งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสนับสนุน ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Website : 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสนับสนุน ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Website : "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสนับสนุน ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Website : http://www.rdi.ku.ac.th 

2 เป้าหมายการวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ เสริม การเรียนการสอน และ รากฐานทางวิชาการ สร้างองค์ความรู้ใหม่ เสริม การเรียนการสอน และ รากฐานทางวิชาการ แก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ แก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ พัฒนาศักยภาพและความ เข้มแข็งของหน่วยงาน พัฒนาศักยภาพและความ เข้มแข็งของหน่วยงาน

3 ประเภทโครงการวิจัย 1. โครงการวิจัย 3 สาขา - สาขาเกษตรศาสตร์ - สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรม ศาสตร์ 2. โครงการวิจัยสถาบัน 3. โครงการวิจัยและถ่ายทอด งานวิจัยสู่ประชาชน 4. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม ศักยภาพเชิงบูรณาการ เพื่อการแข่งขัน - SRU (Specialty Research Unit) - KIP (Kasetsart University Initiated Project) - โครงการสนับสนุนการวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษา 5. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทาง วิชาการ

4 การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ ทุนปีงบประมาณ 2549 การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ ทุนปีงบประมาณ 2549 ดำเนินการเช่นเดียวกับปี 2548 1. หน่วยงาน ( มหาวิทยาลัย ) จัดทำ ยุทธศาสตร์การวิจัย ให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์และแผนงานวิจัยระยะปาน กลาง ( พ. ศ.2548-2550) 2. แจ้ง / ประกาศให้นักวิจัยจัดทำข้อเสนอ การวิจัย แบบ ว -1 ด สำหรับข้อเสนอการวิจัยใน ลักษณะโครงการวิจัย แบบ ว -1 ด สำหรับข้อเสนอการวิจัยใน ลักษณะโครงการวิจัย แบบ ว -1 ช สำหรับข้อเสนอการวิจัยใน ลักษณะแผนงานวิจัยหรือ แบบ ว -1 ช สำหรับข้อเสนอการวิจัยใน ลักษณะแผนงานวิจัยหรือ ชุดโครงการวิจัย ชุดโครงการวิจัย 3. หน่วยงานโดยคณะกรรมการฯพิจารณา จัดลำดับความสำคัญของ ข้อเสนอการวิจัยส่ง สำนักงาน คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

5 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะแจ้งเรื่องมายังมหาวิทยาลัยฯ ประมาณ ปลายตุลาคม 2547 โดยกำหนดให้ส่ง ข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในเดือน ธันวาคม 2547 สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดให้ นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยในเดือน พฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม 2547 ( ขอให้เตรียมจัด ทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่ แจกไปก่อนจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย ) การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ ทุนปีงบประมาณ 2549 ( ต่อ ) การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ ทุนปีงบประมาณ 2549 ( ต่อ )

6 การเสนอของบประมาณ การเสนอของบประมาณ 1. หมวดจัดจ้างชั่วคราว เสนอตามความจำเป็น โดยจ้าง ตามวุฒิและตามเวลาการจ้าง ภายในปีงบประมาณ เสนอตามความจำเป็น โดยจ้าง ตามวุฒิและตามเวลาการจ้าง ภายในปีงบประมาณ 2. หมวดค่าวัสดุ 3. หมวดค่าใช้สอย ค่าจ้างนิสิตช่วยงาน จัดจ้าง เหมาะรายวัน ค่าจ้างเหมา เฉพาะงาน ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง ฯลฯ ค่าจ้างนิสิตช่วยงาน จัดจ้าง เหมาะรายวัน ค่าจ้างเหมา เฉพาะงาน ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง ฯลฯ

7 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค ขั้นต่ำร้อยละ 5 ของงบวิจัย ไม่รวม ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนค่าไฟฟ้า ระดับภาควิชา ( ตามประกาศ สวพ. เรื่องข้อกำหนด การจ่ายค่าสาธารณูปโภค จากงบ โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 9 กันยายน 2546) ขั้นต่ำร้อยละ 5 ของงบวิจัย ไม่รวม ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนค่าไฟฟ้า ระดับภาควิชา ( ตามประกาศ สวพ. เรื่องข้อกำหนด การจ่ายค่าสาธารณูปโภค จากงบ โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 9 กันยายน 2546) 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง เฉพาะรายการที่จำเป็น และใช้ ประโยชน์คุ้มค่าในระยะยาว โดย เรียงลำดับตามความสำคัญ เฉพาะรายการที่จำเป็น และใช้ ประโยชน์คุ้มค่าในระยะยาว โดย เรียงลำดับตามความสำคัญ การเสนอของบประมาณ ( ต่อ ) การเสนอของบประมาณ ( ต่อ )

8 6. หมวดค่าตอบแทน ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าตอบแทนนักวิจัย ฯลฯ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าตอบแทนนักวิจัย ฯลฯ ค่าตอบแทนนักวิจัย 10% ของงบที่ ได้รับจัดสรร ( ไม่รวมครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และ ค่าจ้างชั่วคราว จ่ายงวดที่ 1 50% เมื่อส่งรายงาน ความก้าวหน้า 6 เดือนแรก จ่ายงวดที่ 2 50% เมื่อส่งรายงาน สมบูรณ์ / รายงานความก้าวหน้า 6 เดือนหลัง ภายใน กำหนดเวลา (3 เดือนหลัง 6 เดือนหลัง ภายใน กำหนดเวลา (3 เดือนหลัง สิ้นสุดการดำเนินงานวิจัย 1 ปี ) สิ้นสุดการดำเนินงานวิจัย 1 ปี ) การเสนอของบประมาณ ( ต่อ ) การเสนอของบประมาณ ( ต่อ )

9 การสนับสนุนการตีพิมพ์ ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการนานาชาติ สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆในการส่งผล งานวิจัยไปตีพิมพ์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆในการส่งผล งานวิจัยไปตีพิมพ์ จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิช่วยปรับปรุงการ เขียน จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิช่วยปรับปรุงการ เขียน จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้าน ภาษาต่างประเทศช่วยปรับปรุงด้าน ภาษา จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้าน ภาษาต่างประเทศช่วยปรับปรุงด้าน ภาษา ( รายละเอียดตามประกาศ สวพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์ ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวารสารวิชาการนานาชาติ 13 พฤศจิกายน 2545)

10 กองทุนพัฒนาสถาบันวิจัยและ พัฒนา ประเภทส่งเสริมและพัฒนาการ วิจัย กองทุนพัฒนาสถาบันวิจัยและ พัฒนา ประเภทส่งเสริมและพัฒนาการ วิจัย สนับสนุนทุนเป็นเงินรางวัลแก่นักวิจัย ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ นานาชาติ ระดับ Science Citation Index, Social Science Citation Index ไม่เกิน 10,000 บาท - ได้ท่านละ 1 ผลงาน - ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันตีพิมพ์ ( รายละเอียดตามประกาศ สวพ. เรื่อง หลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาสถาบันวิจัยและ พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภท ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย )

11 หน่วยที่ปรึกษาวิจัย ให้บริการปรึกษาแก่นักวิจัย ในด้าน 1. การวางแผนการทดลองและการ วิเคราะห์ทางสถิติ 2. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 3. การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ ( อยู่ระหว่าง เตรียมการจะเปิดให้บริการได้ใน เดือนธันวาคม 2548)


ดาวน์โหลด ppt การสนับสนุน ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Website : 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google