งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 " ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อ สถานพยาบาล ประจำปี พ. ศ. ๒๕๕๗ " ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 " ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อ สถานพยาบาล ประจำปี พ. ศ. ๒๕๕๗ " ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 " ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อ สถานพยาบาล ประจำปี พ. ศ. ๒๕๕๗ " ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 มีนาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1) ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนด เขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจำปี พ. ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๕ และประกาศสำนักงาน ประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ และรายชื่อ สถานพยาบาลประจำปี พ. ศ. ๒๕๕๖ ( ฉบับที่ ๒ ) ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ. ศ. ๒๕๕๖  2) ให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ไป เข้ารับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามเขต ท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาลที่กำหนดในบัญชีแนบท้าย ประกาศนี้  3) ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ. ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 " ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อ สถานพยาบาล ประจำปี พ. ศ. ๒๕๕๗ " ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google