งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กิจกรรมเสริมหลักสูตร)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กิจกรรมเสริมหลักสูตร)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กิจกรรมเสริมหลักสูตร)

2 บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3 บัณฑิตเกษตรศาสตร์ 2558 หลักคิดดี มีสมรรถนะสูง เท่าทันโลกาภิวัตน์
เด่นชัดภาวะผู้นำ ให้ความสำคัญเรื่องส่วนรวม

4 บัณฑิตในอนาคต ต้องการคุณลักษณะที่สูงกว่าปัจจุบัน
เน้น “ความรู้” “สมรรถนะ” ควบคู่ “การมีภูมิคุ้มกันตนเอง” หลากหลายความสามารถ พร้อมทำงาน พร้อมทุกสถานการณ์

5 บนเส้นทางสู่ความเป็นบัณฑิต
เรียนรู้จากหลักสูตร การศึกษาที่คณะกำหนด เรียนรู้จากกิจกรรม เสริมหลักสูตร เรียนรู้ตามอัธยาสัย

6 ข้อกำหนดของ มก. นิสิตทุกคน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม เสริมหลักสูตร
จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม เสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม ชั่วโมง ภายในระยะเวลาที่ศึกษาใน มก.

7 โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า กิจกรรม 28 ชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ ไม่น้อยกว่า กิจกรรม 60 ชั่วโมง กิจกรรมเพื่อสังคม ไม่น้อยกว่า กิจกรรม 12 ชั่วโมง

8 กิจกรรมมหาวิทยาลัย โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมวันพระราชทานปริญญาบัตร กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย กิจกรรมที่คณะ / ภาควิชากำหนด โครงการปัจฉิมนิเทศ ฯลฯ

9 กิจกรรมวันไหว้ครู

10 กิจกรรมเข้าแถวรับ - ส่งเสด็จ

11 รับน้องใหม่

12 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 2 กิจกรรม 12 ชั่วโมง
กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ 2 กิจกรรม 12 ชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2 กิจกรรม 12 ชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้ 4 กิจกรรม 24 ชั่วโมง

13 กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ
Kasetsart University กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ

14 ภาพกิจกรรม

15 กิจกรรมวิชาการ

16 กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัย กิจกรรมความดี กิจกรรมตามการร้องขอของมหาวิทยาลัย ฯลฯ

17 Kasetsart University กิจกรรมเพื่อสังคม

18 แหล่งกิจกรรมเสริมหลักสูตร
กองกิจการนิสิต คณะ ภาควิชา ชมรมกิจกรรมนิสิต หน่วยงานภายนอก มก.

19 เมื่อเข้าร่วมครบ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ขอรับ Transcript กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ กองกิจการนิสิต

20 Kasetsart University Transcript กิจกรรม

21 Website for Activities Transcript
Kasetsart University Website for Activities Transcript

22 Kasetsart University Newgrad.sa.ku.ac.th

23 บทบาทของนิสิต เรียนรู้โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดระยะ 4 ปี ใน มก. เก็บหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

24 ระยะเวลา 4 ปี บริหารจัดการตนเอง

25 รายละเอียดเพิ่มเติม ศึกษาจากคู่มือโครงการบัณฑิตยุคใหม่ ซึ่งแจกให้แก่นิสิตในโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต ยุคใหม่

26 รายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ ชั้นล่าง อาคารกองกิจการนิสิต โทร ต่อ 160 newgrad.sa.ku.ac.th


ดาวน์โหลด ppt ระบบการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กิจกรรมเสริมหลักสูตร)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google