งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่า ด้วยการรับสมัครและขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่ง พระราชบัญญัติประกันสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่า ด้วยการรับสมัครและขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่ง พระราชบัญญัติประกันสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่า ด้วยการรับสมัครและขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่ง พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 ( พ. ศ. 2554) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มิถุนายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554  2. ให้ยกเลิกระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการรับสมัครและขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่ง พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 พ. ศ. 2551  3. สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนจะเริ่ม ตั้งแต่เดือนที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ อนุมัติ

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ผู้ที่ต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตน ให้ยื่นคำขอ สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ตามแบบคำ ขอท้ายระเบียบนี้  2. ยื่นหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตร อื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา ของเอกสารนั้นๆ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  เอกสารแนบท้าย แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ( สปส.1-40)

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่า ด้วยการรับสมัครและขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่ง พระราชบัญญัติประกันสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google