งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมัน ดีเซล ( ฉบับที่ 5) พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมัน ดีเซล ( ฉบับที่ 5) พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมัน ดีเซล ( ฉบับที่ 5) พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 เมษายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 3 ให้ยกเลิก (1) ประกาศกรมธุรกิจ พลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพ ของน้ำมันดีเซล ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2553 (2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนด ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล ( ฉบับที่ 3) พ. ศ.2554 (3) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนด ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล ( ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2554  ข้อ 4 ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับกับน้ำมันดีเซลที่ จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายไปนอก ราชอาณาจักร โดยการขนส่งทางทะเล  ข้อ 5 ให้กําหนดน้ำมันดีเซล เป็น 2 ประเภท คือ

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ (1) น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (2) น้ำมันดีเซลหมุน ช้า  ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซลให้เป็นไป ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ การเติม สารเติมแต่งในน้ำมันดีเซล ให้ผู้ค้าน้ำมันแจ้ง ขอความเห็นชอบและต้องได้รับความเห็นชอบ จากอธิบดี กรมธุรกิจพลังงานก่อน จึงจะ ดําเนินการได้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมัน ดีเซล ( ฉบับที่ 5) พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google