งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจกันเขต เป็นการสำรวจเพื่อกำหนดตำแหน่งทางราบ เพื่อ ใช้กำหนดแนวเขตของรายละเอียดงานที่ใช้ ประโยชน์ทางด้านการชลประทาน สำหรับใช้ประกอบการจัดซื้อที่ดินของโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจกันเขต เป็นการสำรวจเพื่อกำหนดตำแหน่งทางราบ เพื่อ ใช้กำหนดแนวเขตของรายละเอียดงานที่ใช้ ประโยชน์ทางด้านการชลประทาน สำหรับใช้ประกอบการจัดซื้อที่ดินของโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจกันเขต เป็นการสำรวจเพื่อกำหนดตำแหน่งทางราบ เพื่อ ใช้กำหนดแนวเขตของรายละเอียดงานที่ใช้ ประโยชน์ทางด้านการชลประทาน สำหรับใช้ประกอบการจัดซื้อที่ดินของโครงการ ชลประทาน สำหรับใช้ในการระวังแนวเขตกันการบุกรุก

2 การสำรวจทำแผนที่กันเขต ชลประทาน แบ่งตามลักษณะงานดังนี้ 1.1 การสำรวจแผนที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ มาตรา ส่วน 1: 4,000 ปักเขตทุก 100 เมตรและทุกมุมหัก 1.2 การสำรวจแผนที่หัวงานหรือผังบริเวณอาคาร มาตราส่วน 1:1,000 หรือ 1:500 ปักเขตทุก 50 เมตร 1.3 การสำรวจแนวคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ คัน กั้นน้ำ และถนน มาตราส่วน 1:4,000 ปักเขตทุก 200 เมตร หรือ 50 เมตรในเขตชุมชน

3 การสำรวจกันเขตชลประทาน โดยใช้เครื่องมือสำรวจทั่วไป เช่น การสำรวจด้วย โซ่ (Chain Surveying) การสำรวจด้วยกล้อง Theodolite และเทปวัดระยะ การสำรวจด้วย กล้อง Total Station และวิธีการสำรวจแบบจลน์ ในทันที (Real Time Kinematic, RTK)

4 วัตถุประสงค์ในการทำแผนที่กันเขต โดยใช้กล้อง Total Station เพื่อเป็นการสำรวจที่ทันสมัยโดย สัมพันธ์กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้ มีการพัฒนามาสำหรับเก็บข้อมูลและ ประมวลผลข้อมูลจากกล้อง Total Station มาถ่ายทอดเป็นแผนที่ Digital File แล้วนำมาจัดเก็บแยกแฟ้มส์แต่ละ ภาคส่วน เพื่อสะดวกแก่การใช้งาน

5 การสำรวจทำแผนที่กันเขตโดยใช้กล้อง Total Station กล้อง Total Station เป็นกล้องสำรวจชนิด หนึ่ง สำหรับใช้วัดค่ามุม และค่าระยะ พร้อม โปรแกรมในการคำนวณหาค่าต่าง ๆ เบ็ดเสร็จอยู่ในกล้องตัวเดียวกัน ลักษณะ ของตัวเครื่องจะประกอบกันด้วยส่วนหลัก ๆ 2 ส่วน คือ เครื่องวัดระยะ Electronic Distance Meter (EDM) และกล้องวัดมุม Theodolite โดยใช้แกน กล้องโทรทัศน์ (Telescope) ร่วมกัน

6 แผนที่ดิจิทัล (Digital Map) คือแผนที่ประเภท หนึ่งซึ่งมีรูปแบบข้อมูล แผนที่อยู่ในรูปรหัสตัวเลข (Digital Form) โดย สามารถ จัดเก็บ รวบรวม บันทึก เปลี่ยนแปลง ประมวลผล นำเสนอและวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้ในลักษณะจุด (Point) เส้น (Line) รูปหลายเหลี่ยม (Polygon) และจุดภาพ (Pixel) แสดงผลบนจอภาพด้วยภาพสองมิติและโมเดล สามมิติ ย่อขยายได้ไม่จำกัดมาตราส่วน ความถูกต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ทำการสำรวจ

7 การสำรวจทำแผนที่กันเขตโดยใช้กล้อง Total Station เพื่อทำแผนที่ดิจิทัล ประเภทงานและ มาตราส่วนต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้กล้อง Total Station ปฏิบัติงานสำรวจทดแทนอุปกรณ์ประกอบหรือ เครื่องมือสำรวจอื่นๆ ซึ่งการเลือกใช้เครื่องมือ กล้อง Total Station ต้องคำนึงถึง สภาพภูมิ ประเทศ ประเภทของงานสำรวจจะทำให้การ ปฏิบัติงานสำรวจและผลิตแผนที่ระบบดิจิตอลมี ความความถูกต้อง รวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับ รายละเอียดการปฏิบัติงานโดยการใช้กล้อง Total Station ขอให้ศึกษาถึงคุณลักษณะการใช้งาน ของกล้องในแต่ละยี่ห้อ หรือแต่ละรุ่นซี่งมีการใช้ งานที่แตกต่างกัน

8 คุณลักษณะของกล้อง Total Station

9 ลักษณะการทำงานของกล้อง Total Station


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจกันเขต เป็นการสำรวจเพื่อกำหนดตำแหน่งทางราบ เพื่อ ใช้กำหนดแนวเขตของรายละเอียดงานที่ใช้ ประโยชน์ทางด้านการชลประทาน สำหรับใช้ประกอบการจัดซื้อที่ดินของโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google