งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบและออก หนังสือรับรองบุคลากร ส่งเสริมงาน ความปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบและออก หนังสือรับรองบุคลากร ส่งเสริมงาน ความปลอดภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบและออก หนังสือรับรองบุคลากร ส่งเสริมงาน ความปลอดภัย ในการทำงานเฉพาะด้าน ประกาศ 8 พฤษภาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบและออกหนังสือรับรอง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เฉพาะด้าน ลงวันที่ 11 เมษายน 2557 ที่ขัดหรือ แย้งหรือไม่สอดคล้องกับประกาศฉบับนี้ ให้ยึดถือ ประกาศฉบับนี้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. ประเภทของบุคลากรส่งเสริมงานความปลอดภัย ในการทำงานเฉพาะด้านที่มีการทดสอบ ดังนี้ (1) บุคลากรส่งเสริมงานความปลอดภัยในการทำงาน เฉพาะด้านกิจการเหมืองแร่ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี (2) บุคลากรส่งเสริมงานความปลอดภัยในการทำงาน เฉพาะด้านกิจการการผลิต (3) บุคลากรส่งเสริมงานความปลอดภัยในการทำงาน เฉพาะด้านกิจการก่อสร้าง (4) บุคลากรส่งเสริมงานความปลอดภัยในการทำงาน เฉพาะด้านกิจการขนส่ง (5) บุคลากรส่งเสริมงานความปลอดภัยในการทำงาน เฉพาะด้านสถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 2. ผู้ประสงค์เข้ารับการทดสอบให้ยื่นแบบคำขอตาม แบบท้ายประกาศนี้ พร้อมหลักฐานต่อสำนักความ ปลอดภัยแรงงาน ศูนย์ความปลอดภัยพื้นที่ สำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือหน่วยงาน ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอนุญาต

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 3. ให้สำนักความปลอดภัยแรงงานหรือศูนย์ความ ปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ทำหน้าที่ในการดำเนินการ จัดการทดสอบตามประเภทของบุคลากรส่งเรสิมงาน ความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะด้าน โดยจัด สถานที่ เครื่องมือทดสอบ แบบทดสอบที่กรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดและแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินการทดสอบ ที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 9 4. แนวทางการทดสอบ ให้ดำเนินการทดสอบ ภาคทฤษฎีเพื่อประเมินความรู้และการทดสอบ ภาคปฏิบัติเพื่อประเมินทักษะความสามารถและการ จัดทำรายงาน โดยแต่ละภาคจะต้องผ่านเกณฑ์ ร้อย ละ 60 5. ในการทดสอบจะต้องมีคณะกรรมการผู้ประเมิน ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักความ ปลอดภัยแรงงานหรือความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 6. ผู้ประเมินการทดสอบต้องผ่านการฝึกอบรมและ ประเมินคุณภาพ และมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ (1) เป็นเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือ หน่วยงานอื่น ที่มีความรู้ความสามารถในกิจการที่เกี่ยวข้อง (2) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในสถาน ประกอบกิจการ ซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมเจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัยในการทำงานระดับจังหวัดหรือภาคหรือเขตหรือ รัฐวิสาหกิจหรือสมาคมหรือชมรมที่กรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานยอมรับ และมีความรู้ความสามารถใน กิจการที่เกี่ยวข้อง (3) เป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ทำหน้าที่ในการ ออกแบบทดสอบหรือปรับปรุงแบบทดสอบในกิจการที่ เกี่ยวข้องที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแต่งตั้ง (4) บุคคลอื่นๆ ที่มีความรู้ความสามารถในกิจการที่ เกี่ยวข้องที่อธิบดีเห็นชอบ 7. ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกเอกสาร รับรองตามประเภทที่สามารถเป็นผู้ประเมิน ให้แก่ผู้ที่ มีคุณสมบัติตามข้อ 9 ตามแบบท้ายประกาศนี้ ให้ เอกสารรับรองมีอายุ 2 ปี

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 8. ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกเอกสาร รับรองให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบ ตามแบบท้าย ประกาศรนี้ ให้หนังสือรับรองมีอายุ 5 ปี

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบและออก หนังสือรับรองบุคลากร ส่งเสริมงาน ความปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google