งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4580 ( พ. ศ. 2556) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4580 ( พ. ศ. 2556) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4580 ( พ. ศ. 2556) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสง สว่างทั่วไป เฉพาะด้านประสิทธิภาพ พลังงานและกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดมีบัลลาสต์ใน ตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป - คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพ พลังงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 ธันวาคม 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออก ประกาศยกเลิกประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม ฉบับที่ 3574 ( พ. ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสง สว่างทั่วไป เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน ลงวันที 6 พฤศจิกายน 2549 และออก ประกาศกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดมีบัลลาสต์ใน ตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป - คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพ พลังงาน มาตรฐานเลขที่ มอก,2310-2546 ขึ้นใหม่ ดังรายละเอียดท้ายประกาศนี้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ  ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด 270 วันนับแต่วัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 3

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  มาตรฐานนี้เป็นแนวทางกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดมีบัลลาสต์ใน ตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป - คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพ พลังงาน ตามมาตรฐานเลขที่ มอก,2310- 2546 เป็นการระบุลักษณะที่ต้องการด้าน ประสิทธิภาพพลังงานต่ำสุด สำหรับหลอด ฟลูออเรสเซนซ์มีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการ ให้แสงสว่างทั่วไป ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ กำหนด 220 V ถึง 240 V50Hz ซึ่งอยู่ใน ขอบข่ายของ มอก. 2233

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4580 ( พ. ศ. 2556) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google