งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ จัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลงานรังวัดเพื่อการชลประทานและแผนที่บัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดิน (ร.ว. 43 ก.) เหตุผลความจำเป็น การก่อสร้างโครงการชลประทานมีการจ่ายเงินค่าชดเชย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ จัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลงานรังวัดเพื่อการชลประทานและแผนที่บัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดิน (ร.ว. 43 ก.) เหตุผลความจำเป็น การก่อสร้างโครงการชลประทานมีการจ่ายเงินค่าชดเชย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ จัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลงานรังวัดเพื่อการชลประทานและแผนที่บัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดิน (ร.ว. 43 ก.) เหตุผลความจำเป็น การก่อสร้างโครงการชลประทานมีการจ่ายเงินค่าชดเชย หรือค่าทดแทนที่ดิน แผนที่ที่ใช้ประกอบการจ่ายเงินคือ แผนที่บัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดิน (ร.ว. 43 ก.) การรังวัดที่ดินดำเนินการโดยช่างรังวัดกรมที่ดิน ภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินและกรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2542

2 เหตุผลความจำเป็น(ต่อ)
กรมที่ดินจะสร้างแผนที่บัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดิน (ร.ว. 43 ก.) เป็นกระดาษบาง โดยเก็บต้นฉบับไว้ และส่งคู่ฉบับให้กรมชลประทานเก็บไว้เป็นหลักฐาน จัดเก็บไว้ที่ฝ่ายประสานงานรังวัดที่ดิน ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ปัจจุบันแผนที่ ร.ว. 43 ก. ของโครงการต่างๆทั่วประเทศมีประมาณ 250,000 แผ่น (ข้อมูลจากกรมที่ดิน) ตามบันทึกข้อตกลงต้องมีการถ่ายสำเนา(กระดาษ)ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ชุด

3 เหตุผลความจำเป็น(ต่อ)
การจัดเก็บกระดาษบาง (แผนที่ ร.ว. 43 ก.) พับใส่แฟ้ม และเก็บไว้ที่ชั้นจัดเก็บ

4 เหตุผลความจำเป็น(ต่อ)
แผนที่เก่าและชำรุด มีรอยพับ และส่วนใหญ่จะชำรุดบริเวณรอยพับ การค้นหายุ่งยากและใช้เวลานาน

5 เหตุผลความจำเป็น(ต่อ)
ปัจจุบันที่ดินมีราคาแพง เกิดการรุกล้ำเขตชลประทาน มีข้อพิพาทต่างๆมากขึ้น

6 เหตุผลความจำเป็น(ต่อ)
แผนที่ ร.ว. 43 ก. เป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง สำนักสำรวจฯ มีระบบสืบค้นแผนที่สำรวจกันเขต และระบบสืบค้นแผนที่ภาคพื้นดินแล้ว ระบบเดิมไม่สามารถรองรับข้อมูลแผนที่จำนวนมากเพิ่มเติมได้ ระบบบริหารจัดการฯ เป็นการบูรณาการข้อมูลแผนที่ของสำนักสำรวจฯ

7 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดเก็บแผนที่ ร.ว. 43 ก ซึ่งอยู่ในรูปแบบกระดาษเป็นดิจิตอลไฟล์ และนำมาสร้างระบบฐานข้อมูล(data base) เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการค้นหา และทำสำเนาแผนที่ รว.43 ก ให้แก่สำนัก กอง โครงการ เพื่อทำให้ผู้ใช้น้ำชลประทานและชุมชนใกล้เคียงมีความพึงพอใจ

8 ประโยชน์ที่ได้รับ เพิ่มประสิทธิภาพการด้านการค้นหา ทำสำเนา จัดเก็บแผนที่ รว. 43 ก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับสำเนาแผนที่ โดยสะดวก รวดเร็ว สามารถนำแผนที่ไปดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน สนองตอบต่อยุทธศาสตร์การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน   ผู้ใช้น้ำชลประทานและชุมชนใกล้เคียงมีความพึงพอใจ

9 สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
กระบวนการประกาศทางน้ำและการอนุญาตใช้น้ำชลประทานมีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์เครื่องมือ ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผู้ใช้น้ำชลประทานและชุมชนใกล้เคียงมีความพึงพอใจ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ จัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลงานรังวัดเพื่อการชลประทานและแผนที่บัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดิน (ร.ว. 43 ก.) เหตุผลความจำเป็น การก่อสร้างโครงการชลประทานมีการจ่ายเงินค่าชดเชย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google