งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณเพื่อการ วิจัย ตามวาระการวิจัย แห่งชาติ โดย นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ ผู้อำนวยการสำนัก งบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณเพื่อการ วิจัย ตามวาระการวิจัย แห่งชาติ โดย นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ ผู้อำนวยการสำนัก งบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณเพื่อการ วิจัย ตามวาระการวิจัย แห่งชาติ โดย นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ ผู้อำนวยการสำนัก งบประมาณ

2 วิสัยทัศน์การ วิจัยและ พัฒนาของ ชาติ พื้นฐา น ประยุ กต์ พัฒน า ผลิต ทาง ธุรกิจ สัง คม การวางแผนและการ บริหารการวิจัยจุด สนับสนุนการวิจัยพัฒนา ครบวงจร วิสัยทัศน์ ธุรกิจ สินเชื่ อ ภา ษี ลงทุ น สิทธิบั ตร สถาบั น สถาน ประกอบกา ร บุคคล, นักวิจัย

3 แผนงาน / โครงการวิจัยรัฐ ร่วมเอกชน (Public & Private) แผนงาน / โครงการวิจัย ขนาดใหญ่ (Mega - Program/Project) แผนงาน / โครงการ เสริมสร้างสถาบัน เด่นเฉพาะทาง (Center of Excellence)

4 ระบบข้อมูลการวิจัย และพัฒนา ระดับชาติ ( วช.) สถาน ประกอบ การ สถาบั น ผู้วิจัย

5 แผนงานวิจัยเพื่อสุขภาพ ผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 1 ระบบ สมองและการ ทรงตัว (7 โครงการ ) กลุ่มที่ 2 ระบบ หลอดเลือด และหัวใจ (3 โครงการ ) กลุ่มที่ 3 ระบบ ทางเดิน หายใจ (3 โครงการ ) กลุ่มที่ 4 ระบบ ทางเดิน ปัสสาวะ (3 โครงการ ) โครงการ ที่ 1 โครงการ ที่ 2 โครงการ ที่ 3 โครงการ ที่ 4 โครงการ ที่ 5 โครงการ ที่ 6 โครงการ ที่ 7 โครงการ ที่ 1 โครงการ ที่ 2 โครงการ ที่ 3 โครงการ ที่ 1 โครงการ ที่ 2 โครงการ ที่ 3 โครงการ ที่ 1 โครงการ ที่ 2 โครงการ ที่ 3

6 แผนงานวิจัยเพื่อสุขภาพ ผู้สูงอายุ ( ว. ส. ส.) Integrated Health Research Program for the Elderly (HRE) วัตถุประส งค์รวม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ ดีโดยการวิจัยกลยุทธ์ที่ เหมาะสมและประหยัดใน การป้องกัน รักษาและ ส่งเสริมสุขภาพ

7 ภาพรวมโครงการ (16 โครงการ ) กลุ่มที่ 1 ระบบสมองและการทรงตัว มี 7 โครงการ 1. การวิจัยเพื่อพัฒนาคู่มือ สำรวจอารมณ์เศร้าด้วยตัวเองใน ผู้สูงอายุ 2. การศึกษาสาเหตุ วิธีวินิจฉัย มาตรฐานการรักษาภาวะสมองเสื่อม ในผู้สูงอายุไทย 3. การวินิจฉัยโรคเวียนศรีษะใน ผู้ป่วยสูงอายุและการบำบัดฟื้นฟู

8 4. การศึกษามาตรการการคัด กรองและความชุกของโรคต้อหินใน ผู้สูงอายุ 5. เปรียบเทียบผลการตรวจโรคหู และการได้ยินของผู้สูงอายุโดยแพทย์ ทั่วไปกับแพทย์เฉพาะทาง 6. การส่งเสริมสุขภาพการได้ยิน และการมองเห็นการป้องกันภาวะหก ล้มและผลการแทรกซ้อนในผู้สูงอายุ โดยแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 7. การส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู สภาพผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม

9 กลุ่มที่ 2 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ มี 3 โครงการ 1. การรักษาความดันโลหิตสูงใน ผู้ป่วยสูงวัย 2. การรักษาผู้ป่วยจากโรคหลอด เลือด หัวใจตีบเฉียบพลัน 3. การรักษาผู้ป่วยจากโรคหลอด เลือดหัวใจ ตีบในผู้ป่วยสูงอายุ

10 กลุ่มที่ 3 ระบบทางเดินหายใจ มี 3 โครงการ 1. วิธีที่เหมาะสมและคุ้มค่า ในการวินิจฉัยโรคปอดอุดกั้น เรื้อรังระยะแรกในผู้สูงอายุ 2. ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการให้วัคซีน influenza ในผู้ป่วยโรคปอดอุด กั้นเรื้อรัง 3. ประสิทธิภาพของการฉีด วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่ ผู้สูงอายุในชุมชน

11 กลุ่มที่ 4 ระบบทางเดินปัสสาวะ มี 3 โครงการ 1. การวินิจฉัยเพื่อป้องกันกระ บังลมหย่อนในหญิงสูงอายุและ ความถี่ของการตรวจมะเร็งปาก มดลูก 2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโต ภาวะ สมองเสื่อมในผู้สูงอายุไทย 3. วิธีที่เหมาะสมและคุ้มค่าใน การวินิจฉัย โรคมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ป่วย สูงอายุ

12

13 เจียวกู้หลาน

14


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณเพื่อการ วิจัย ตามวาระการวิจัย แห่งชาติ โดย นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ ผู้อำนวยการสำนัก งบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google