งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเก็บรายละเอียด แบบมุมและระยะ (REC) SOKKIA Total Stations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเก็บรายละเอียด แบบมุมและระยะ (REC) SOKKIA Total Stations."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเก็บรายละเอียด แบบมุมและระยะ (REC) SOKKIA Total Stations

2 SET310 S/N 146456 Ver. 493- 31- 12 493- 91- 35 Job. Job1 MEASCARDMEM CNFG S O KKIA Total Stations ขั้นตอนในการ สร้าง Job ที่หน้าจอ SOKKIA ให้กดที่ F3 หรือ MEM 

3 Memory Known data Code JOB ทำการเลือกที่ JOB หลังจาก นั้นกด Enter 

4 JOB JOB name edit JOB selection JOB deletion Comms output Comms setup ทำการเลือกที่ JOB selection หลังจากนั้นกด Enter 

5 JOB selection S. F. = 1.00000000 JOB1 Coord search JOB : JOB1 : S. F. LIST ทำการกดที่ LIST หรือ F1 เพื่อ เลือก JOB งานหรือถ้าต้องการ เปลี่ยน Scale factor ให้กดที่ F4 

6 JOB selection JOB1 JOB3 JOB4 JOB5 0 0 0 0 50 ทำการเลือกที่ JOB ที่ไม่มีไฟล์งาน หลังจากนั้นกด Enter JOB2 

7 JOB selection S. F. = 1.00000000 JOB2 Coord search JOB : S. F. LIST ส่วนที่ Coord search JOB ใช้ในการเรียกค่า พิกัดจาก JOB อื่นมาใช้งานถ้าไม่ต้องการใช้ทำการ เลือกเป็น JOB เดียวกัน จากนั้นกด Enter : JOB2 

8 JOB JOB selection JOB deletion Comms output Comms setup จากนั้นหน้าจอจะปรากฏดังรูปถ้า ต้องการเปลี่ยนชื่อ JOB สามารถเลือกเปลี่ยนได้ที่ Job name edit JOB name edit 

9 Memory Known data JOB Code หลังจากสร้าง JOB แล้วขั้นตอน ต่อไปให้เลือกที่ Code เพื่อทำการสร้าง Code จากนั้นทำการ กด Enter 

10 Code Deletion Key in code Code view Clear list ทำการเลือกที่ Key in Code จากนั้นทำ การกด Enter 

11 Code : STA 1234 ทำการป้อน Code ที่ใช้จากนั้นทำ การกด Enter Code ตัวนั้นก็จะถูกบันทึกลงในกล้อง 

12 Code Deletion Key in code Clear list Code view เราสามารถเรียกดู Code ที่บันทึกไป แล้วได้ที่ Code view

13 Meas H 20.323m ZA 53 ˚ 32′ 18″ HAR 123 ˚ 20′ 10″ DIST SHV0SET COORD ppm 18 P1 กด ESC ออกมาที่หน้า Meas ที่ P1 ทำการ SET 0 ที่มุม Az จด ค่า Az ที่มาจุด BS หลังจากนั้นทำการ SET 0 ที่จุด BS 

14 Meas H 20.323m ZA 53 ˚ 32′ 18″ HAR 00 ˚ 00′ 00″ MLMOFFSETREC S - O ppm 18 P3 ขั้นตอนต่อไปให้มาที่หน้าจอ Meas ที่ P3 ให้กดที่ F3 หรือ REC เพื่อเข้าสู่โหมดของการบันทึก 

15 REC JOB2 Angle data Stn data Dist data Coord data Dist + Coord data ขั้นตอนที่ 1 ทำการเลือกที่ Stn data เพื่อ ทำการบันทึกจุดตั้งกล้อง จากนั้นกด Enter 

16 N0 : Z0 : E0 : Pt. Inst.h : 0.000 OKREAD EDIT 0.000 1.500m 0.000 ทำการใส่ชื่อของจุดตั้งกล้องในที่นี้ สมมุติให้เป็น A1 และใส่ความ สูงของกล้องสมมุติ 1.500 ส่วนค่าพิกัดนั้น ค่อยไปใส่ในโปรแกรม ทีหลังจากนั้นกด Enter A1 

17 Code : STA OKEDIT Operator : ต่อไปให้ทำการเลือก Code โดยกดเลือก ได้ที่ F2 หรือ F3 หรือถ้า ต้องการเพิ่มใหม่ให้กดที่ F4 เพื่อ EDIT เพิ่ม เข้าไปหลังจากนั้น กด F1 หรือ OK เพื่อทำการบันทึกจุดนี้ 

18 REC JOB2 Angle data Stn data Coord data Dist + Coord data Dist data ขั้นตอนที่ 2 ทำการเลือกที่ Dist data เพื่อ ทำการเก็บข้อมูล ของรายละเอียดเป็นแบบมุมกับระยะ จากนั้นกด Enter 

19 REC/Dist rec 9999 H ZA 53 ˚ 32′ 18″ HAR 00 ˚ 00′ 00″ AUTODISTOFFSET Pt. 1 กดที่ F2 หรือ DIST เพื่อทำการวัดระยะที่จุด Back sight 

20 S ZA 53 ˚ 32′ 18″ HAR 00 ˚ 00′ 00″ OKEDIT Pt. 25.003m Tgt.h : 1.500m 104 ทำการใส่ชื่อของจุด Back sight ใส่ค่าความ สูงจากนั้นกด Enter 

21 Code : BS OKEDIT ทำการใส่ Code กด F2 หรือ F3 เพื่อเลือก จากนั้นกด F1 หรือ OK เพื่อทำการบันทึกรายละเอียดจุดนั้น ลงในกล้อง 

22 REC/Dist rec 9998 H ZA 53 ˚ 32′ 18″ HAR 00 ˚ 00′ 00″ AUTODISTOFFSET Pt. 105 25.000m จากนั้นจะกลับมาที่หน้าจอเดิมให้เล็งไป เก็บรายละเอียดในจุดต่อไปแล้วกดที่ F2 หรือ DIST หรือกดที่ F1 หรือ AUTO ในกรณีที่ ไม่มีการเปลี่ยนชื่อและ Code ของ รายละเอียดกล้องจะทำการบันทึกให้โดย อัตโนมัติ

23 งานสำรวจจุดระดับภูมิประเทศ (Spot Height) ด้วย กล้อง Total Station และเก็บรายละเอียดที่เกิดขี้นใหม่ ที่ไม่มีในภาพถ่ายทางอากาศ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง โครงการ

24 การบันทึกข้อมูล (CARD)

25 SET310 S/N 146456 Ver. 493- 31- 12 493- 91- 35 Job. Job1 MEASCARDMEM CNFG S O KKIA ที่หน้าจอ SOKKIA ให้กดที่ F2 หรือ CARD 

26 Card Load known Pt. Save data File status Format ทำการเลือกที่ Save data เพื่อทำการบันทึก ข้อมูลลงใน Card จากนั้นกด Enter 

27 JOB1 JOB3 JOB4 JOB5 Out 0 0 0 0 ทำการเลือกที่ JOB ที่มีไฟล์งานหลัง จากนั้นกด Enter ให้ ขึ้นคำว่า Out จากนั้นกด F4 หรือ OK JOB2  OK *

28 Time Date 77706 / 125032 KB Format ทำการตั้งชื่องาน วันที่และเวลา หลังจาก นั้นกด F4 หรือ OK.CRDTEST : Nov / 16 / 2006 : 11 : 50 : SDR EDITOK 

29 JOB1 JOB3 JOB4 JOB5 Out 0 0 0 0 เมื่อได้ทำการถ่ายข้อมูลลง Card แล้ว กล้องจะกลับมาที่ หน้าจอเดิมให้กด ESC JOB2  OK *

30 Load known Pt. Save data Format หลังจากนั้นให้เลือกมาที่ File status เพื่อทำ การเรียกดูข้อมูลใน Card ว่าที่บันทึกไปนั้นได้ลง Card ไป เรียบร้อยแล้วหรือยัง จากนั้นกด Enter  File status Card

31 จะเห็นได้ว่างานที่เราบันทึกนั้นได้ลงมา ใน Card เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการนำข้อมูล เข้าโปรแกรม ProLink TEST CRD

32 SOKKI A ProLINK Survey Reduction Software

33 ทำการเปิดโปรแกรม ProLink ขึ้นมาจะ ปรากฎหน้าจอดังรูป

34 ให้ Click ที่หัวกระดาษด้านซ้ายตรงลูกศร เพื่อทำการสร้างงาน จากนั้นกด SAVE ทำการเปิดโปรแกรม ProLink ขึ้นมาจะ ปรากฎหน้าจอดังรูป

35 จากนั้นจะเห็นได้ว่าที่หน้าจอจะปรากฏ ชีทงานขึ้นมา ขั้นตอน ต่อไปให้เลือกไปที่ File import

36 จะปรากฏกล่องคำสั่ง Import ขึ้นมาที่ Import Conversion ให้ เลือกไฟล์งานที่จะทำการเปิดหาเป็น SDR Files (*.SDR) ดัง ตัวอย่างในรูปจากนั้นกด OK 

37 จะปรากฏกล่องคำสั่ง Import Files ขึ้นมาให้ ทำการหาข้อมูลที่ จะเปิดงานจากนั้นตรง File of type ให้ เปลี่ยนเป็น All Files แล้ว ทำการ Click ไปที่ไฟล์งานจากนั้นกด Open 

38 จะปรากฏไฟล์งานขึ้นมาโดยจะมี 2 ส่วน ด้วยกันคือ ส่วนที่เป็น ข้อมูลดิบและส่วนที่เป็นค่าพิกัด

39 จากนั้นทำการใส่ค่า Az ที่ Back sight โดย คลิ๊กซ้ายของจุดเริ่ม หลังจากนั้นเลือก Insert Record

40 ทำการเลือก BKB ใส่ชื่อจุด BS ใส่ชื่อจุดตั้ง กล้อง ใส่ค่า Az จากจุดตั้ง กล้องไป BS ในที่นี้ สมมุติ 184.3013 ใส่ค่ามุมที่ SET ไปที่จุด BS ตอนแรกในที่นี้เป็น 0 ขั้นตอนในการเปลี่ยนค่านั้นต้องกด Enter ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน เมื่อเปลี่ยนค่าทุกจุดดังรูปเสร็จแล้วให้ กด Insert 

41 จะเห็นว่าเมื่อใส่ค่า Az เข้าไปค่าพิกัดจะ เปลี่ยนไปแต่ค่าพิกัดที่ได้ในตอนนี้เป็น ค่าที่ได้สมมุติขึ้นมา ในกรณีที่มีค่าพิกัด ที่ปรับแก้มาแล้วเราสามารถใส่ลงไปได้ เลย

42 ในที่นี้สมมุติขึ้นมา N 1000, E 1000, Z 10 เมื่อ ใส่ค่าพิกัดเสร็จ หมดทุกจุดจากนั้นให้กด Ctrl+G เพื่อทำ การคำนวณค่าใหม่

43 จากนั้นโปรแกรมจะทำการคำนวณค่า พิกัดของแต่ละจุดออกมาให้ ขั้นตอนต่อไปเป็นการนำค่าพิกัดไปใช้ กับโปรแกรม Autocad

44 ขั้นตอนต่อไปให้เลือกไปที่ File Export

45 ทำการเลือกที่ Reduced Corrd หลังจากนั้นที่ Export Conversion ให้เลือกดังรูปโดยรูปแบบที่จะนำออกนั้นเป็น แบบ Point, N, E, Z,Code จากนั้นกด OK 

46 ทำการเลือกที่อยู่ที่จะบันทึกไฟล์ จากนั้น ใส่ชื่อไฟล์และกด Save จากนั้นก็เข้าไปเปิดไฟล์ในโปรแกรม Autocad 


ดาวน์โหลด ppt การเก็บรายละเอียด แบบมุมและระยะ (REC) SOKKIA Total Stations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google