งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 8 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ ๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 8 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ ๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 8 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ ๗

2 ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 905 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา โทรศัพท์/โทรสาร 0 4435 4148

3 โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
นายวุฒิชัย จันทร์เจริญ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 8 ข้าราชการ นายวรการ ไพเราะ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน นายเกรียงไกร อวิรุทธไพบูลย์ นายสัญชัย โภคทรัพย์ นายจักรกฤษณ์ วิมลสิทธิ์ นายนที เหงกระโทก ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน นายธิษณะ เสรีคชหิรัญ นางเพ็ญแข จักรสันเทียะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

4 โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
นายวุฒิชัย จันทร์เจริญ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 8 ลูกจ้างประจำ นางณัฏฐสุมญชุ์ วงค์นภากุล ตำแหน่ง พนักงานการเงินและการบัญชี ส.3 (ยืมตัวมาจาก สชป.8) นางวิภาดา หอมอ้ม ตำแหน่ง ช่างเขียน ช.3

5 อัตรากำลังคนที่ต้องการเพิ่มเติม/เหตุผล
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ จำนวน 2 คน เนื่องจากปัจจุบันมีนายช่างสำรวจชำนาญงานที่ปฏิบัติงานสนามจำนวน 4 คน ดังนั้นจึงต้องการเติมเต็มอัตรากำลังคนให้ครบ 6 คน เพื่อแบ่งการปฏิบัติงานสนามเป็น 2 ทีม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 คน เนื่องจากปัจจุบันมีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเพียง 1 คน ดังนั้นจึงต้องการคนที่จะมาศึกษา และสืบทอดงานด้านธุรการ การเงิน และพัสดุต่อไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 คน เนื่องจากต้องการคนมาช่วยงานด้านคอมพิวเตอร์ และบันทึกข้อมูล อื่นๆ ที่ต้องการขอรับการสนับสนุน ต้องการของบบริหารเพิ่มเติม เนื่องจากไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการบริหารงาน


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 8 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ ๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google