งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง แบบคำร้องและแบบคำสั่ง พนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง แบบคำร้องและแบบคำสั่ง พนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง แบบคำร้องและแบบคำสั่ง พนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับ งานไปทำที่บ้าน พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 กรกฎาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ 1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2554

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. คำร้องที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านหรือทายาทยื่นต่อ พนักงานตรวจแรงงานเพื่อดำเนินการในกรณีที่ผู้ จ้างงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิ ได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา 33 แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ. ศ. 2553 ให้เป็นไปตามแบบ รน. 1 ท้ายประกาศ  2. คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานซึ่งวินิจฉัยสั่งการ ตามคำร้องของผู้รับงานไปทำที่บ้านหรือทายาท ในข้อ 1 ( การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ ) ให้เป็นไปตามแบบ รน. 2 ท้ายประกาศนี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  เอกสารแนบท้าย 1. คำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ. ศ. 2553 ( แบบ รน. 1) 2. คำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ( ระบุชื่อสำนักงาน ของพนักงานตรวจแรงงาน ) ( แบบ รน. 2)

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง แบบคำร้องและแบบคำสั่ง พนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google