งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.guruonline.in.th e-Training
ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ e-Training โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สป.ศธ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สป.ศธ. และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 1-30 เม.ย. 2550 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ 3 1,952 24,060 26,012
สรุปจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 1-30 เม.ย ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ 3 สายงาน จำนวนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านที่ 3 ผ่าน 2 ใน 3 ผ่าน 1 คน หรือ ไม่ผ่าน รวม สายงานการสอน ครู 1,578 21,642 23,220 สายงานบริหาร ผอ.สถานศึกษา 192 1,465 1,657 รองผอ.สถานศึกษา 114 637 751 สายงานบริหารการศึกษา รอง ผอ.สพท. 3 33 36 สายงานการนิเทศการศึกษา ศึกษานิเทศก์ 65 283 348 1,952 24,060 26,012 รวมทั้งสิ้น

3 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและผลิตบทเรียนออนไลน์ตามหลักสูตรการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะบนระบบ GURU Online จำนวน 12 หน่วย ประกอบด้วย หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หน่วยที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการสอน หน่วยที่ 2 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หน่วยที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หน่วยที่ 1 การบริหารจัดการศึกษา หน่วยที่ 2 เทคนิคการบริหารจัดการ หน่วยที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา

4 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและผลิตบทเรียนออนไลน์ตามหลักสูตรการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะบนระบบ GURU Online จำนวน 12 หน่วย ประกอบด้วย หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หน่วยที่ 1 การบริหารจัดการศึกษา หน่วยที่ 2 เทคนิคการบริหารจัดการ หน่วยที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษา หลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หน่วยที่ 1 การนิเทศการศึกษา หน่วยที่ 2 เทคนิคการนิเทศการศึกษา หน่วยที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการนิเทศการศึกษา

5    กระบวนการอบรม สอบวัดความรู้ ประเมิน ฝึกอบรมแบบ e-Training
อบรมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ประเมิน ไม่ผ่าน ฝึกอบรมแบบ e-Training ผ่าน ปรับปรุงผลงาน ใบรับรองความรู้ความสามารถจาก GURU Online

6 สอบที่ศูนย์สอบ GURU Online
กระบวนการอบรม สอบวัดความรู้ อบรมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ประเมิน ไม่ผ่าน ฝึกอบรมแบบ e-Training เรียนที่บ้าน เรียนที่โรงเรียน เรียนที่ศูนย์พัฒนา ผ่าน ปรับปรุงผลงาน ใบรับรองความรู้ความสามารถจาก GURU Online

7 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
หน่วยที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร หน่วยที่ 2 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หน่วยที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 4 กิจกรรม ประถม มัธยม A1 100 A2 100 A3 100 B1 50 B2 50 B3 50

8 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 4 กิจกรรม
หน่วยที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรพื้นฐาน 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 4 กิจกรรม หลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

9 หน่วยที่ 2 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แนวคิด หลักการ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการสู่พหุปัญญา การใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การประเมินผลการเรียนรู้

10 หน่วยที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ความหมายและความสำคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การเขียนโครงร่างและรายงานผลการวิจัย


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google