งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ดินเพื่อกิจการ ชลประทาน จัดหาที่ดิน การรังวัดเพื่อ การชลประทาน จ่าย ค่าชดเชย แผนที่แสดงแนว เขตชลประทาน แผนที่ ร. ว.43 ก. ที่ดินเพื่อกิจการ ชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ดินเพื่อกิจการ ชลประทาน จัดหาที่ดิน การรังวัดเพื่อ การชลประทาน จ่าย ค่าชดเชย แผนที่แสดงแนว เขตชลประทาน แผนที่ ร. ว.43 ก. ที่ดินเพื่อกิจการ ชลประทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ดินเพื่อกิจการ ชลประทาน จัดหาที่ดิน การรังวัดเพื่อ การชลประทาน จ่าย ค่าชดเชย แผนที่แสดงแนว เขตชลประทาน แผนที่ ร. ว.43 ก. ที่ดินเพื่อกิจการ ชลประทาน สำรวจกันเขต ชลประทาน

2 28/09/57 ลักษณะ งาน งานสำรวจปักหลักเขต ชลประทาน งานสำรวจซ่อมเขต ชลประทาน

3 คำจำกัดความ

4 7. หลักเขตชลประทาน หมายถึง หลัก เขตคอนกรีต เสริมเหล็กตาม แบบมาตรฐาน ของกรม ชลประทาน สำหรับใช้แสดง แนวเขต ชลประทาน

5 8. หมุดหลักเขตที่ดิน หมายถึง หมุด หลักเขต คอนกรีตตาม แบบมาตรฐาน ของกรมที่ดิน ซึ่งกรมที่ดิน อนุมัติให้กรม ชลประทาน ผลิตใช้ใน ราชการ

6 9. หมุดหลักฐานแผนที่ หมายถึง หมุด หลักฐานถาวรที่ สร้างขึ้นบนพื้นภูมิ ประเทศ บนสิ่ง ปลูกสร้าง หรือ อาคารสูงที่มีความ มั่นคงแข็งแรง โดยมีรูปแบบ ขนาด ลักษณะเฉพาะและ มาตรฐานความ ถูกต้องของค่า พิกัดและ / หรือค่า ระดับให้เป็นไป ตามข้อกำหนด ของหน่วยงานที่ รับผิดชอบ

7 10. การหมายสี หมายถึง การ หมายสีตามแนว ขอบอ่างเก็บน้ำ ตามค่าระดับที่ กำหนดเพื่อ นำไปใช้ พิจารณา เกี่ยวกับขอบเขต และพื้นที่ที่ถูกน้ำ ท่วม

8 การเตรียมงาน ( ต่อ ) ( 6) จัดทำหลักเขต ชป. และหลักเขตที่ดิน “ ด ” ให้ถูกต้องตามแบบ มาตรฐาน ของ กรมชลประทาน

9 การปฏิบัติงานสนาม สำรวจ ปักหลักเขตฯ

10 คลองส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ ถนน ชลประทาน คลอง ระบายน้ำหรือคันกั้นน้ำ - สำรวจแนวศูนย์กลางใน ภูมิ ประเทศ - ออกฉากจากแนว ศูนย์กลางวัดระยะให้ได้ เขตตามแบบและปักหลัก เขต - ในกรณีหมุดหลักฐาน แนวศูนย์กลางเดิมสูญ หายให้โยงค่าพิกัดจาก หมุดหลักฐานที่ทราบค่า แล้วมายังตำแหน่งแนว ศูนย์กลางตาม แบบ

11 อ่างเก็บน้ำ สำรวจระดับเพื่อ หาขอบเขตอ่างเก็บ น้ำตามที่แบบ กำหนด โดยวิธีการ ระดับชั้นที่ 3 และ กำหนดจุดปักหลัก เขต

12 หัวงาน บ่อยืมดิน วางแนว ขอบเขตในภูมิ ประเทศตาม แบบหรือโดย โครงการเป็น ผู้นำชี้และ กำหนดจุด ปักหลักเขต

13 การปักหลักเขต ชป. (1) ปักหลักเขตให้อยู่ใน แนวดิ่งตรง ตำแหน่งที่กำหนดไว้ โดยหัน หน้าหลักเขตด้านที่มี ตัวอักษร และตัวเลขเข้าหา บริเวณพื้นที่ กันเขตชลประทาน (2) ปักหลักเขตลึกลงไปในพื้นดิน ประมาณ 60 ซม.

14 การโยงค่าพิกัด โยงค่าพิกัดจากหมุด หลักฐาน ใกล้เคียงที่ทราบค่า แล้ว ไปยัง หลักเขตทุกหลัก โดย วิธีการ วงรอบชั้นที่ 3 และ / หรือโยงยึด โดยวิธี SIDE SHOT

15 โปรแกรม AUTOCAD


ดาวน์โหลด ppt ที่ดินเพื่อกิจการ ชลประทาน จัดหาที่ดิน การรังวัดเพื่อ การชลประทาน จ่าย ค่าชดเชย แผนที่แสดงแนว เขตชลประทาน แผนที่ ร. ว.43 ก. ที่ดินเพื่อกิจการ ชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google