งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน ว่าด้วยการดําเนินคดีอาญา และการเปรียบเทียบผู้กระทํา ความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน ว่าด้วยการดําเนินคดีอาญา และการเปรียบเทียบผู้กระทํา ความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน ว่าด้วยการดําเนินคดีอาญา และการเปรียบเทียบผู้กระทํา ความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการ คุ้มครองแรงงาน และความ ปลอดภัยในการทํางาน พ. ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 พฤศจิกายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิกระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานว่าด้วยการดําเนินคดีอาญา และการ เปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่า ด้วยการคุ้มครองแรงงาน พ. ศ  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดใน ส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ. ศ มาตรา 159 บัญญัติให้บรรดาความผิด ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ. ศ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 157 เป็นความผิด ที่สามารถเปรียบเทียบได้ และพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ. ศ มาตรา 49

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ บัญญัติให้บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ. ศ.2553 เป็น ความผิด ที่สามารถเปรียบเทียบได้และ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ. ศ มาตรา 71 บัญญัติให้ความผิดตามพระราชบัญญัติความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทํางาน พ. ศ ที่มีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้ง ปรับ เป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ โดยความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ให้ เป็นอํานาจของอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นใน จังหวัดอื่นให้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ และมาตรา 72 บัญญัติให้ความผิดตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอ นามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ. ศ เป็นอํานาจของ คณะกรรมการเปรียบเทียบ ในการดําเนินคดีเปรียบเทียบ เพื่อให้การดําเนินคดีอาญาและการ เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ. ศ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทํา ที่บ้าน พ. ศ และพระราชบัญญัติความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทํางาน พ. ศ เป็นไปโดยเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ. ศ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( ฉบับที่ 5) พ. ศ อธิบดีกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจึงวางระเบียบไว้ตามประกาศนี้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน ว่าด้วยการดําเนินคดีอาญา และการเปรียบเทียบผู้กระทํา ความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google