งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน ว่าด้วยการดําเนินคดีอาญา และการเปรียบเทียบผู้กระทํา ความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน ว่าด้วยการดําเนินคดีอาญา และการเปรียบเทียบผู้กระทํา ความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน ว่าด้วยการดําเนินคดีอาญา และการเปรียบเทียบผู้กระทํา ความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการ คุ้มครองแรงงาน และความ ปลอดภัยในการทํางาน พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 พฤศจิกายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิกระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานว่าด้วยการดําเนินคดีอาญา และการ เปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่า ด้วยการคุ้มครองแรงงาน พ. ศ. 2547  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดใน ส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ. ศ. 2541 มาตรา 159 บัญญัติให้บรรดาความผิด ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ. ศ. 2541 เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 157 เป็นความผิด ที่สามารถเปรียบเทียบได้ และพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ. ศ. 2553 มาตรา 49

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ บัญญัติให้บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ. ศ.2553 เป็น ความผิด ที่สามารถเปรียบเทียบได้และ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ. ศ. 2554 มาตรา 71 บัญญัติให้ความผิดตามพระราชบัญญัติความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทํางาน พ. ศ. 2554 ที่มีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้ง ปรับ เป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ โดยความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ให้ เป็นอํานาจของอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นใน จังหวัดอื่นให้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ และมาตรา 72 บัญญัติให้ความผิดตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอ นามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ. ศ. 2554 เป็นอํานาจของ คณะกรรมการเปรียบเทียบ ในการดําเนินคดีเปรียบเทียบ เพื่อให้การดําเนินคดีอาญาและการ เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ. ศ. 2541 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทํา ที่บ้าน พ. ศ. 2553 และพระราชบัญญัติความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทํางาน พ. ศ. 2554 เป็นไปโดยเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ. ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( ฉบับที่ 5) พ. ศ. 2545 อธิบดีกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจึงวางระเบียบไว้ตามประกาศนี้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน ว่าด้วยการดําเนินคดีอาญา และการเปรียบเทียบผู้กระทํา ความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google