งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบและออกหนังสือรับรองบุคลากร ส่งเสริมงานความปลอดภัย ในการทำงานเฉพาะด้าน ประกาศ 8 พฤษภาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบและออกหนังสือรับรองบุคลากร ส่งเสริมงานความปลอดภัย ในการทำงานเฉพาะด้าน ประกาศ 8 พฤษภาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบและออกหนังสือรับรองบุคลากร ส่งเสริมงานความปลอดภัย ในการทำงานเฉพาะด้าน ประกาศ 8 พฤษภาคม 2557

2 สรุปสาระสำคัญ 1) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบและออกหนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพเฉพาะด้าน ลงวันที่ 11 เมษายน 2557 ที่ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับประกาศฉบับนี้ ให้ยึดถือประกาศฉบับนี้

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ประเภทของบุคลากรส่งเสริมงานความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะด้านที่มีการทดสอบ ดังนี้ (1) บุคลากรส่งเสริมงานความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะด้านกิจการเหมืองแร่ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี (2) บุคลากรส่งเสริมงานความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะด้านกิจการการผลิต (3) บุคลากรส่งเสริมงานความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะด้านกิจการก่อสร้าง (4) บุคลากรส่งเสริมงานความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะด้านกิจการขนส่ง (5) บุคลากรส่งเสริมงานความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะด้านสถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 2. ผู้ประสงค์เข้ารับการทดสอบให้ยื่นแบบคำขอตามแบบท้ายประกาศนี้ พร้อมหลักฐานต่อสำนักความปลอดภัยแรงงาน ศูนย์ความปลอดภัยพื้นที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอนุญาต

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
3. ให้สำนักความปลอดภัยแรงงานหรือศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดการทดสอบตามประเภทของบุคลากรส่งเรสิมงานความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะด้าน โดยจัดสถานที่ เครื่องมือทดสอบ แบบทดสอบที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดสอบ ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 9 4. แนวทางการทดสอบ ให้ดำเนินการทดสอบภาคทฤษฎีเพื่อประเมินความรู้และการทดสอบภาคปฏิบัติเพื่อประเมินทักษะความสามารถและการจัดทำรายงาน โดยแต่ละภาคจะต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 5. ในการทดสอบจะต้องมีคณะกรรมการผู้ประเมินไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักความปลอดภัยแรงงานหรือความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
6. ผู้ประเมินการทดสอบต้องผ่านการฝึกอบรมและประเมินคุณภาพ และมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ (1) เป็นเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือหน่วยงานอื่น ที่มีความรู้ความสามารถในกิจการที่เกี่ยวข้อง (2) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับจังหวัดหรือภาคหรือเขตหรือรัฐวิสาหกิจหรือสมาคมหรือชมรมที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยอมรับ และมีความรู้ความสามารถในกิจการที่เกี่ยวข้อง (3) เป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ทำหน้าที่ในการออกแบบทดสอบหรือปรับปรุงแบบทดสอบในกิจการที่เกี่ยวข้องที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแต่งตั้ง (4) บุคคลอื่นๆ ที่มีความรู้ความสามารถในกิจการที่เกี่ยวข้องที่อธิบดีเห็นชอบ 7. ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกเอกสารรับรองตามประเภทที่สามารถเป็นผู้ประเมิน ให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 9 ตามแบบท้ายประกาศนี้ ให้เอกสารรับรองมีอายุ 2 ปี

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
8. ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกเอกสารรับรองให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบ ตามแบบท้ายประกาศรนี้ ให้หนังสือรับรองมีอายุ 5 ปี

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบและออกหนังสือรับรองบุคลากร ส่งเสริมงานความปลอดภัย ในการทำงานเฉพาะด้าน ประกาศ 8 พฤษภาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google