งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

28/09/57 งานรังวัดและออกหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง จัดทำแผนงานรังวัด ประชุมประจำปีกรม ชลประทานและกรมที่ดิน ประสานงานรังวัด จัดเก็บผลงาน ( รว. 43 ก ) บริการแผนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "28/09/57 งานรังวัดและออกหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง จัดทำแผนงานรังวัด ประชุมประจำปีกรม ชลประทานและกรมที่ดิน ประสานงานรังวัด จัดเก็บผลงาน ( รว. 43 ก ) บริการแผนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 28/09/57 งานรังวัดและออกหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง จัดทำแผนงานรังวัด ประชุมประจำปีกรม ชลประทานและกรมที่ดิน ประสานงานรังวัด จัดเก็บผลงาน ( รว. 43 ก ) บริการแผนที่ รว. 43 ก ประชุมประจำเดือนที่กรม ที่ดิน ( ติดตามงานและแก้ปัญหา งานรังวัด ) ฝ่ายประสานงานรังวัด

2 ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 60 มาตรา 77 มาตรา 77 ทวิ

3 ที่ดินเพื่อกิจการ ชลประทาน จัดหาที่ดิน การรังวัดเพื่อ การชลประทาน จ่าย ค่าชดเชย แผนที่ ร. ว.43 ก. ที่ดิน เพื่อกิจการ ชลประทาน

4 แผนที่ รว. 43 ก โครงการฝายราศี ไศล จ. ศรีสะเกษ

5

6 เสนอขออนุมัติเครื่องกราดแผนที่ ขนาด A0 แผนที่ รว. 43 ก กระดาษบางสีน้ำตาล เข้าเครื่อง Scanner จัดเก็บในระบบ ดิจิตอล เป้าหมาย แผนที่เดิม 300,000 แผ่น + แผน ที่ใหม่ 2,000 แผ่น / ปี


ดาวน์โหลด ppt 28/09/57 งานรังวัดและออกหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง จัดทำแผนงานรังวัด ประชุมประจำปีกรม ชลประทานและกรมที่ดิน ประสานงานรังวัด จัดเก็บผลงาน ( รว. 43 ก ) บริการแผนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google