งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก.
Agricultural Research Development Agency (Public Organization) ARDA ติดต่อที่ 2003/61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม โทร โทรสาร หรือ

2 วิสัยทัศน์และพันธกิจของ สวก.
สำนักงานหลักในการพัฒนาการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของชาติ การวิจัย = วิจัยพัฒนาและวิศวกรรม (RD&E)

3 พันธกิจ สวก. สนับสนุนการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร เชิงพาณิชย์ สนับสนุนการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัย การเกษตรเชิงพาณิชย์

4 ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน
เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง เป็นงานวิจัยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกรวมทั้งงานวิจัยทดแทนการนำเข้าสินค้าเกษตรที่สำคัญ เป็นงานวิจัยที่พัฒนาจากองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วได้ในระยะสั้นเพื่อให้สามารถประยุกต์นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

5 ยุทธศาสตร์การให้ทุนวิจัย มี 4 ด้านดังนี้
2. ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม 1. ด้านการเพิ่มผลิตภาพ ยุทธศาสตร์การให้ทุนวิจัย มี 4 ด้านดังนี้ 3. ด้านการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สินค้าเกษตร และอาหารสู่ตลาดโลก 4. ด้านการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ และความ เข้มแข็งของคน/องค์กรในภาคเกษตร

6 การวิจัยและพัฒนาด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ประกอบด้วย 4 แนวทาง ระบบการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ

7 หัวข้องานวิจัยที่ สวก. ให้ความสำคัญ
ข้าว กุ้ง ไก่ ยางพารา กล้วยไม้ ไหมและหม่อน พืชพลังงาน ปลาสวยงาม

8 เครื่องหมายการค้า สวก.

9 สถานภาพปัจจุบัน (Current Status) 2007
โครงการวิจัย (R&D projects) : 24 โครงการ - ปศุสัตว์ : พันธุ์ไก่ไข่, แพะเนื้อ, กระบือคุณภาพดี, กวาง Gazelle,วัคซีนไข้หวัดนก, สุกร - พืช : ผงไหม, กระชายดำ, กาแฟอาราบิก้า, ไบโอดีเซล, มังคุด, อ้อย, ปาล์ม, กล้วยไม้รองเท้านารี - ประมง : สิ่งมีชีวิตแนวปะการังอันดามัน, กุ้งก้ามกราม - ปัจจัยการเกษตร : ระบบอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำมูล, จุลินทรีย์เพิ่มความสมบูรณ์ดิน, ปรับปรุงคุณภาพ ARDA 1-3, ปุ๋ยชีวภาพโรงงานปุ๋ยอินทรีย์, สารฝนหลวง, ไคโตซาน O ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย, กาบใบแห้งของข้าว ทุนการศึกษา (Doctoral scholarships) : 31 ทุน อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 ทุนรวมทั้งหมด 41 ทุน เครือข่ายสารสนเทศการวิจัย (R&D information) : ทำเนียบนักวิจัยการเกษตร (Directory of researchers)

10 สรุป โครงการวิจัย อาจจะร่วมมือกันหลายฝ่าย ผลการวิจัยที่จะได้รับ
เห็นชัดเจน * ไม่ซ้ำซ้อน กับงานเดิม เป็นประโยชน์กับวงการ และสามารถ นำไปใช้ได้ * สามารถดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ มีรายได้กลับคืนกองทุน

11 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการเขียน ข้อเสนอโครงการ
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการเขียน ข้อเสนอโครงการ 1. งานไม่เป็นเชิงพาณิชย์ที่ชัดเจน ยังเป็นงานวิจัยพื้นฐานและไม่สามารถ นำมาประยุกต์ให้เป็นเชิงพาณิชย์ได้ 2. มีความซ้ำซ้อนกับงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทำมาแล้ว 3. ขาดการทบทวนผลงานวิจัยที่ผ่านๆ มา 4. การกรอกข้อมูลไม่เป็นไปตามแบบฟอร์ม 5. แผนงานไม่ชัดเจน 6. ตั้งงบประมาณเผื่อสูงมาก 7. จำนวนนักวิจัยมากเกินความจำเป็น เช่น บางโครงการเสนอมาทั้ง แผนกหรือกอง


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google