งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4429 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4429 (พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4429 (พ. ศ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ เรื่อง กำหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลักการและ แนวทางการบริหารความเสี่ยง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 สิงหาคม 2555

2 สรุปสาระสำคัญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง มาตรฐานเลขที่ มอก ไว้ ดังมีรายการละเอียดต่อท้ายประกาศนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เป็นมาตรฐานทางเลือกเพื่อเป็นแนวทางทั่วไปในการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐานเลขที่ มอก ท้ายประกาศนี้

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4429 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google