งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (พ.ศ. 2554) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (พ.ศ. 2554) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ (พ.ศ. 2554) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มิถุนายน 2554

2 สรุปสาระสำคัญ 1. ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 2. ให้ยกเลิกระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ พ.ศ. 2551 3. สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนจะเริ่มตั้งแต่เดือนที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตน ให้ยื่นคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ตามแบบคำขอท้ายระเบียบนี้ 2. ยื่นหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาของเอกสารนั้นๆ

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เอกสารแนบท้าย แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40)

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (พ.ศ. 2554) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google