งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเครื่องหมายแสดงการห้าม สูบบุหรี่ พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเครื่องหมายแสดงการห้าม สูบบุหรี่ พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเครื่องหมายแสดงการห้าม สูบบุหรี่ พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 กันยายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป  ให้ยกเลิกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเครื่องหมายแสดงการห้ามสูบบุหรี่ ลง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2536

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งประจำ ทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งโดยรถ ขนาดเล็ก และการขนส่งระหว่างประเทศ จัดให้ เครื่องหมายแสดงการห้ามสูบบุหรี่ โดยติดไว้ บริเวณที่เห็นได้อย่างชัดเจนภายในรถทุกคัน

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  2. เครื่องหมายแสดงการห้ามสูบบุหรี่ มีลักษณะ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 15*30 เซนติเมตร โดยมีกรอบสีแดงกว้างไม่น้อย กว่า 0.5 เซนติเมตร และมีข้อความว่า " ห้ามสูบ บุหรี่ ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตาม พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ. ศ. 2522 " โดยมุมบนด้านซ้ายมีรูปบุหรี่และควันสีดำอยู่ ภายในวงกลมสีแดง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อย กว่า 6 เซนติเมตร และมีเส้นทึบสีแดงพาดทับ ขนาดกว้างของบุหรี่และเส้นทึบสีแดงพาดทับบุหรี่ เท่ากับขนาดกว้างของเส้นกรอบสีแดง ตัวอักษรคำว่า " ห้ามสูบบุหรี่ " ให้ใช้สีดำ ขนาด ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตรอักษรหนาไม่ น้อยกว่า 0.3 เซนติเมตร

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  3. รายละเอียดและรูปแบบเครื่องหมายแสดงการ ห้ามสูบุหรี่ให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศ

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเครื่องหมายแสดงการห้าม สูบบุหรี่ พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google