งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายประสานงานรังวัด งานรังวัดและออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายประสานงานรังวัด งานรังวัดและออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายประสานงานรังวัด งานรังวัดและออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
จัดทำแผนงานรังวัด ประชุมประจำปีกรมชลประทานและกรมที่ดิน ประสานงานรังวัด จัดเก็บผลงาน (รว. 43 ก) บริการแผนที่ รว. 43 ก ประชุมประจำเดือนที่กรมที่ดิน (ติดตามงานและแก้ปัญหางานรังวัด) 04/04/60

2 ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 60 มาตรา 77 มาตรา 77 ทวิ

3 ที่ดินเพื่อกิจการชลประทาน
การรังวัดเพื่อ การชลประทาน แผนที่ ร.ว.43 ก. ที่ดิน เพื่อกิจการ ชลประทาน จ่าย ค่าชดเชย จัดหาที่ดิน

4 แผนที่ รว. 43 ก โครงการฝายราศีไศล จ. ศรีสะเกษ
แผนที่ รว. 43 ก โครงการฝายราศีไศล จ. ศรีสะเกษ

5

6 เสนอขออนุมัติเครื่องกราดแผนที่ ขนาด A0
แผนที่ รว. 43 ก กระดาษบางสีน้ำตาล เป้าหมาย แผนที่เดิม 300,000 แผ่น + แผนที่ใหม่ 2,000 แผ่น/ปี เข้าเครื่อง Scanner จัดเก็บในระบบดิจิตอล


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายประสานงานรังวัด งานรังวัดและออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google