งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาสุขภาพจิต และ ฆ่าตัวตายจังหวัด เชียงราย พจนารถ กรึงไกร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 23 กันยายน 53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาสุขภาพจิต และ ฆ่าตัวตายจังหวัด เชียงราย พจนารถ กรึงไกร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 23 กันยายน 53."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาสุขภาพจิต และ ฆ่าตัวตายจังหวัด เชียงราย พจนารถ กรึงไกร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 23 กันยายน 53

2 สุขภาพจิต : เป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินชีวิตประจำวัน ของผู้คน ย่อมมีผลต่อ สุขภาพจิตทั้งนั้น ( กรมสุขภาพจิต,2539)

3 สุขลดลง, เครียดเพิ่มขึ้น illness รักษาไม่ต่อเนื่อง, ขาดยา, อาการกำเริบ NORMAL - พัฒนาการ + เชาว์ปัญญา ลดลง - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลดลง - คิด / วิเคราะห์ / แก้ปัญหา ลดลง - เพศ 1) มี เพศสัมพันธ์ครั้งแรก 2) ทำแท้ง เพิ่มขึ้น - อยากรู้อยากลองสิ่ง เสพติด - เครียดจัด ทำร้าย ตัวเอง ฆ่าตัวตาย - ใช้แอลกอฮอล์, สารเสพ ติด เพิ่มขึ้น - หย่าร้าง เพิ่มขึ้น - ครอบครัวอบอุ่น ลดลง - ปริมาณ ผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้น - คุณภาพ ถูกทอดทิ้ง เพิ่มขึ้น risk

4 โรคทางจิตเวชที่รับบริการโรคทางจิตเวชที่รับบริการ

5 ปริมาณการเข้ารับบริการทางจิตเวช รายอำเภอ ปริมาณการเข้ารับบริการทางจิตเวช รายอำเภอ

6 ปี พญาเม็งราย เวียงชัย แม่สาย เชียงของ แม่จัน เวียงป่าเป้า แม่สรวย แม่ฟ้าหลวง เทิง เวียงแก่น เชียงแสน ขุนตาล เวียงเชียงรุ้ง พาน เมือง แม่ลาว ดอยหลวง ป่าแดด7.6 ความรุนแรงของปัญหาการฆ่าตัวตาย < > 13.5 เกณฑ์กำหนดไม่เกินอัตรา 6.3 ต่อแสน

7 พยายามฆ่า ตัวตาย ฆ่าตัวตาย สำเร็จ แนวโน้มของสถานการณ์ปัญหาแนวโน้มของสถานการณ์ปัญหา 12.47

8 ปี พญาเม็งราย เวียงชัย แม่สาย เชียงของ แม่จัน เวียงป่าเป้า แม่สรวย แม่ฟ้าหลวง เทิง เวียงแก่น เชียงแสน ขุนตาล เวียงเชียงรุ้ง พาน เมือง แม่ลาว ดอยหลวง ป่าแดด7.6 ความรุนแรงของปัญหาการฆ่าตัวตาย < > 13.5 เกณฑ์กำหนดไม่เกินอัตรา 6.3 ต่อแสน

9 อัตราฆ่าตัวตายรายอำเภอ ปี 52-53(10 ด )

10 ปี 52-53(10 ด ) ช่วงอายุที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ ปี 52-53(10 ด )

11 เพศที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ ปี 53(10 ด )

12 การ ส่งเสริม การ ป้องกัน

13 Individual Environment SOCIAL สิ่งแวด ล้อม ค่านิยม เศรษฐ กิจ การเมื อง พฤติกรร มสุขภาพ Health care system

14


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาสุขภาพจิต และ ฆ่าตัวตายจังหวัด เชียงราย พจนารถ กรึงไกร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 23 กันยายน 53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google