งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการเรียนรู้ใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กิจกรรมเสริมหลักสูตร)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการเรียนรู้ใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กิจกรรมเสริมหลักสูตร)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการเรียนรู้ใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กิจกรรมเสริมหลักสูตร)

2 บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3 บัณฑิตเกษตรศาสตร์ 2558 หลักคิดดี หลักคิดดี มีสมรรถนะสูง มีสมรรถนะสูง เท่าทันโลกาภิวัตน์ เท่าทันโลกาภิวัตน์ เด่นชัดภาวะผู้นำ เด่นชัดภาวะผู้นำ ให้ความสำคัญเรื่องส่วนรวม ให้ความสำคัญเรื่องส่วนรวม

4 บัณฑิตในอนาคต ต้องการคุณลักษณะที่สูงกว่าปัจจุบัน ต้องการคุณลักษณะที่สูงกว่าปัจจุบัน เน้น “ความรู้” “สมรรถนะ” ควบคู่ “การมีภูมิคุ้มกันตนเอง” เน้น “ความรู้” “สมรรถนะ” ควบคู่ “การมีภูมิคุ้มกันตนเอง” หลากหลายความสามารถ หลากหลายความสามารถ พร้อมทำงาน พร้อมทำงาน พร้อมทุกสถานการณ์ พร้อมทุกสถานการณ์

5 บนเส้นทางสู่ความเป็นบัณฑิต เรียนรู้จากหลักสูตร การศึกษาที่คณะกำหนด เรียนรู้จากหลักสูตร การศึกษาที่คณะกำหนด เรียนรู้จากกิจกรรม เสริมหลักสูตร เรียนรู้จากกิจกรรม เสริมหลักสูตร เรียนรู้ตามอัธยาสัย เรียนรู้ตามอัธยาสัย

6 ข้อกำหนดของ มก. นิสิตทุกคน นิสิตทุกคน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม เสริมหลักสูตร จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม เสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม 100 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม 100 ชั่วโมง ภายในระยะเวลาที่ศึกษาใน มก. ภายในระยะเวลาที่ศึกษาใน มก.

7 โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 28 ชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม 60 ชั่วโมง กิจกรรมเพื่อสังคม ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 12 ชั่วโมง

8 กิจกรรมมหาวิทยาลัย โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันพระราชทานปริญญาบัตร กิจกรรมวันพระราชทานปริญญาบัตร กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย กิจกรรมที่คณะ / ภาควิชากำหนด กิจกรรมที่คณะ / ภาควิชากำหนด โครงการปัจฉิมนิเทศ โครงการปัจฉิมนิเทศ ฯลฯ ฯลฯ

9 กิจกรรมวันไหว้ ครู

10

11 รับน้องใหม่

12 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 2 กิจกรรม 12 ชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 2 กิจกรรม 12 ชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ 2 กิจกรรม 12 ชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ 2 กิจกรรม 12 ชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2 กิจกรรม 12 ชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2 กิจกรรม 12 ชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้ 4 กิจกรรม 24 ชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้ 4 กิจกรรม 24 ชั่วโมง

13 กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ

14

15 กิจกรรม วิชาการ

16 กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัย กิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัย กิจกรรมความดี กิจกรรมความดี กิจกรรมตามการร้องขอของ มหาวิทยาลัย กิจกรรมตามการร้องขอของ มหาวิทยาลัย ฯลฯ ฯลฯ

17 กิจกรรมเพื่อสังคม

18 แหล่งกิจกรรมเสริมหลักสูตร กองกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต คณะ คณะ ภาควิชา ภาควิชา ชมรมกิจกรรมนิสิต ชมรมกิจกรรมนิสิต หน่วยงานภายนอก มก. หน่วยงานภายนอก มก.

19 เมื่อเข้าร่วมครบ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ขอรับ Transcript กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ กองกิจการนิสิต

20 Transcrip t กิจกรรม Transcrip t กิจกรรม

21 Website for Activities Transcript

22 Newgrad.sa.ku.ac.th

23 บทบาทของนิสิต เรียนรู้โครงสร้างกิจกรรมเสริม หลักสูตร เรียนรู้โครงสร้างกิจกรรมเสริม หลักสูตร วางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม หลักสูตร ตลอดระยะ 4 ปี ใน มก. วางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม หลักสูตร ตลอดระยะ 4 ปี ใน มก. เก็บหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม เสริมหลักสูตร เก็บหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม เสริมหลักสูตร

24 ระยะเวลา 4 ปี 4 ปี บริหารจัดการตนเอง บริหารจัดการตนเอง

25 รายละเอียดเพิ่มเติม ศึกษาจากคู่มือโครงการบัณฑิต ยุคใหม่ ซึ่งแจกให้แก่นิสิตใน โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต ยุคใหม่ ศึกษาจากคู่มือโครงการบัณฑิต ยุคใหม่ ซึ่งแจกให้แก่นิสิตใน โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต ยุคใหม่

26 รายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ประสานงานโครงการ บัณฑิตยุคใหม่ ชั้นล่าง อาคารกองกิจการนิสิต โทร. 02-5795532 ต่อ 160 ศูนย์ประสานงานโครงการ บัณฑิตยุคใหม่ ชั้นล่าง อาคารกองกิจการนิสิต โทร. 02-5795532 ต่อ 160 newgrad.sa.ku.ac.th newgrad.sa.ku.ac.th


ดาวน์โหลด ppt ระบบการเรียนรู้ใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กิจกรรมเสริมหลักสูตร)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google