งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ดินเพื่อกิจการชลประทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ดินเพื่อกิจการชลประทาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ดินเพื่อกิจการชลประทาน
สำรวจกันเขต ชลประทาน จ่าย ค่าชดเชย แผนที่แสดงแนว เขตชลประทาน จัดหาที่ดิน ที่ดินเพื่อกิจการ ชลประทาน การรังวัดเพื่อ การชลประทาน แผนที่ ร.ว.43 ก.

2 ลักษณะงาน งานสำรวจปักหลักเขตชลประทาน งานสำรวจซ่อมเขตชลประทาน 04/04/60

3 คำจำกัดความ

4 7. หลักเขตชลประทาน หมายถึง หลักเขตคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานของกรมชลประทานสำหรับใช้แสดงแนวเขตชลประทาน

5 8. หมุดหลักเขตที่ดิน หมายถึง หมุดหลักเขตคอนกรีตตามแบบมาตรฐานของกรมที่ดิน ซึ่งกรมที่ดินอนุมัติให้กรมชลประทานผลิตใช้ในราชการ

6 9. หมุดหลักฐานแผนที่ หมายถึง หมุดหลักฐานถาวรที่สร้างขึ้นบนพื้นภูมิประเทศ บนสิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารสูงที่มีความมั่นคงแข็งแรง โดยมีรูปแบบ ขนาดลักษณะเฉพาะและมาตรฐานความถูกต้องของค่าพิกัดและ / หรือค่าระดับให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

7 10. การหมายสี หมายถึง การหมายสีตามแนวขอบอ่างเก็บน้ำตามค่าระดับที่กำหนดเพื่อนำไปใช้พิจารณาเกี่ยวกับขอบเขตและพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม

8 การเตรียมงาน(ต่อ) (6) จัดทำหลักเขต ชป
การเตรียมงาน(ต่อ) (6) จัดทำหลักเขต ชป.และหลักเขตที่ดิน “ด” ให้ถูกต้องตามแบบ มาตรฐาน ของ กรมชลประทาน

9 การปฏิบัติงานสนาม สำรวจปักหลักเขตฯ

10 คลองส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ ถนนชลประทาน คลองระบายน้ำหรือคันกั้นน้ำ
คลองส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ ถนนชลประทาน คลองระบายน้ำหรือคันกั้นน้ำ - สำรวจแนวศูนย์กลางในภูมิ ประเทศ - ออกฉากจากแนว ศูนย์กลางวัดระยะให้ได้เขตตามแบบและปักหลักเขต -ในกรณีหมุดหลักฐาน แนวศูนย์กลางเดิมสูญหายให้โยงค่าพิกัดจากหมุดหลักฐานที่ทราบค่าแล้วมายังตำแหน่งแนวศูนย์กลางตามแบบ

11 อ่างเก็บน้ำ สำรวจระดับเพื่อหาขอบเขตอ่างเก็บน้ำตามที่แบบกำหนด โดยวิธีการระดับชั้นที่ 3 และกำหนดจุดปักหลักเขต

12 หัวงาน บ่อยืมดิน โครงการเป็นผู้นำชี้และ กำหนดจุดปักหลักเขต
วางแนวขอบเขตในภูมิประเทศตามแบบหรือโดย โครงการเป็นผู้นำชี้และ กำหนดจุดปักหลักเขต

13 การปักหลักเขต ชป. (1) ปักหลักเขตให้อยู่ในแนวดิ่งตรง
ตำแหน่งที่กำหนดไว้ โดยหัน หน้าหลักเขตด้านที่มีตัวอักษร และตัวเลขเข้าหาบริเวณพื้นที่ กันเขตชลประทาน (2) ปักหลักเขตลึกลงไปในพื้นดิน ประมาณ 60 ซม.

14 การโยงค่าพิกัด โยงค่าพิกัดจากหมุดหลักฐาน ใกล้เคียงที่ทราบค่าแล้ว ไปยัง
หลักเขตทุกหลัก โดยวิธีการ วงรอบชั้นที่ 3 และ/หรือโยงยึด โดยวิธี SIDE SHOT

15 โปรแกรม AUTOCAD


ดาวน์โหลด ppt ที่ดินเพื่อกิจการชลประทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google