งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ดุลพินิจในการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ดุลพินิจในการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ดุลพินิจในการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2 ชุด ความคิด ดุลพินิจ = อำนาจ (Discretionary Power) ดุลพินิจ = สิ่งจำเป็น (Necessary) ดุลพินิจ = ทางเลือก (Decide) ดุลพินิจ = สิ่งชั่วร้าย (Devil) ดุลพินิจ = สิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ (Tutel) “ ดุลพินิจ ” คืออะไร

3 ท่ามกลางทางเลือก หลาย ๆ ทาง จงเลือกเอาทางที่ชั่ว ร้ายน้อยที่สุด

4 ดุลพินิจ = สิ่งชั่ว ร้าย ที่จำเป็น

5 ความจำเป็นที่ต้องมี ดุลพินิจ - กฎ ไม่อาจกำหนดรายละเอียดได้ทุกกรณี - การตัดสินใจ มีพลวัตร ทั้งรุก (Active) และ รับ (Passive) - วิจารณญาณ ต้องมีบริบทของข้อเท็จจริง และพฤติการณ์เฉพาะเรื่อง - ความคิดริเริ่มไม่อาจสะดุด หยุดยั้ง - การอำนวยความเป็นธรรมเฉพาะกรณี

6 อำนาจ ดุลพินิจ กฎหมายให้อำนาจฝ่ายปกครองในการ ตัดสินใจอย่างอิสระ เลือกกระทำการ – ไม่เลือกกระทำการ เลือกบนทางเลือกหลายทาง ดุลพินิจเสรีภาพในการ ตัดสินใจ

7 กฎหมายกำหนดเงื่อนไขบังคับมาก = ดุลพินิจน้อย กฎหมายกำหนดเงื่อนไขบังคับน้อย = ดุลพินิจมาก

8 อำนาจ ผูกพัน กฎหมายกำหนดให้ทำ กฎหมายไม่ให้เสรีภาพในการ ตัดสินใจ กฎหมายกำหนดเงื่อนไข ข้อเท็จจริงไว้ครบถ้วน

9 ขั้นตอนการใช้ ดุลพินิจ ๑. ข้อเท็จจริงต้องเพียงพอที่จะวินิจฉัย ( คิดเองไม่ได้ ) ๒. ข้อกฎหมายต้องตรงตามที่บัญญัติ - ข้อเท็จจริงที่กฎหมายระบุ - ต้องแยกข้อเท็จจริงสำคัญ, ข้อเท็จจริงรายละเอียด - ปรับบทกับข้อเท็จจริง ๓. ตัดสินใจ

10 ดุลพินิจที่ชอบ : ดุลพินิจที่ผิดพลาด - มีอำนาจแล้วต้องใช้ - ใช้อย่างอิสระ - ครบถ้วนตามขั้นตอน - ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ - ไม่เกินขอบอำนาจ - คำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ของ ผู้อยู่ในบังคับ - ไม่ฝ่าฝืนระเบียบที่วางไว้ เอง - มีเหตุผลเพียงพอ - ไม่ขัดหลักกฎหมายทั่วไป

11 แนวทางในการควบคุมการใช้ดุลพินิจ 1. หลักแห่งความเหมาะสม 2. หลักแห่งความจำเป็น 3. หลักแห่งความได้สัดส่วน


ดาวน์โหลด ppt การใช้ดุลพินิจในการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google