งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำ บาดาล ครั้งที่ 7 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำ บาดาล ครั้งที่ 7 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 มิถุนายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำ บาดาล ครั้งที่ 7 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 มิถุนายน 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ  " หลักเกณฑเพื่อขอรับการสนับสนุนการ ยกเลิกใชน้ำบาดาลของผูประกอบการ มีดังนี้ 1. กรณีเปนผูใชน้ำรายใหม ที่มีปริมาณการใชน้ำประปาตอเดือน ไมนอยกวารอยละ 50 ของ ปริมาณการใชน้ำบาดาลเฉลี่ย 3 เดือนย อนหลังกอนการแจงขอรับสิทธิตาม ประกาศนี้ "  2. กรณีเปนผูใชน้ำประปารวมกับ น้ำบาดาล ที่ยังไมเคยไดรับสวนลด ตามมาตรการ สนับสนุนการยกเลิกใชน้ำ บาดาล หากมีปริมาณการใชน้ำประปา ตอเดือนเพิ่มขึ้นจากคาเฉลี่ย 6 เดือน ยอนหลัง กอนการแจงขอรับสิทธิ ตามประกาศนี้ ในปริมาณไม น อยกวา รอยละ 50 ของปริมาณ การ ใชน้ำบาดาลเฉลี่ย 3 เดือนยอนหลัง

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  3. กรณีเปนผูที่เคยไดรับสวนลดตาม มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใชน้ำบาดาล ครั้งที่ 5 หรือครั้งที่ 6 และยังมีการใชน้ำ บาดาล หากมีการใชน้ำประปาเพิ่มขึ้นจากค าเฉลี่ย ๖ เดือนยอนหลังกอนการแจงขอ รับสิทธิตามประกาศนี้ ในปริมาณไมนอย กวารอยละ 70 ของปริมาณการใชน้ำ บาดาลเฉลี่ย 3 เดือนยอนหลัง  4. กรณีเปนผูที่เคยไดรับสวนลดตาม มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใชน้ำบาดาล ครั้งที่ 6 และเปนผูใชน้ำประปาอยางเดียว หรือเปนผูมีการใชน้ำบาดาลเฉลี่ย 3 เดือนยอนหลังไมเกินรอยละ 5 ของ ปริมาณการใชน้ำประปาเฉลี่ย 6 เดือนยอน หลัง หากมีปริมาณการใชน้ำประปาต อเดือนไมนอยกวาคาเฉลี่ย 6 เดือนย อนหลังกอนการแจงขอรับสิทธิตามประกาศ นี้

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  3. กรณีเปนผูที่เคยไดรับสวนลด ตามมาตรการสนับสนุนการยกเลิกใชน้ำ บาดาล ครั้งที่ 5 หรือครั้งที่ 6 และยังมี การใชน้ำบาดาล หากมีการใช น้ำประปาเพิ่มขึ้นจากคาเฉลี่ย ๖ เดือนย อนหลังกอนการแจงขอรับสิทธิตาม ประกาศนี้ ในปริมาณไมนอย กว ารอยละ 70 ของปริมาณการใชน้ำ บาดาลเฉลี่ย 3 เดือนยอนหลัง

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  5. หากปริมาณการใชน้ำประปาในเดือน ใดไมถึงเกณฑที่ระบุตาม ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 หรือใช น้ำไมถึงปริมาณการใชน้ำขั้นต่ำตาม ขนาดมาตรการประปานครหลวงสงวน สิทธิ์ ในการคิดอัตรา คาน้ำประปา ตามปกติ

6 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  3. กรณีเปนผูที่เคยไดรับสวนลด ตามมาตรการสนับสนุนการยกเลิกใชน้ำ บาดาล ครั้งที่ 5 หรือครั้งที่ 6 และยังมี การใชน้ำบาดาล หากมีการใช น้ำประปาเพิ่มขึ้นจากคาเฉลี่ย ๖ เดือนย อนหลังกอนการแจงขอรับสิทธิตาม ประกาศนี้ ในปริมาณไมนอย กว ารอยละ 70 ของปริมาณการใชน้ำ บาดาลเฉลี่ย 3 เดือนยอนหลัง

7 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  4. กรณีเปนผูที่เคยไดรับสวนลด ตามมาตรการสนับสนุนการยกเลิกใชน้ำ บาดาล ครั้งที่ 6 และเปนผูใชน้ำ ประปาอยางเดียว หรือเปนผูมีการ ใชน้ำบาดาลเฉลี่ย 3 เดือนยอนหลัง ไมเกินรอยละ 5 ของปริมาณการใช น้ำประปาเฉลี่ย 6 เดือนยอนหลัง หาก มีปริมาณการใชน้ำประปาตอเดือนไม นอยกวาคาเฉลี่ย 6 เดือนยอน หลังกอนการแจงขอรับสิทธิตาม ประกาศนี้

8 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำ บาดาล ครั้งที่ 7 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google