งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เพิ่มเติม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เพิ่มเติม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เพิ่มเติม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ตุลาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ. ศ. 2553 กำหนดให้พื้นที่จังหวัด นครศรีธรรมราช และจังหวัดเพชรบุรี เป็นเขต พื้นที่จัดการน้ำเสียที่องค์การจัดการน้ำเสีย รับผิดชอบ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย พ. ศ. 2538 ประกอบ มาตรา 7 (4) แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ. 2540 จึงขอประกาศกำหนดเขตพื้นที่จังหวัด นครศรีธรรมราช และจังหวัดเพชรบุรี เป็นเขต พื้นที่จัดการน้ำเสีย ที่องค์การจัดการน้ำเสีย รับผิดชอบเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้เดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ. ศ.2553

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ เป็นข้อมูลแจ้งเพื่อทราบ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เพิ่มเติม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google