งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาบทเรียน Online หลักสูตรพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ e-Training www.guruonline.in.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาบทเรียน Online หลักสูตรพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ e-Training www.guruonline.in.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาบทเรียน Online หลักสูตรพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ e-Training www.guruonline.in.th โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สป.ศธ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สป.ศธ. และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 สรุปจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 1-30 เม.ย. 2550 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ 3 สายงานจำนวนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านที่ 3 ผ่าน 2 ใน 3ผ่าน 1 คน หรือ ไม่ผ่าน รวม สายงานการสอน ครู1,57821,64223,220 สายงานบริหาร ผอ.สถานศึกษา1921,4651,657 รองผอ.สถานศึกษา114637751 สายงานบริหารการศึกษา รอง ผอ.สพท.33336 สายงานการนิเทศการศึกษา ศึกษานิเทศก์65283348 รวม 1,95224,06026,012 รวมทั้งสิ้น 26,012

3 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างและผลิตบทเรียนออนไลน์ตามหลักสูตรการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะบนระบบ GURU Online จำนวน 12 หน่วย ประกอบด้วย หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หน่วยที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการสอน หน่วยที่ 2 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หน่วยที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 การบริหารจัดการศึกษา หน่วยที่ 2 เทคนิคการบริหารจัดการ หน่วยที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

4 หน่วยที่ 1 การนิเทศการศึกษา หน่วยที่ 2 เทคนิคการนิเทศการศึกษา หน่วยที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการนิเทศการศึกษา วัตถุประสงค์ หน่วยที่ 1 การบริหารจัดการศึกษา หน่วยที่ 2 เทคนิคการบริหารจัดการ หน่วยที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษา หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 1.เพื่อสร้างและผลิตบทเรียนออนไลน์ตามหลักสูตรการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะบนระบบ GURU Online จำนวน 12 หน่วย ประกอบด้วย

5 กระบวนการอบรม สอบวัดความรู้ ฝึกอบรมแบบ e-Training ประเมิน ปรับปรุงผลงาน ผ่าน ไม่ผ่าน    อบรมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ใบรับรองความรู้ ความสามารถจาก GURU Online

6 กระบวนการอบรม สอบวัดความรู้ ฝึกอบรมแบบ e-Training ประเมิน ปรับปรุงผลงาน ผ่าน ไม่ผ่าน    อบรมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ใบรับรองความรู้ ความสามารถจาก GURU Online สอบที่ศูนย์สอบ GURU Online เรียนที่บ้าน เรียนที่โรงเรียน เรียนที่ศูนย์พัฒนา

7 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หน่วยที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักสูตร หน่วยที่ 2 การจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ หน่วยที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ A1 100 A2 100 A3 100 B1 50 B2 50 B3 50 8 กลุ่มสาระ 4 กิจกรรม ประถม มัธยม

8 หน่วยที่ 1 ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐานและการเขียนแผนการ จัดการเรียนรู้ หลักสูตรพื้นฐาน 2544 และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 4 กิจกรรม หลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

9 หน่วยที่ 2 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ แนวคิด หลักการ การจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ ความรู้ ด้วยตนเอง รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการสู่พหุปัญญา การใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การประเมินผลการเรียนรู้

10 หน่วยที่ 3 การวิจัยเพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ความหมายและความสำคัญของ การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ รูปแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ ขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ การเขียนโครงร่างและรายงาน ผลการวิจัย


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาบทเรียน Online หลักสูตรพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ e-Training www.guruonline.in.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google