งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการสารสนเทศ งานวิจัย พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการสารสนเทศ งานวิจัย พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการสารสนเทศ งานวิจัย พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า pp@ku.ac.th

2 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย2 หัวข้อวันนี้ ๑๐๓๐-๑๑๑๕ กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย ๑๑๑๕-๑๒๐๐ การเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี ๒๕๕๑ โดย ระบบเว็บ

3 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย3 ปัญหาของสารสนเทศใน มก. ไม่มีข้อมูลที่ทันสมัย เนื่องจาก ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีการตรวจสอบ ใช้ความเชื่อใจในความมีจรรยาบรรณ ไม่สามารถรับรองข้อมูลได้ เคยเชื่อว่าผู้ให้ข้อมูลคงให้ถูกต้อง ข้อมูลของมหาวิทยาลัย แต่มหาวิทยาลัยไม่ได้รับรอง ไม่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาใช้ใหม่ได้

4 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย4 ปัญหาของสารสนเทศใน มก. มีการใช้ข้อมูลของหน่วยงานอื่น แต่ไม่ได้เชื่อมโยง โดยตรง ข้อมูลงานวิจัย ก็ต้องใช้ข้อมูลบุคคลากร สำนักประกัน ก็ใช้ข้อมูลของ สวพ มก. มีขนาดใหญ่มาก บุคคลากร นิสิต ภาควิชา คณะ ไม่มีกระบวนการที่ชัดเจน ข้อมูลวิจัยขอที่ใคร ทุกคน วิ่งขอที่นักวิจัยทั้งหมด

5 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย5 ปัญหาของสารสนเทศใน มก. หน่วยงานที่ใช้ข้อมูลมีจำนวนมาก หน่วยงานภายใน ภาควิชาต่างๆ คณะต่างๆ วิทยาเขตต่างๆ กองแผนงาน กอง การเจ้าหน้าที่ สำนักทะเบียน สำนักประกัน สถาบันวิจัย กอง บริการ บัณฑิตวิทยาลัย หน่วยงานภายนอก กพร สมศ สกอ สกว สวพ เวียนหนังสือ ปีละหนึ่งครั้ง เท่านั้น ผู้ให้ข้อมูลเบื่อหน่ายต่อการขอซ้ำซ้อน สวพ.ไม่ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง

6 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย6 การกำหนดผู้รับผิดชอบ ใน มก. การเงิน กองคลัง บุคคลากร กองการเจ้าหน้าที่ หลักสูตร กองบริการการศึกษา นิสิต สำนักทะเบียน Infrastructure สำนักบริการคอมพิวเตอร์ งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

7 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย7 หน้าที่ จัดกระบวนการประมวลผลข้อมูล (process) ข้อมูลถูกต้อง ทันสมัย ไม่ซ้ำซ้อน กำหนดผู้ให้ข้อมูล (data provider) ข้อมูลเกิดขึ้นจากใคร ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ให้ ทวนสอบ (validate) ข้อมูล ข้อมูลทุกชิ้นต้องได้รับการตรวจสอบ รับรอง (certify) ข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้อ้างอิงต่างๆในมหาวิทยาลัยต้องได้รับการรับรองจาก หน่วยงานที่ดูแล สร้างช่องทางการเข้าถึง (access) ข้อมูล ต้องให้หน่วยงานที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลข้อมูลมีโอกาสใช้ข้อมูล

8 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย8 กรณีความสำเร็จ : ผลการเรียนนิสิต การให้ข้อมูล อาจารย์ ให้ข้อมูลผลการเรียนเพียงครั้งเดียว การตรวจสอบ โดยสำนักทะเบียน การนำข้อมูลไปใช้ ผลการเรียนไปใช้จะต้องใช้ transcript ซึ่งได้รับการรับรอง จากสำนักทะเบียน ข้อสังเกต ข้อมูลเกรดมีปีละ > ๔๐๐๐๐๐ ข้อมูลงานวิจัยปีละ < ๑๐๐๐๐

9 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย9 สารสนเทศงานวิจัย ผู้ให้ข้อมูล นักวิจัย ข้อมูล รายละเอียดงานวิจัยทั้งหมด (โครงการ  ผลลัพธ์) ผู้ทวนสอบและรับรองข้อมูล สวพ ผู้ใช้ข้อมูล หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก มก. ที่ต้องการข้อมูล งานวิจัย

10 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย10 วิสัยทัศน์ สารสนเทศงานวิจัย ข้อมูลถูกต้อง ทันสมัย รับรองได้ สะดวก ลดภาระงานของอาจารย์ นักวิจัย เพื่อให้รู้จักตัวเอง เพื่อกำหนดทิศทาง นำไปใช้เพื่อการแข่งขันได้

11 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย11 แนวคิดของสารสนเทศงานวิจัย ผู้ให้ข้อมูล อาจารย์ นักวิจัย เป็นผู้ให้ข้อมูลที่จะต้องลงนามรับรอง ผู้แทนนักวิจัย (proxy) หน่วยงานสามารถกำหนดผู้ทำหน้าที่กรอกแทนข้อมูลแทนได้ แต่ผู้รับผิดชอบจะต้องเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ

12 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย12 แนวคิดของสารสนเทศงานวิจัย กระบวนการ กระบวนการจะถูกกำกับด้วยระบบซอฟต์แวร์ เช่น การรับข้อเสนอ การส่งรายงาน ฯลฯ เอกสารกระดาษ ยังจำเป็นอยู่บางส่วน โดยเฉพาะ การลงนาม

13 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย13 แนวคิดของสารสนเทศงานวิจัย การทวนสอบข้อมูล สวพ จะทวนสอบข้อมูลทุกชิ้นเพื่อที่จะรับรองความถูกต้อง การรับรองข้อมูล เมื่อข้อมูลได้รับการทวนสอบ สวพจะสามารถรับรองข้อมูลได้

14 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย14 ประโยชน์ของการรับรองข้อมูล ข้อมูลจะเป็นทางการ การพิจารณาความดีความชอบใดๆ ควรจะพิจารณาจากข้อมูลที่ผ่านการรับรองแล้วเท่านั้น ข้อมูลที่ไม่ได้รายงานไม่ควรได้รับการพิจารณา ตย.ในส่วนของสวพ ปีหน้าจะพิจารณารางวัลต่างๆจากฐานข้อมูลของสวพเท่านั้น เก็บทุกอย่างครบก็พิจารณาได้ แผนเสนอมหาวิทยาลัย การพิจารณาตำแหน่งวิชาการ จะต้องใช้ข้อมูลที่รับรองแล้ว เท่านั้น

15 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย15 ระบบสารสนเทศงานวิจัย ระบบบริหารโครงการวิจัย สำหรับกระบวนการทั้งหมดใน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. จะต้อง ผ่านระบบนี้เท่านั้น ข้อเสนอ ผล รายงาน ครุภัณฑ์ ลูกจ้าง วิเคราะห์ ประเมินผล หาจุดแข็งจุดอ่อน ระบบผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวบรวมและสรุปผลงานต่างๆ ผลงานตีพิมพ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ กระจายข้อมูล ให้หน่วยงานต่างๆที่ต้องการนำข้อมูลไปวิเคราะห์

16 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย16 ระบบผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โครงการวิจัย ทุนภายใน/นอก มก. ผลงาน ผลงานตีพิมพ์ในสารสาร การประชุมวิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญา การนำไปใช้ประโยชน์ รางวัลนักวิจัย รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ รางวัลจากเสนอในการประชุม วิชาการ รายงานสรุป นักวิจัย ภาควิชา คณะ

17 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย17 แนวคิด สร้างความสัมพันธ์กับตัวบุคคลและหน่วยงาน ข้อมูลทางการต่างๆจะป้อนให้โดย สวพ นักวิจัยไม่ต้องป้อน ข้อมูลจากฐานข้อมูลมาตรฐาน เช่น ISI, Scopus, ScienceDirect, ฯลฯ ข้อมูลที่นักวิจัยเองป้อนมาจะต้องส่งหลักฐาน เช่น บทความจะต้องส่งมาพร้อม หลักฐานการตอบรับ ข้อมูลที่ไม่ผ่านการทวนสอบ สวพ จะไม่รับรองข้อมูลนั้น

18 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย18 แนวคิด ข้อมูลต้องสะดวกในการนำไปใช้งานอื่น เช่น สร้างระเบียนรายการขอตำแหน่งวิชาการ ส่งข้อมูลต่อให้หน่วยงานอื่น เช่น สภาวิจัย ทำรายงานเบื้องต้นให้หน่วยงานต่างๆใน มก. นำไปใช้เพื่อ รายงานต่อ หน่วยงานภายนอก ภาควิชา คณะ สำนักประกัน ฯลฯ

19 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย19 การให้ความร่วมมือกับระบบของ สวพ ข้อมูลจะถูกต้องที่สุด มีเก็บอยู่เพียงที่เดียว ไม่ซ้ำซ้อน เก็บโดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามภาระหน้าที่ ให้การรับรอง เพื่อนำไปใช้ได้ ลดการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่ไม่ได้รับผิดชอบ โดยตรง ให้หน่วยงานนั้นมาขอที่ สวพ ลดภาระให้แก่ทุกหน่วยงานที่ต้องทำข้อมูลในส่วนนี้ สวพ จะรับผิดชอบทั้งหมด

20 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย20 กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย กระบวนการตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมีอยู่แล้ว เกรดนิสิต ที่สำเร็จ เพราะ เราเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ ที่ผ่านมา ก็คิดว่าข้อมูลงานวิจัยสำคัญ แต่ไม่เคยคิดเรื่องกระบวนการรวบรวม อนาคต เชื่อว่า กระบวนการข้อมูลใน มก. จะเป็นระบบในทุกๆเรื่อง

21 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย21

22 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย22 สำหรับผู้ขอทุนปี ๕๑ ๓ เมนู สร้างใบนำส่งข้อเสนอโครงการ แก้ไข (ถ้าต้องการ) พิมพ์ใบนำส่ง

23 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย23 สำหรับผู้ที่ได้รับทุน ๕๐ ๔ เมนู แบบแสดงรายละเอียด สัญญารับทุน ขออนุมัติเบิกเงิน รายงานความก้าวหน้า

24 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย24 ข้อมูลเจ้าของโครงการวิจัย

25 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย25 รายการโครงการวิจัย

26 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย26 ส่งแบบนำส่งข้อเสนอ

27 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย27 โครงการชุด/เดี่ยว โครงการต่อเนื่อง/ใหม่ ส่งแบบนำส่งข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเดี่ยว แผนงานวิจัย หรือชุด โครงการวิจัย

28 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย28 ผู้ร่วมโครงการ ภายใน/ภายนอก ข้อมูลผู้ร่วมโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน มก. ผู้ร่วมโครงการภายนอก มก.

29 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย29 แก้ไข

30 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย30 พิมพ์ใบนำส่ง

31 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย31 ใบนำส่ง

32 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย32 ระบบผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

33 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย33 ระเบียนประวัติโครงการวิจัย โครงการวิจัย รายชื่อโครงการที่มีสถานภาพเป็นหัวหน้าโครงการ รายชื่อโครงการที่มีสถานภาพเป็นผู้ร่วมโครงการ

34 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า - กระบวนการสารสนเทศงานวิจัย34 การสร้างรายงานอัตโนมัติ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการสารสนเทศ งานวิจัย พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google