งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SDLC System Development Lift Cycle. วิธีการได้มาซึ่งระบบสารสนเทศ จัดทำขึ้นเองโดยอาศัย นักเทคโนโลยี สารสนเทศ ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา จัดทำระบบให้ ซื้อระบบสำเร็จรูปมาให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SDLC System Development Lift Cycle. วิธีการได้มาซึ่งระบบสารสนเทศ จัดทำขึ้นเองโดยอาศัย นักเทคโนโลยี สารสนเทศ ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา จัดทำระบบให้ ซื้อระบบสำเร็จรูปมาให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SDLC System Development Lift Cycle

2 วิธีการได้มาซึ่งระบบสารสนเทศ จัดทำขึ้นเองโดยอาศัย นักเทคโนโลยี สารสนเทศ ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา จัดทำระบบให้ ซื้อระบบสำเร็จรูปมาให้ งาน ผู้ใช้ทำระบบเอง

3 Water Fall Model Water Fall Model มีการใช้งานมาตั้งแต่ปี 1970 ในแต่ละขั้นตอนสามารถวนหรือย้อนกลับ ไปทำขั้นตอนก่อนหน้าได้ เนื่องจาก นักวิเคราะห์อาจมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากลงมือทำบางส่วนไปแล้ว จึง จำเป็นต้องย้อนกลับไปแก้ไขให้ทำงานได้ ตรงตามความต้องการ

4 Requirement Analysis Design Coding Testing Install + Maintenance SDLC : System Development Lift Cycle

5 Requirement : การศึกษาหาความ เหมาะสม เพื่อเป็นการพิจารณาว่า ระบบงาน คอมพิวเตอร์ที่ต้องการพัฒนานั้น สมควรที่จะพัฒนาขึ้นหรือไม่ เริ่ม ด้วยการศึกษาว่างานที่ต้องการใช้ งานคอมพิวเตอร์นั้น มีความ เป็นไปได้ทางเทคโนโลยีแล้วหรือ ยัง ถ้านำระบบมาติดตั้งแล้วจะมี คนใช้หรือไม่ และระบบที่จะใช้งาน นั้นมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ หรือไม่

6 Analysis: การวิเคราะห์ระบบ เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบงาน เดิมที่ใช้งานอยู่ ศึกษาการปฏิบัติงาน ของระบบเดิมทุกขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบว่าปัญหาในการทำงาน ของระบบที่ใช้อยู่มีอะไรบ้าง อุปสรรค และความขัดข้องมีอยู่ที่ใดบ้าง และ ควรแก้ไขปรับปรุงอย่างไร เป็นการคิด เค้าโครงของระบบใหม่ว่าจะมีลักษณะ การทำงานอย่างไร ต้องใช้ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการเท่าไหร่ และจะได้ ผลประโยชน์อะไรตอบแทน

7 Design: การออกแบบระบบ ขั้นตอนแรก เป็นการออกแบบระบบอย่างกว้างๆ โดยระบุว่างานทั้งหมดนั้น ส่วนใดใช้ คอมพิวเตอร์ ส่วนใดใช้คน การทำงานทั้งสอง ส่วนจะประสานกันอย่างไร จะมีข้อมูลอะไรเข้า ไปในระบบบ้าง และ ระบบจะผลิตอะไรออกมา บ้าง ขั้นตอนที่สอง เป็นการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของระบบจนครบสมบูรณ์ เช่น กำหนดลักษณะ ของฟอร์มต่าง ๆ ที่จะนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ลักษณะการทำงานของโปรแกรม กำหนด แฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูลที่จะนำมาใช้งาน

8 Coding: การเขียนโปรแกรม เป็นขั้นตอนของการเขียนโปรแกรมโดย นักเขียนโปรแกรม (Programmer) เพื่อให้สามารถทำงาน และรองรับความต้องการตามที่กำหนดไว้ ได้โดยต้องเลือกใช้เครื่องมือและ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมมาใช้ใน การพัฒนาโปรแกรมให้ครบสมบูรณ์

9 Testing: การทดสอบระบบ เมื่อเขียนโปรแกรมและทอสอบแต่ละ โปรแกรมเสร็จแล้ว ก็จะต้องนำ โปรแกรมทั้งหมดมารวมกันเป็น ระบบงานใหม่ และทดสอบร่วมกันอีก ครั้ง นอกจากนั้นยังเป็นการทดสอบ การทำงานของระบบร่วมกันกับมนุษย์ ด้วย เพราะระบบทุกระบบจำเป็นต้องมี คนทำงานร่วมกับเครื่องเสมอ บางครั้ง โปรแกรมทำงานได้ดีเยี่ยม แต่ระบบ ล้มเหลวนั้น มักมีสาเหตุมาจากงานที่ ใช้คนทำนั้น ไม่สัมพันธ์และไม่ สามารถประสานกันได้กับงานที่ใช้ คอมพิวเตอร์ทำ

10 Install: ติดตั้งระบบงานใหม่ เมื่อทดสอบระบบจนแน่ใจในความถูกต้อง แล้ว ก็มาถึงการติดตั้งระบบใหม่และ เปลี่ยนระบบการทำงานจากระบบเดิมมา เป็นระบบงานใหม่ ซึ่งส่วนมากจะไม่ ซับซ้อน แต่มักจะใช้เวลานานมาก มี กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ – เขียนคู่มืออธิบายการใช้งานระบบ – จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับระบบใหม่ – จัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความ เข้าใจในระบบและสามารถใช้งานได้ – เปลี่ยนข้อมูลเดิมที่มีอยู่ให้สามารถใช้ได้ กับระบบใหม่

11 Maintenance: การบำรุงรักษาระบบ เป็นขั้นตอนที่คอย ดูแลรักษา ให้ระบบ สามารถคงอยู่ได้ รวม ไปถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงบางส่วน หรือทั้งหมดของระบบ เพื่อให้เหมาะสมและ ให้ระบบงานนั้น สามารถทำตามความ ต้องการของผู้ใช้ให้ ได้มากที่สุด เป็นงาน ระยะยาว


ดาวน์โหลด ppt SDLC System Development Lift Cycle. วิธีการได้มาซึ่งระบบสารสนเทศ จัดทำขึ้นเองโดยอาศัย นักเทคโนโลยี สารสนเทศ ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา จัดทำระบบให้ ซื้อระบบสำเร็จรูปมาให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google