งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ( องค์การมหาชน ) สวก. Agricultural Research Development Agency (Public Organization) ARDA ติดต่อที่ 2003/61 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ( องค์การมหาชน ) สวก. Agricultural Research Development Agency (Public Organization) ARDA ติดต่อที่ 2003/61 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ( องค์การมหาชน ) สวก. Agricultural Research Development Agency (Public Organization) ARDA ติดต่อที่ 2003/61 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2579-7435 โทรสาร 0-2579-7235 หรือ www.arda.ro.thwww.arda.ro.th

2 วิสัยทัศน์และพันธกิจของ สวก. วิสัยทัศน์ สำนักงานหลักในการพัฒนาการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของชาติ การวิจัย = วิจัยพัฒนาและวิศวกรรม (RD&E)

3 พันธกิจ สวก. สนับสนุนการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร เชิงพาณิชย์ สนับสนุนการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัย การเกษตรเชิงพาณิชย์

4 ลักษณะโครงการที่ให้การ สนับสนุน เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี ศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง เป็นงานวิจัยเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันในการส่งออกรวมทั้งงานวิจัย ทดแทนการนำเข้าสินค้าเกษตรที่สำคัญ เป็นงานวิจัยที่พัฒนาจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ แล้วได้ในระยะสั้นเพื่อให้สามารถประยุกต์ นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

5 ยุทธศาสตร์การให้ทุนวิจัย มี 4 ด้านดังนี้ 3. ด้านการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สินค้าเกษตร และอาหารสู่ตลาดโลก 2. ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม 1. ด้านการเพิ่มผลิตภาพ 4. ด้านการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ และความ เข้มแข็งของคน / องค์กรในภาคเกษตร

6 การวิจัยและพัฒนาด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย 4 แนวทาง ระบบการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ

7 หัวข้องานวิจัยที่ สวก. ให้ ความสำคัญ ข้าว กุ้ง ไก่ ยางพารา กล้วยไม้ ไหมและหม่อน พืชพลังงาน ปลาสวยงาม

8 เครื่องหมายการค้า สวก.

9 สถานภาพปัจจุบัน (Current Status) 2007 โครงการวิจัย (R&D projects) : 24 โครงการ - ปศุสัตว์ : พันธุ์ไก่ไข่, แพะเนื้อ, กระบือคุณภาพดี, กวาง Gazelle, วัคซีนไข้หวัดนก, สุกร - พืช : ผงไหม, กระชายดำ, กาแฟอาราบิก้า, ไบโอ ดีเซล, มังคุด, อ้อย, ปาล์ม, กล้วยไม้รองเท้านารี - ประมง : สิ่งมีชีวิตแนวปะการังอันดามัน, กุ้ง ก้ามกราม - ปัจจัยการเกษตร : ระบบอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำมูล, จุลินทรีย์เพิ่มความสมบูรณ์ดิน, ปรับปรุงคุณภาพ ARDA 1- 3, ปุ๋ยชีวภาพโรงงานปุ๋ยอินทรีย์, สารฝนหลวง, ไคโตซาน O -80 ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย, กาบใบแห้งของข้าว ทุนการศึกษา (Doctoral scholarships) : 31 ทุน อยู่ ระหว่างดำเนินการ 10 ทุนรวมทั้งหมด 41 ทุน เครือข่ายสารสนเทศการวิจัย (R&D information) : ทำเนียบนักวิจัยการเกษตร (Directory of researchers)

10 สรุป โครงการวิจัย อาจจะร่วมมือกันหลายฝ่าย ผลการวิจัยที่จะได้รับ เห็นชัดเจน * ไม่ซ้ำซ้อน กับงานเดิม เป็นประโยชน์กับวงการ และสามารถ นำไปใช้ได้ * สามารถดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ มีรายได้กลับคืนกองทุน

11 1. งานไม่เป็นเชิงพาณิชย์ที่ชัดเจน ยังเป็น งานวิจัยพื้นฐานและไม่สามารถ นำมาประยุกต์ให้เป็นเชิงพาณิชย์ได้ 2. มีความซ้ำซ้อนกับงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทำมาแล้ว 3. ขาดการทบทวนผลงานวิจัยที่ผ่านๆ มา 4. การกรอกข้อมูลไม่เป็นไปตามแบบฟอร์ม 5. แผนงานไม่ชัดเจน 6. ตั้งงบประมาณเผื่อสูงมาก 7. จำนวนนักวิจัยมากเกินความจำเป็น เช่น บางโครงการเสนอมาทั้ง แผนกหรือกอง ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการ เขียน ข้อเสนอโครงการ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ( องค์การมหาชน ) สวก. Agricultural Research Development Agency (Public Organization) ARDA ติดต่อที่ 2003/61 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google