งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ทรงคณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครอง การรับงานไปทําที่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ทรงคณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครอง การรับงานไปทําที่บ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ทรงคณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครอง การรับงานไปทําที่บ้าน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 มิถุนายน 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธาน ผู้อํานวยการสํานักคุ้มครอง แรงงาน ฝ่ายผู้จ้างงาน และฝ่ายผู้รับงานไป ทําที่บ้านฝ่ายละสองคน และนักวิชาการที่มี ความรู้เกี่ยวกับการรับงานไปทําที่บ้าน จํานวนสองคนเป็นกรรมการ โดยมี นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ สํานักคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและ เลขานุการ เพื่อทําหน้าที่สรรหาและ พิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  2. ให้อธิบดีประกาศให้องค์กรเอกชน เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําที่ บ้าน การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งให้เสนอชื่อ องค์กรละไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินหกคน ทั้งนี้ให้มีทั้งหญิงและชาย  3. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการ คัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําที่ บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  4. ให้อธิบดีตรวจสอบหลักเกณฑ์ของ องค์กรเอกชนผู้เสนอชื่อ และคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ได้รับ การเสนอชื่อ และประกาศรายชื่อองค์กร เอกชนและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อที่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนโดยเปิดเผยก่อนวันสรร หาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน องค์กรเอกชนและบุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อ ซึ่งไม่ได้รับการประกาศรายชื่อตาม วรรคหนึ่งมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวง แรงงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ และให้ปลัดกระทรวงแรงงานพิจารณา วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันได้รับเรื่องอุทธรณ์ คําวินิจฉัยของ ปลัดกระทรวงแรงงานให้เป็นที่สุด

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  5. ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ได้บุคคลที่จะ เสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน ไม่เกินสามคนโดยให้มีทั้งหญิงและชาย ใน จํานวนนี้ให้มีตัวแทนจากองค์กร สาธารณประโยชน์ที่เป็นนิติบุคคลอย่าง น้อยหนึ่งคน การคัดเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่งให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการสรรหากําหนด ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาเสนอ รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามวรรค หนึ่งเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการ รับงานไปทําที่บ้าน

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. องค์กรเอกชนที่ประสงค์จะเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ต้องยื่นแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ คัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําที่ บ้าน พร้อมแบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ คุ้มครองการรับงานไปทําที่บ้าน ตามแบบท้าย ประกาศนี้ ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือกลุ่มงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ทุกพื้นที่

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการ คัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําที่ บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กฎหมายกำหนด

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ทรงคณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครอง การรับงานไปทําที่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google