งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยที่ 79/2554 เรื่อง วิธี ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกาก อุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยที่ 79/2554 เรื่อง วิธี ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกาก อุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยที่ 79/2554 เรื่อง วิธี ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกาก อุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิก 1. ประกาศนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 29/2541 เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ใช้แล้วในนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2541 2. ประกาศนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 25/2547 เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ใช้แล้วในนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม ให้ ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดเกี่ยวกับการกำจัด ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และรายงายประจำปี ให้แก่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมที่โรงงานนั้น ตั้งอยู่ภายในวันที่ 1 มีนาคมของปีถัดไป  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การสาธารณสุข และรายงานประจำปีให้แก่ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมที่โรงงานนั้นตั้งอยู่ ภายในวันที่ 1 มีนาคมของปีถัดไป

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยที่ 79/2554 เรื่อง วิธี ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกาก อุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google