งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสนับสนุน ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสนับสนุน ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสนับสนุน ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Website : 

2 เป้าหมายการวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ เสริมการเรียนการสอน และรากฐานทางวิชาการ แก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของหน่วยงาน

3 ประเภทโครงการวิจัย 1. โครงการวิจัย 3 สาขา - สาขาเกษตรศาสตร์
1. โครงการวิจัย 3 สาขา - สาขาเกษตรศาสตร์ - สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 2. โครงการวิจัยสถาบัน 3. โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน 4. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการ เพื่อการแข่งขัน - SRU (Specialty Research Unit) - KIP (Kasetsart University Initiated Project) - โครงการสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 5. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

4 การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนปีงบประมาณ 2549
ดำเนินการเช่นเดียวกับปี 2548 1. หน่วยงาน (มหาวิทยาลัย) จัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย ให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์และแผนงานวิจัยระยะปานกลาง (พ.ศ ) 2. แจ้ง/ประกาศให้นักวิจัยจัดทำข้อเสนอการวิจัย • แบบ ว-1ด สำหรับข้อเสนอการวิจัยในลักษณะโครงการวิจัย • แบบ ว-1ช สำหรับข้อเสนอการวิจัยในลักษณะแผนงานวิจัยหรือ ชุดโครงการวิจัย 3. หน่วยงานโดยคณะกรรมการฯพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของ ข้อเสนอการวิจัยส่ง สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

5 การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนปีงบประมาณ 2549 (ต่อ)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจะแจ้งเรื่องมายังมหาวิทยาลัยฯ ประมาณปลายตุลาคม 2547 โดยกำหนดให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในเดือนธันวาคม 2547 สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดให้นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยในเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม 2547 (ขอให้เตรียมจัด ทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่แจกไปก่อนจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย)

6 การเสนอของบประมาณ 1. หมวดจัดจ้างชั่วคราว
1. หมวดจัดจ้างชั่วคราว เสนอตามความจำเป็น โดยจ้างตามวุฒิและตามเวลาการจ้างภายในปีงบประมาณ 2. หมวดค่าวัสดุ 3. หมวดค่าใช้สอย ค่าจ้างนิสิตช่วยงาน จัดจ้างเหมาะรายวัน ค่าจ้างเหมาเฉพาะงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ

7 การเสนอของบประมาณ (ต่อ)
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค ขั้นต่ำร้อยละ 5 ของงบวิจัย ไม่รวมค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนค่าไฟฟ้าระดับภาควิชา (ตามประกาศ สวพ. เรื่องข้อกำหนดการจ่ายค่าสาธารณูปโภค จากงบโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 9 กันยายน 2546) 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เฉพาะรายการที่จำเป็น และใช้ประโยชน์คุ้มค่าในระยะยาว โดยเรียงลำดับตามความสำคัญ

8 การเสนอของบประมาณ (ต่อ)
6. หมวดค่าตอบแทน ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนนักวิจัย ฯลฯ ค่าตอบแทนนักวิจัย 10% ของงบที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และ ค่าจ้างชั่วคราว จ่ายงวดที่ 1 50% เมื่อส่งรายงานความก้าวหน้า 6 เดือนแรก จ่ายงวดที่ 2 50% เมื่อส่งรายงานสมบูรณ์/รายงานความก้าวหน้า 6 เดือนหลัง ภายใน กำหนดเวลา (3 เดือนหลัง สิ้นสุดการดำเนินงานวิจัย 1 ปี)

9 การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการนานาชาติ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆในการส่งผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิช่วยปรับปรุงการเขียน จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศช่วยปรับปรุงด้านภาษา (รายละเอียดตามประกาศ สวพ. เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวารสารวิชาการนานาชาติ 13 พฤศจิกายน 2545)

10 กองทุนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ประเภทส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย
กองทุนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ประเภทส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สนับสนุนทุนเป็นเงินรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ระดับ Science Citation Index , Social Science Citation Indexไม่เกิน 10,000 บาท - ได้ท่านละ 1 ผลงาน - ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันตีพิมพ์ (รายละเอียดตามประกาศ สวพ. เรื่องหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภท ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย)

11 หน่วยที่ปรึกษาวิจัย ให้บริการปรึกษาแก่นักวิจัย ในด้าน
1. การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติ 2. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 3. การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (อยู่ระหว่างเตรียมการจะเปิดให้บริการได้ในเดือนธันวาคม 2548)


ดาวน์โหลด ppt การสนับสนุน ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google