งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เหตุผลความจำเป็น  การก่อสร้างโครงการชลประทานมีการ จ่ายเงินค่าชดเชย หรือค่าทดแทนที่ดิน  แผนที่ที่ใช้ประกอบการจ่ายเงินคือ แผนที่ บัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เหตุผลความจำเป็น  การก่อสร้างโครงการชลประทานมีการ จ่ายเงินค่าชดเชย หรือค่าทดแทนที่ดิน  แผนที่ที่ใช้ประกอบการจ่ายเงินคือ แผนที่ บัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เหตุผลความจำเป็น  การก่อสร้างโครงการชลประทานมีการ จ่ายเงินค่าชดเชย หรือค่าทดแทนที่ดิน  แผนที่ที่ใช้ประกอบการจ่ายเงินคือ แผนที่ บัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดิน ( ร. ว. 43 ก.)  การรังวัดที่ดินดำเนินการโดยช่างรังวัด กรมที่ดิน ภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่าง กรมที่ดินและกรมชลประทาน ปี พ. ศ. 2542

2  กรมที่ดินจะสร้างแผนที่บัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดิน ( ร. ว. 43 ก.) เป็นกระดาษบาง โดยเก็บต้นฉบับ ไว้ และส่งคู่ฉบับให้กรมชลประทานเก็บไว้เป็น หลักฐาน  จัดเก็บไว้ที่ฝ่ายประสานงานรังวัดที่ดิน ส่วน สำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด สำนักสำรวจ ด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา  ปัจจุบันแผนที่ ร. ว. 43 ก. ของโครงการต่างๆทั่ว ประเทศมีประมาณ 250,000 แผ่น ( ข้อมูลจาก กรมที่ดิน )  ตามบันทึกข้อตกลงต้องมีการถ่ายสำเนา ( กระดาษ ) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ชุด

3  การจัดเก็บกระดาษบาง ( แผนที่ ร. ว. 43 ก.) พับ ใส่แฟ้ม และเก็บไว้ที่ชั้นจัดเก็บ

4  แผนที่เก่าและชำรุด  มีรอยพับ และส่วนใหญ่จะชำรุดบริเวณรอยพับ  การค้นหายุ่งยากและใช้เวลานาน

5 ปัจจุบันที่ดินมีราคาแพง เกิดการรุกล้ำ เขตชลประทาน มีข้อพิพาทต่างๆมากขึ้น

6  แผนที่ ร. ว. 43 ก. เป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญใน การพิสูจน์ข้อเท็จจริง  สำนักสำรวจฯ มีระบบสืบค้นแผนที่สำรวจกันเขต และระบบสืบค้นแผนที่ภาคพื้นดินแล้ว  ระบบเดิมไม่สามารถรองรับข้อมูลแผนที่จำนวน มากเพิ่มเติมได้  ระบบบริหารจัดการฯ เป็นการบูรณาการข้อมูล แผนที่ของสำนักสำรวจฯ

7 1. เพื่อจัดเก็บแผนที่ ร. ว. 43 ก ซึ่งอยู่ใน รูปแบบกระดาษเป็นดิจิตอลไฟล์ และ นำมาสร้างระบบฐานข้อมูล (data base) 2. เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการค้นหา และทำสำเนาแผนที่ รว.43 ก ให้แก่สำนัก กอง โครงการ 3. เพื่อทำให้ผู้ใช้น้ำชลประทานและชุมชน ใกล้เคียงมีความพึงพอใจ

8 1. เพิ่มประสิทธิภาพการด้านการค้นหา ทำสำเนา จัดเก็บแผนที่ รว. 43 ก 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับสำเนาแผนที่ โดยสะดวก รวดเร็ว สามารถนำแผนที่ไป ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไป ตามแผนงาน สนองตอบต่อยุทธศาสตร์การ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 4. ผู้ใช้น้ำชลประทานและชุมชนใกล้เคียงมีความ พึงพอใจ

9 1. กระบวนการประกาศทางน้ำและการ อนุญาตใช้น้ำชลประทานมีประสิทธิภาพ 2. มีอุปกรณ์เครื่องมือ ระบบฐานข้อมูลและ เทคโนโลยีที่เหมาะสม 3. ผู้ใช้น้ำชลประทานและชุมชนใกล้เคียงมี ความพึงพอใจ


ดาวน์โหลด ppt เหตุผลความจำเป็น  การก่อสร้างโครงการชลประทานมีการ จ่ายเงินค่าชดเชย หรือค่าทดแทนที่ดิน  แผนที่ที่ใช้ประกอบการจ่ายเงินคือ แผนที่ บัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google