งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 เมษายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 เมษายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 5) พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 เมษายน 2554

2 สรุปสาระสำคัญ ข้อ 3 ให้ยกเลิก (1) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ (2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 (3) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 4) พ.ศ ข้อ 4 ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับกับน้ำมันดีเซลที่จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายไปนอกราชอาณาจักร โดยการขนส่งทางทะเล ข้อ 5 ให้กําหนดน้ำมันดีเซล เป็น 2 ประเภท คือ

3 สรุปสาระสำคัญ (1) น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (2) น้ำมันดีเซลหมุนช้า
(1) น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (2) น้ำมันดีเซลหมุนช้า ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซลให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ การเติมสารเติมแต่งในน้ำมันดีเซล ให้ผู้ค้าน้ำมันแจ้งขอความเห็นชอบและต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี กรมธุรกิจพลังงานก่อน จึงจะดําเนินการได้

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 เมษายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google