งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรธ.สัญจร ครั้งที่ ๑ (ภาคเหนือ พื้นที่ สชป.๒) สรธ.สัญจร ครั้งที่ ๑ (ภาคเหนือ พื้นที่ สชป.๒) วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเอเชีย ลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรธ.สัญจร ครั้งที่ ๑ (ภาคเหนือ พื้นที่ สชป.๒) สรธ.สัญจร ครั้งที่ ๑ (ภาคเหนือ พื้นที่ สชป.๒) วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเอเชีย ลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรธ.สัญจร ครั้งที่ ๑ (ภาคเหนือ พื้นที่ สชป.๒) สรธ.สัญจร ครั้งที่ ๑ (ภาคเหนือ พื้นที่ สชป.๒) วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเอเชีย ลำปาง โฮเต็ล ถนนบุญวาทย์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

2 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธาน (ผส.รธ.) แจ้งให้ทราบ ๑.วัตถุประสงค์ในการจัด สรธ.สัญจร ๒.การจัดทำยุทธศาตร์ของ สรธ. ๓.การปรับโครงสร้าง สรธ. ๔.การทำ SWOT องค์กร

3 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง เพื่อพิจารณา การรับฟังข้อมูล ข้อเสนอแนะของพื้นที่และการ นำเสนอผลงานประจำปี ๒๕๕๖

4 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

5 KM Knowledge Management การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่ง กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนา ให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึง ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์การมี ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด

6 องค์กร บรรลุเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ คนและ การทำงาน ประสิทธิผล องค์กร (บรรลุเป้าหมาย) เก่งขึ้น คน คิดเป็น ทำเป็น

7 เป้าหมายของ KM - เพื่อพัฒนางาน ให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ ยิ่งขึ้น - เพื่อพัฒนาคน คือ ผู้ปฏิบัติงาน - เพื่อพัฒนา “ฐานความรู้” ขององค์กรหรือ หน่วยงาน เป็นการเพิ่มพูนทุนความรู้หรือทุน ปัญญาขององค์กร ซึ่งจะช่วยทำให้องค์กรมี ศักยภาพในการ ฟันฝ่าความยากลำบากหรือ ความไม่แน่นอนในอนาคตได้ดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt สรธ.สัญจร ครั้งที่ ๑ (ภาคเหนือ พื้นที่ สชป.๒) สรธ.สัญจร ครั้งที่ ๑ (ภาคเหนือ พื้นที่ สชป.๒) วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเอเชีย ลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google