งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทาง พื้นดิน 8 ส่วนสำรวจทำแผนที่ ภาคพื้นดิน ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทาง พื้นดิน 8 ส่วนสำรวจทำแผนที่ ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและ ธรณีวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทาง พื้นดิน 8 ส่วนสำรวจทำแผนที่ ภาคพื้นดิน ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทาง พื้นดิน 8 ส่วนสำรวจทำแผนที่ ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและ ธรณีวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทาง พื้นดิน 8 ส่วนสำรวจทำแผนที่ ภาคพื้นดิน ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทาง พื้นดิน 8 ส่วนสำรวจทำแผนที่ ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและ ธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ ๗

2 ที่ตั้งสำนักงาน ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 905 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด นคราชสีมา โทรศัพท์ / โทรสาร 0 4435 4148

3 นายวุฒิชัย จันทร์เจริญ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 8 โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ นายวรการ ไพเราะ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญ งาน นายเกรียงไกร อวิรุทธไพบูลย์ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญ งาน นายสัญชัย โภคทรัพย์ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญ งาน นายจักรกฤษณ์ วิมลสิทธิ์ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญ งาน นายนที เหงกระโทก ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน นายธิษณะ เสรีคชหิรัญ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน นางเพ็ญแข จักรสันเทียะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ งานข้าราชการ

4 นายวุฒิชัย จันทร์เจริญ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 8 โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ นางณัฏฐสุมญชุ์ วงค์นภากุล ตำแหน่ง พนักงานการเงินและการ บัญชี ส.3 ( ยืมตัวมาจาก สชป.8) นางวิภาดา หอมอ้ม ตำแหน่ง ช่างเขียน ช.3ลูกจ้างประจำ

5 ตำแหน่ง นายช่างสำรวจจำนวน 2 คน เนื่องจากปัจจุบันมีนายช่างสำรวจชำนาญงานที่ปฏิบัติงานสนามจำนวน 4 คน ดังนั้นจึงต้องการเติมเต็มอัตรากำลังคนให้ครบ 6 คน เพื่อแบ่งการ ปฏิบัติงานสนามเป็น 2 ทีม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการจำนวน 1 คน เนื่องจากปัจจุบันมีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเพียง 1 คน ดังนั้นจึง ต้องการคนที่จะมาศึกษา และสืบทอดงานด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ ต่อไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจำนวน 1 คน เนื่องจากต้องการคนมาช่วยงานด้านคอมพิวเตอร์ และบันทึกข้อมูล อื่นๆ ที่ต้องการขอรับ การสนับสนุน อัตรากำลังคนที่ต้องการ เพิ่มเติม / เหตุผล ต้องการของบบริหารเพิ่มเติม เนื่องจากไม่เพียงพอต่อ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการบริหารงาน


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทาง พื้นดิน 8 ส่วนสำรวจทำแผนที่ ภาคพื้นดิน ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทาง พื้นดิน 8 ส่วนสำรวจทำแผนที่ ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและ ธรณีวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google