งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดใหญ่ ที่ใช้เครื่องยนต์ แบบจุดระเบิดด้วย ประกายไฟ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดใหญ่ ที่ใช้เครื่องยนต์ แบบจุดระเบิดด้วย ประกายไฟ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดใหญ่ ที่ใช้เครื่องยนต์ แบบจุดระเบิดด้วย ประกายไฟ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 มิถุนายน 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ  เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความ เสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชนและ เศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เห็นสมควรกำหนดให้ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาด ใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วย ประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซ ปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความ ปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1 มาตรฐานเลขที่ มอก. 2320 - 2552 ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน โดยตรา เป็นพระราชกฤษฎีกาตามบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511

3 3 สรุปสาระสำคัญ  1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดคุณลักษณะที่ ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัก สินและการทดสอบรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิด ด้วยประกายไฟ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็น เชื้อเพลิง  2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะรถยนต์ ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ ที่ใช้ก๊าซ ธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ยกเว้นรถยนต์ ดังต่อไปนี้  2.1 รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ ที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงที่มีมวลเต็ม อัตราบรรทุกไม่เกิน 3,500 kg  2.2 รถยนต์ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะ ด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจาดเครื่องยนต์ระดับล่าสุดที่มีผล บังคับใช้อยู่  3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะด้านความ ปลอดภัยเกี่ยวกับปริมาณของสารมลพิษก๊าซ

4 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดใหญ่ ที่ใช้เครื่องยนต์ แบบจุดระเบิดด้วย ประกายไฟ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google