งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต ระดับ 3 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 มีนาคม 2557

2 สรุปสาระสำคัญ 1. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกำหนดวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต ระดับ 3 2. การออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต ระดับ 3 จะออกให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบ โดยมีเกณฑ์ดังนี้ ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องทดสอบทั้งการทดสอบความรู้และการทดสอบความสามารถโดย จะต้องทดสอบได้คะแนนภาคความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ และต้องทดสอบได้คะแนนรวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของคะแนนทั้งหมด จึงถือว่าผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต ระดับ 3

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต ระดับ 3 1.1 การทดสอบความรู้ ความเข้าใจเป็นการทดสอบความรู้ ที่จำเป็นจะต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ลักษณะข้อสอบเป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 1ชั่วโมง คะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 25 ของคะแนนทั้งหมด 1.2 การทดสอบความสามารถซึ่งเกิดจากการสะสมประสบการณ์จนเกิดความชำนาญเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามข้อกำหนด ถูกขั้นตอนและเสร็จตามเวลาที่กำหนดลักษณะแบบทดสอบเป็นการทดสอบทักษะฝีมือโดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงานตามรูปแบบและกฎเกณฑ์ในวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีตระดับ 3 ประกอบด้วย 4 สถานี คือ สถานีที่ 1 การตรวจสอบแบบและรายการวัสดุอุปกรณ์สถานีที่ 2 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน สถานีที่ 3 การวางแผน และควบคุมงาน สถานีที่ 4 การตรวจสอบผลงานมุงและให้คำ แนะนำ ในการแก้ไขโดยใช้เวลาในการทดสอบ 6 ชั่วโมงคะแนนเต็ม 180 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 ของคะแนนทั้งหมด 1.3 รายละเอียดวิธีการทดสอบให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google