งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
สุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2 “ดุลพินิจ” คืออะไร ชุดความคิด ดุลพินิจ = อำนาจ (Discretionary Power)
ดุลพินิจ = สิ่งจำเป็น (Necessary) ดุลพินิจ = ทางเลือก (Decide) ดุลพินิจ = สิ่งชั่วร้าย (Devil) ดุลพินิจ = สิ่งที่ต้องตรวจสอบ (Tutel)

3 ท่ามกลางทางเลือกหลาย ๆ ทาง จงเลือกเอาทางที่ชั่วร้ายน้อยที่สุด

4 ดุลพินิจ = สิ่งชั่วร้าย ที่จำเป็น
ดุลพินิจ = สิ่งชั่วร้าย ที่จำเป็น

5 ความจำเป็นที่ต้องมีดุลพินิจ
- กฎ ไม่อาจกำหนดรายละเอียดได้ทุกกรณี - การตัดสินใจ มีพลวัตร ทั้งรุก (Active) และรับ (Passive) - วิจารณญาณ ต้องมีบริบทของข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เฉพาะเรื่อง - ความคิดริเริ่มไม่อาจสะดุด หยุดยั้ง - การอำนวยความเป็นธรรมเฉพาะกรณี

6 อำนาจดุลพินิจ กฎหมายให้อำนาจฝ่ายปกครองในการตัดสินใจอย่างอิสระ
เลือกกระทำการ – ไม่เลือกกระทำการ เลือกบนทางเลือกหลายทาง ดุลพินิจ เสรีภาพในการตัดสินใจ

7 กฎหมายกำหนดเงื่อนไขบังคับมาก = ดุลพินิจน้อย
กฎหมายกำหนดเงื่อนไขบังคับน้อย = ดุลพินิจมาก

8 อำนาจผูกพัน กฎหมายกำหนดให้ทำ กฎหมายไม่ให้เสรีภาพในการตัดสินใจ
กฎหมายกำหนดเงื่อนไขข้อเท็จจริงไว้ครบถ้วน

9 ขั้นตอนการใช้ดุลพินิจ
๑. ข้อเท็จจริงต้องเพียงพอที่จะวินิจฉัย (คิดเองไม่ได้) ๒. ข้อกฎหมายต้องตรงตามที่บัญญัติ - ข้อเท็จจริงที่กฎหมายระบุ - ต้องแยกข้อเท็จจริงสำคัญ , ข้อเท็จจริงรายละเอียด - ปรับบทกับข้อเท็จจริง ๓. ตัดสินใจ

10 ดุลพินิจที่ชอบ : ดุลพินิจที่ผิดพลาด
- มีอำนาจแล้วต้องใช้ - ใช้อย่างอิสระ - ครบถ้วนตามขั้นตอน - ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ - ไม่เกินขอบอำนาจ - คำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ของผู้อยู่ในบังคับ - ไม่ฝ่าฝืนระเบียบที่วางไว้เอง - มีเหตุผลเพียงพอ - ไม่ขัดหลักกฎหมายทั่วไป

11 แนวทางในการควบคุม การใช้ดุลพินิจ หลักแห่งความเหมาะสม
หลักแห่งความจำเป็น หลักแห่งความได้สัดส่วน


ดาวน์โหลด ppt การใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google