งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณเพื่อการวิจัย ตามวาระการวิจัยแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณเพื่อการวิจัย ตามวาระการวิจัยแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณเพื่อการวิจัย ตามวาระการวิจัยแห่งชาติ
โดย นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

2 วิสัยทัศน์การวิจัยและพัฒนาของชาติ
พื้นฐาน ประยุกต์ พัฒนา ผลิตทางธุรกิจ สังคม การวางแผนและการบริหารการวิจัยจุดสนับสนุนการวิจัยพัฒนาครบวงจร วิสัยทัศน์ธุรกิจ สินเชื่อ ภาษี ลงทุน สิทธิบัตร สถาบัน สถานประกอบการ บุคคล , นักวิจัย

3 แผนงาน/โครงการวิจัยรัฐร่วมเอกชน
(Public & Private) แผนงาน/โครงการวิจัยขนาดใหญ่ (Mega - Program/Project) แผนงาน/โครงการเสริมสร้างสถาบัน เด่นเฉพาะทาง (Center of Excellence)

4 ระบบข้อมูลการวิจัยและพัฒนา
สถาบัน สถานประกอบการ ระดับชาติ (วช.) ผู้วิจัย

5 แผนงานวิจัยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ
กลุ่มที่ 1 ระบบ สมองและการทรงตัว (7 โครงการ) กลุ่มที่ 2 ระบบ หลอดเลือดและหัวใจ (3 โครงการ) กลุ่มที่ 3 ระบบ ทางเดินหายใจ (3โครงการ) กลุ่มที่ 4 ระบบ ทางเดินปัสสาวะ (3 โครงการ) โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 โครงการที่ 3 โครงการที่ 4 โครงการที่ 5 โครงการที่ 6 โครงการที่ 7 โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 โครงการที่ 3 โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 โครงการที่ 3 โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 โครงการที่ 3

6 แผนงานวิจัยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ (ว.ส.ส.)
Integrated Health Research Program for the Elderly (HRE) วัตถุประสงค์รวม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีโดยการวิจัยกลยุทธ์ที่เหมาะสมและประหยัดในการป้องกัน รักษาและส่งเสริมสุขภาพ

7 ภาพรวมโครงการ (16 โครงการ)
กลุ่มที่ 1 ระบบสมองและการทรงตัว มี 7 โครงการ 1. การวิจัยเพื่อพัฒนาคู่มือสำรวจอารมณ์เศร้าด้วยตัวเองในผู้สูงอายุ 2. การศึกษาสาเหตุ วิธีวินิจฉัย มาตรฐานการรักษาภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุไทย 3. การวินิจฉัยโรคเวียนศรีษะในผู้ป่วยสูงอายุและการบำบัดฟื้นฟู

8 4. การศึกษามาตรการการคัดกรองและความชุกของโรคต้อหินในผู้สูงอายุ
5. เปรียบเทียบผลการตรวจโรคหูและการได้ยินของผู้สูงอายุโดยแพทย์ทั่วไปกับแพทย์เฉพาะทาง 6. การส่งเสริมสุขภาพการได้ยินและการมองเห็นการป้องกันภาวะหกล้มและผลการแทรกซ้อนในผู้สูงอายุโดยแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 7. การส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม

9 กลุ่มที่ 2 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ มี 3 โครงการ
1. การรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยสูงวัย 2. การรักษาผู้ป่วยจากโรคหลอดเลือด หัวใจตีบเฉียบพลัน 3. การรักษาผู้ป่วยจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ตีบในผู้ป่วยสูงอายุ

10 กลุ่มที่ 3 ระบบทางเดินหายใจ มี 3 โครงการ
1. วิธีที่เหมาะสมและคุ้มค่าในการวินิจฉัยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระยะแรกในผู้สูงอายุ 2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้วัคซีน influenza ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 3. ประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน

11 กลุ่มที่ 4 ระบบทางเดินปัสสาวะ มี 3 โครงการ
1. การวินิจฉัยเพื่อป้องกันกระบังลมหย่อนในหญิงสูงอายุและความถี่ของการตรวจมะเร็งปากมดลูก 2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโต ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุไทย 3. วิธีที่เหมาะสมและคุ้มค่าในการวินิจฉัย โรคมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ป่วยสูงอายุ

12

13 เจียวกู้หลาน

14


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณเพื่อการวิจัย ตามวาระการวิจัยแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google