งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเครื่องหมายแสดงการห้ามสูบบุหรี่ พ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเครื่องหมายแสดงการห้ามสูบบุหรี่ พ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเครื่องหมายแสดงการห้ามสูบบุหรี่ พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 กันยายน 2554

2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ให้ยกเลิกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเครื่องหมายแสดงการห้ามสูบบุหรี่ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2536

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก และการขนส่งระหว่างประเทศ จัดให้เครื่องหมายแสดงการห้ามสูบบุหรี่ โดยติดไว้บริเวณที่เห็นได้อย่างชัดเจนภายในรถทุกคัน

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
2. เครื่องหมายแสดงการห้ามสูบบุหรี่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 15*30 เซนติเมตร โดยมีกรอบสีแดงกว้างไม่น้อยกว่า 0.5 เซนติเมตร และมีข้อความว่า "ห้ามสูบบุหรี่ ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ " โดยมุมบนด้านซ้ายมีรูปบุหรี่และควันสีดำอยู่ภายในวงกลมสีแดง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร และมีเส้นทึบสีแดงพาดทับ ขนาดกว้างของบุหรี่และเส้นทึบสีแดงพาดทับบุหรี่เท่ากับขนาดกว้างของเส้นกรอบสีแดง ตัวอักษรคำว่า"ห้ามสูบบุหรี่" ให้ใช้สีดำ ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตรอักษรหนาไม่น้อยกว่า 0.3 เซนติเมตร

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
3. รายละเอียดและรูปแบบเครื่องหมายแสดงการห้ามสูบุหรี่ให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศ

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเครื่องหมายแสดงการห้ามสูบบุหรี่ พ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google