งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Systems of Forces and Moments Chapter 4 เรียบเรียงจาก power point ของ ผศ. วรพรรณ นันทวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Systems of Forces and Moments Chapter 4 เรียบเรียงจาก power point ของ ผศ. วรพรรณ นันทวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Systems of Forces and Moments Chapter 4 เรียบเรียงจาก power point ของ ผศ. วรพรรณ นันทวงศ์

2 4.1 Two - Dimensional Description of the Moment แรงที่กระทำ และจุด O ระยะตั้งฉากจากจุด O ถึงแนวแรง = D โมเมนต์ที่เกิดขึ้น หมุนทวนเข็มนาฬิกา M O = DF กำหนดให้ โมเมนต์ทวนเข็มเป็น + โมเมนต์ตามเข็มเป็น - ( หน่วยเป็น N. m)

3 4.1 Two - Dimensional Description of the Moment

4

5 Exampl e 4.1 What is the moment of the 40 kN force about point A ?

6 Exampl e 4.1 What is the moment of the 40 kN force about point A ?

7 Exampl e 4.2 Four forces act on the machine part. What is the sum of the moments of the forces about the origin O?

8

9 Exampl e 4.3 The weight W = 300 N. The sum of the moments about O due to the weight W and the force exerted on the bar OA by the cable AB is zero. What is the tension in the cable?

10

11 4.2 The Moment Vector ( เวกเตอร์ โมเมนต์ )

12 - about point ( รอบจุด ) - about line ( รอบแนว, รอบ แกน, รอบเส้น ) 4.2.1 Moment Vector about Point ( เวกเตอร์โมเมนต์รอบจุด ) O (x,y,z) F O F r M o = r x F r : position vector F : force vector Mo : moment vector about o : ทิศทางต้องตั้งฉากกับทั้ง r และ F

13 4.2.1 Moment Vector about Point ( เวกเตอร์โมเมนต์รอบจุด ) O (x,y,z) F r M o = r x F - Magnitude of Moment Vector about Point   D = r sin = r F sin  e M o = M o e  M o = r F sin  M o = D F

14 4.2.1 Moment Vector about Point ( เวกเตอร์โมเมนต์รอบจุด )

15 o F1F1 r op M o = r op x F 1 + r op x F 2 + r op x F 3 -Varignon’s Theorem ( ทฤษฎีวาริยอง ) ( เหมาะกับในกรณีที่แนว แรงผ่านจุดๆเดียว ) F2F2 F3F3 p M o = r op x (F 1 + F 2 + F 3 )

16 Examp le 4.4 The line of action of the 90 N force F passes through points B and C. What is the moment of F about point A ?

17 4.2.2 Moment Vector about Line ( เวกเตอร์โมเมนต์รอบเส้น ) ในการวัดแรงที่หมุนรอบเส้น C r axis เรียกว่า โมเมนต์ของแรงรอบเส้น เช่น แรง F กระทำกับ Turbine ( กังหัน, ใบพัด ) การหมุนรอบแกน L เช่นในรูป จะเห็นว่าแรง F x และ F z ไม่ได้หมุน turbine มีแต่แรง F y เท่านั้นที่หมุน โมเมนต์ที่เกิดมีขนาด =aF y รอบแกนของ turbine a = ระยะตั้งฉากจากแรง F y = ตัวแกนหมุนของ turbine

18 4.2.2 Moment Vector about Line ( เวกเตอร์โมเมนต์รอบเส้น )

19 o F r 1. เลือกจุดใดๆ ก็ได้บนเส้นแต่ควรรู้พิกัด 2. ลาก r มายังตำแหน่งที่รู้พิกัดของแนวแรง เพื่อหา M รอบจุด M o = r x F 3. คำนวณหาค่า M L M L = (e L.M o )e L (x,y,z) o M o = r x F Line o M o = r x F Line MLML

20 4.2.2 Moment Vector about Line ( เวกเตอร์โมเมนต์รอบเส้น )

21

22

23

24

25

26 What is the moment of the 50 N Force about the x axis ? Examp le 4.5

27 4.3 แรงคู่ควบ ๏ แรง 2 แรง ที่มีขนาดเท่ากัน แต่ทิศทางตรงกันข้าม เรียกว่า แรงคู่ควบ ( Couple)

28 4.3 แรงคู่ควบ

29 Examp le 4.6

30 Examp le 4.7

31 (a) ง่ายที่สุดคือเลือก O เป็นจุดหมุน r = 4 i + j + k F = -20 i + 20 j + 10 k M = r x F i j k = 4 1 1 -20 20 10 = -10 i - 60 j + 100 k

32 (b) D = |M| |F| = 100 + 3600 + 10000 20 2 + 20 2 + 10 2 = 3.90 m.


ดาวน์โหลด ppt Systems of Forces and Moments Chapter 4 เรียบเรียงจาก power point ของ ผศ. วรพรรณ นันทวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google