งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด พลังงาน ( ฉบับที่ 6) พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กรกฎาคม 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ  - เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินการ ขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินที่ได้จ่ายเพื่อเป็นการได้มาซึ่ง ทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด พลังงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  - จึงออกประกาศกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของ ทรัพย์สินประเภท วัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด พลังงานเพิ่มเติมจากประกาศฯทั้ง 5 ฉบับ

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  - ประเภท ยี่ห้อ รุ่น วัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ที่ ผ่านหลักเกณฑ์ ตามข้อ 1 ของประกาศฯ ( ฉบับ ที่ 1) ตามรายละเอียดแนบท้าย รายละเอียดแนบท้าย  ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบอร์ 5 - ตู้เย็น มีจำนวน 3 ยี่ห้อ 8 รุ่น ตามรายละเอียด เอกสารแนบท้ายของประกาศฉบับนี้  ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบอร์ 5 - เครื่องปรับอากาศ มีจำนวน 10 ยี่ห้อ 32 รุ่น ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายของประกาศ ฉบับนี้  ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดฟลูออเรสเซนซ์ T5 เบอร์ 5 มีจำนวน 3 ยี่ห้อ 8 รุ่น ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย ของประกาศฉบับนี้

4 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google