งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อสอบด้วยวิธี แมนเทล - แฮนส์เซล (Mantel-Heanszel Produrc) อมลณัฐ อุบลรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อสอบด้วยวิธี แมนเทล - แฮนส์เซล (Mantel-Heanszel Produrc) อมลณัฐ อุบลรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อสอบด้วยวิธี แมนเทล - แฮนส์เซล (Mantel-Heanszel Produrc) อมลณัฐ อุบลรัตน์

2 วิธีแมนเทล - แฮลส์ เซล เป็นเทคนิคที่แมนเทล - แฮนส์ เซลได้เสนอขึ้นใช้ตั้งแต่ ปี 1959 แต่ฮอลแลนด์และเทเยอร์ (Holland and Thayer) นำเสนอมาเพื่อใช้การตรวจสอบ ความลำเอียงของข้อสอบในปี 1988 และในปีนั้นก็ได้มีการ ตรวจสอบความลำเอียงของ ข้อสอบด้วยวิธีแมนเทล - แฮนส์ เซล หรือเรียกย่อ ๆ ว่า MH

3 มีความคล้ายคลึงกับวิธีไคส แควร์ที่เสนอโดย ชูเนแมน เป็นการเปรียบเทียบผลการ ตอบข้อสอบของกลุ่มผู้สอบ 2 กลุ่ม เสียประโยชน์จากข้อสอบ ในกรณีที่ข้อสอบมีความลำเอียง โดยมีการตรวจสอบทุก ๆ ระดับ คะแนนรวมจากการสอบข้อสอบ วิธีแมนเทล - แฮลส์เซล

4 วิธีการในการ ตรวจสอบ แทนจำนวนผู้สอบในกลุ่มอ้างอิงที่ มีคะแนนรวมในช่อง คะแนน j แทนจำนวนผู้สอบในกลุ่ม เปรียบเทียบที่มีคะแนนรวมในช่อง คะแนน j เป็นจำนวนผู้สอบ รวมทั้ง 2 กลุ่มที่ได้คะแนนรวม จากการสอบข้อสอบ ที่ I

5 ตารางสองทางแสดงผลการ ตอบ ถูก (1) และผิด (2) คะแนนที่ได้จากข้อสอบที่ต้องการตรวจสอบ กลุ่ม รวม 01 N Rj N Fj BjDjBjDj AjCjAjCj กลุ่มอ้างอิง (R) กลุ่มเปรียบเทียบ (F) รวม

6 หลักการวิเคราะห์ นำตารางมาคำนวณค่า ความน่าจะเป็น ในรูปของค่า สัดส่วนการตอบถูกผิด ระหว่าง กลุ่มโดย กำหนด ให้เป็นค่า

7 แทนจำนวนผู้ตอบผิดในกลุ่ม 1 ที่ระดับคะแนน j แทนจำนวนผู้ตอบถูกในกลุ่ม 2 ที่ระดับคะแนน j แทนจำนวนผู้ตอบถูกในกลุ่ม 1 ที่ระดับคะแนน j สูตรในการ คำนวณ

8 แทนจำนวนผู้ตอบผิดในกลุ่ม 2 ที่ระดับคะแนน j แทนจำนวนผู้ตอบข้อสอบ ทั้งหมด ที่ระดับคะแนน j สูตรในการ คำนวณ

9 เกณฑ์พิจารณาความ ลำเอียง ข้อสอบไม่มีความ ลำเอียง ข้อสอบลำเอียง เข้าข้าง กลุ่ม เปรียบเทียบ ข้อสอบลำเอียง เข้าข้าง กลุ่ม อ้างอิง

10 การทดสอบนัยสำคัญของ ค่าสถิติไคสแควร์  ที่คำนวณได้ว่าแตกต่างจาก 1 อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 หรือไม่  ที่ระดับชั้นความเป็นอิสระ เท่ากับ 1

11 สูตรในการคำนวณ เมื่อ

12 สมมติฐาน สำหรับทุกชั้นคะแนน j,

13 MH DIF  Education Testing Service’s ได้ เสนอให้แปลงค่า ให้ เป็นคะแนนมาตรฐานในรูป เดลต้าที่มีค่าเฉลี่ยเป็น 0 เรียกค่าที่แปลงนี้ว่า MH DIF

14 สมการ MH DIF

15 เกณฑ์การพิจารณาค่า ของ  ค่า ไม่แตกต่างจาก 0 แสดงว่าข้อสอบนั้น ไม่ ลำเอียง  ค่า แตกต่างจาก 0 มีค่า เป็นบวก (Positive) แสดงว่า ข้อสอบลำเอียงโดยเข้าข้างกลุ่ม เปรียบเทียบ  ค่า แตกต่างจาก 0 มีค่า เป็น (Negative) แสดงว่าข้อสอบ ลำเอียงโดยเข้าข้างกลุ่มอ้างอิง

16


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อสอบด้วยวิธี แมนเทล - แฮนส์เซล (Mantel-Heanszel Produrc) อมลณัฐ อุบลรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google