งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ แรงงาน เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง โทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ แรงงาน เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง โทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ แรงงาน เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง โทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ การออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง มุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต ระดับ 3 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 มีนาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรค 3 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ. ศ. 2545 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึง กำหนดวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการออก หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างมุงหลังคากระเบื้อง คอนกรีต ระดับ 3  2. การออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างมุงหลังคา กระเบื้องคอนกรีต ระดับ 3 จะออกให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบ โดยมีเกณฑ์ดังนี้ ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องทดสอบทั้งการทดสอบความรู้และ การทดสอบความสามารถโดยจะต้องทดสอบได้คะแนนภาคความรู้ไม่น้อย กว่าร้อยละห้าสิบ และต้องทดสอบได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ เจ็ดสิบของคะแนนทั้งหมด จึงถือว่าผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติสาขาอาชีพช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต ระดับ 3

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต ระดับ 3  1.1 การทดสอบความรู้ ความเข้าใจเป็นการทดสอบความรู้ ที่จำเป็น จะต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ลักษณะข้อสอบเป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 25 ของคะแนนทั้งหมด  1.2 การทดสอบความสามารถซึ่งเกิดจากการสะสมประสบการณ์จน เกิดความชำนาญเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตาม ข้อกำหนด ถูกขั้นตอนและเสร็จตามเวลาที่กำหนดลักษณะ แบบทดสอบเป็นการทดสอบทักษะฝีมือโดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบ ปฏิบัติงานตามรูปแบบและกฎเกณฑ์ในวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีตระดับ 3 ประกอบด้วย 4 สถานี คือ สถานีที่ 1 การตรวจสอบแบบและ รายการวัสดุอุปกรณ์สถานีที่ 2 การจัดการความปลอดภัยในการ ทำงาน สถานีที่ 3 การวางแผน และควบคุมงาน สถานีที่ 4 การ ตรวจสอบผลงานมุงและให้คำ แนะนำ ในการแก้ไขโดยใช้เวลาใน การทดสอบ 6 ชั่วโมงคะแนนเต็ม 180 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 ของคะแนนทั้งหมด  1.3 รายละเอียดวิธีการทดสอบให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ประกาศกำหนด

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ แรงงาน เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง โทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google